Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Viis aastakka Umma Lehte
    
   
  Reissi Arvet Võro trükükuast kaes, kuis Uma Lehe edimäne nummõr' vällä tulõ.  
    
  Inne tuud, ku edimädse võrokeelidse aolehe edimäne nummõr' 2000. aasta põimukuun vällä tull', mõtli väega pall'o, et säänest lehte nakka-i kiäki lugõma: võro kiil' om jo ummõhtõ õnnõ kõnõlõmisõs! A joba kolmandahe Uma Lehe numbrihe teimi väiku küsümise, miä näüdäs', et kuvvõst inemisest viis' olli lehte lugõnu vai vähämbält läbi kaenu.

  Seo keväjä Saar Polli tett uuring tekk' meil meele viil parembas – et kolm neländätjako Võro ja Põlva maakunna inemiisist Umma Lehte lugõ, tuu tähendäs, et mi viie aasta tüü olõ-i tühjä lännü.

  Tegijil hindil om hää miil' tuust, et lehe põhimõttõ vai piinült ülden kontseptsiuun' sai õkva edimält kimmähe paika. Taad ei olõ tarvidust olnu viie aasta joosul muuta.

  Või üldä, et meil om olnu neli päätsihti: kõgõpäält kirota kõgõst vanast ja hääst, miä tüküs häömä (kärbärõugu, seebikiitmine, uma jahuveski, tsiatsuskaminõ, kar'apoisiammõt' jne). Tõsõs tahami tähele panda latsi, kiä häste kirotasõ, lugõva luulõtusi vai tegevä näütemängu uman keelen.

  Kolmandas püvvämi saista kõgõ loomuligu, aastasatu ni tuhandit olnu iist. Avvu seen om kõik' umatett sõirast nikagu näütüses esitett laivani. Peenükest euro-, ameeriga- vai muud ands'akut kraami mi hääs ei kitä. Niisamatõ egäsugumast kokakoola-hamburgeri elomuudu. Neländäs: Uma Leht pidä korgõn hääd umakeelist nall'a, midä lövvä-i ütestki tõsõst aolehest. Tossu Tilda pajatusõ ja Ruitlasõ jutt omma väikutviisi lehe kaubamärgi. Väega hää meelega oodami nal'ajuttõ ka kõigi tõisi käest – ku kongi määnestki hääd nall'a kuulõt, pankõ paprõ pääle ja saatkõ meile! Seo leheküle pääle korssimi kokko kimbukõsõ aastidõ iist Uman Lehen ilmunu juttõ ja uur'õmi, miä om naist as'ost täämbädses pääväs saanu.

  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!