Nummõr' 82
Põimukuu 2. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
 •  
 • Koolinuurilõ tulõ lehetegemise oppus
 •  
 • Mälestüskivi elupõlitsõlõ mõtsamehele
 •  
 • Uma kiil' suguvõsakivil
 • Elo
   
 • Viis aastakka Umma Lehte
 •  
 • Avitagõ laiv valmis tetä!
 •  
 • Adsoni võistlusõ võitja opp tohtris
 •  
 • Püülijahu asõmõlõ omma tulnu elektri ja turism'
 • Märgotus
   
 • Avvustami hinnäst inämb!
 •  
 • Trumsi Marge: hing om maa- ja küläelo küleh kinni!
 • Perämäne külg
  Kirä
  Viktoriin
   
   
   
  Võrokõsõ Vanna-Koiolahe!
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
        
   
   
   
  2003: «Euro-purõlus»: Padari Ivari (kural) kitt euroliitu, Pulga Jaan (hääd kätt) vaidlõs vasta, Contra om vahemiis'. 2000: Kudu Kalev (kural) ja Ruitlasõ Olavi mängvä Eesti kiränikke Kauksi Ülle näütemängun «Ah tsusku külh…»  Tal'na Võro Seldsi näütemäng «Mõtsavelle sõsar», mängvä Mae Linnu ja Tootseni Ülo. 
        
  12.–14. põimukuu pääväl tulõ Põlva kihlkunnan Vanan-Koiolan 17. võrokõisi suur' suvinõ kokkosaaminõ Kaika suvõülikuul', kohe omma oodõt kõik' võro keele ja kultuuri huvilidsõ inemise.

  «Timahavadsõn suvõülikoolin saa kolm päivä nätä põnõvit asjo ja tävveste ilma rahalda!» kitt ettevõtmisõ pääkõrraldaja Ojari Triinu. «Võro tiatriateljee tulõ Leigolt «Suvõüü unõnäo» võrokeelitsit juppõ näütämä, laul Viie Pääle punt', Navitrolla näütäs umma multikat «Instinkt», edimäst kõrda lõpõs suvõülikuul' tiatriga – Theatrum mäng' umma «Pito pahandusõga» ja om ka latsietendüs: Võro Kreutzwaldi Gümnaasiumi «Kolm rätseppä».»

  Ojari Triinu soovitas eriti tulla suvõülikuuli latsiga inemiisil – timahava tulõ väega mitmõ külega latsikoolitus. «Edimäst kõrda om latsilõ uppujidõ pästmisõ oppus, saa laulda ja meisterdä, suurõmbilõ soovita väega oppi aolehe tegemist,» ütles tä.

  Saa ka loengit kullõlda, võrkeelitsin koolitunn'õn ja viktoriinin ummi tiidmiisi pruumi, jututsõõrin arota, kas ja mille pidänü latsiga võro kiilt kõnõlõma.

  Kaika suvõülikuulõ kõrraldamisõ kommõ om piä paarikümne aasta pikkunõ ja om hulga inemiisi, kiä omma tan pia egä-aastadsõ külälise. Minkperäst taa üritüs miildüs:

  «Om väega vaia säändsit suuri üritüisi, miä ühendäse võro kiilt kõnõlõvit inemiisi,» löüd Pikäkannu kooli juht' Hurda Astrid, kink kooli moro pääl peeti Kaika suvõülikuuli 2001. aastagal. «Näi suvõülikoolih, et om väega pall'o inemiisi, kiä halutasõ süänd uma keele peräst ja arutasõ, kuis seod edesi arõnda. Tuust Pikäkannuh peet suvõülikoolist jäi miilde põnnõv kultuuriprogramm': Lõkõridõ väega hää etteastminõ ja ka näütemäng.»

  «Säält saa väega pall'o asjo tiidä,» kitt Kreutzwaldi muusõumi päälik Telgi Maimu. «Sääl om ka nii pall'o sõpru tegünü, et taha näid jäl nätä. Ja vanast oll' sääl hää latsiga kävvü, hää latsioppusõ peräst. Eski sis, ku latsõ joba peris suurõ olli.»

  Miss'o miis', Tarro Henn Kolmõ Kandi Klubist võtt kah egä kõrd suvõülikuuli latsõ üten. «Suvõülikuul' tulõtas inemiisile miilde, kost nä peri omma,» seletäs tä. «Nuu peri olõmisõ as'a omma tähtsä – om hää kullõlda, midä tõsõ noist sammust as'ost kõnõlõsõ, sis vast halgahtas hindäl kah midägi, mille pääle olõ-i inne tulnu.» Kuis suvõülikuul' latsilõ om mõonu, tuud tasus Tarro Hennu meelest küssü aastidõ peräst, parhilla om näile kõik' põnnõv, koh midägi sünnüs.
   
   
  Kaika suvõülikuul' Vanah-Koiolah
    
  Riidi, 12. põimukuu päiv.
  12. Lätt vällä suvõülikooli buss' Võrolt kerigu iist Vanna-Koiolahe.
  14. Suvõülikooli vallategemine.
  15.-17. Loengu paigapäälitsest ao- ja kultuuriluust: Leoski Arvi kõnõlõs Käisi Johannesest, Toomiku Siiri Võro liina alostusõst jne.
  17.-18. Matka Kiristaja Arvisõ ja Otsa Kalõvi juht'misõl. Kaias kivikalmit, kõnõldas kikkaseenekotussist.
  19.-19.30 Võro Kreutzwaldi Gümnaasiumi latsi näütemäng «Kuninga rätsepä».
  19.45.-20.45. Ülekaehus Tal'na Võro Seldsi näüteringi «Hüdsi» tegemiisist.
  21.-23. Kontsõrt' «Viie pääle»: Ilvesse Aapo, Ruitlasõ Olavi, Contra, Rahmani Jan, Pulga Jaan.

  Puul'päiv, 13. põimukuu päiv.

  9.30.-12. Loengu.
  12.-13.15 Kõnõlus – Paikkundligu keele kõnõlõminõ perren.
  15.-18. Bussireis' – põnõvidõ paikligõ kotussidõ kaeminõ.
  18.-19. Suvõülikooli jalgpall'.
  20. «Pyramus ja Thisbe – lugu armastusõst ja as'aarmastusõst»:Võro Tiatriateljee kand ette Leigo talon mängitävä W. Shakespeare’i tükü «Suveöö unenägu» võrokeelitsit juppõ.
  21.15. Navitrolla filmiõdak – kaias pupifilmi «Instinkt» ja kõnõldas tuust.
  22. Kuuldõmäng «Ennola» rahvamaja saalin.

  Pühäpäiv, 14. põimukuu päiv.

  9.30.-11. Võrokeelidse koolitunni.
  11.-13. Stuudio Theatrumi lavakava «Pido pahandusõga» Võromaa jutõst ja laulõst.
  13.00.-13.30. Suvõülikooli lõpõtaminõ, avvuhinna latsilõ.
  14.30. Lätt vällä buss' Võrolõ.

  Osavõtumassu olõ-i, a üten pidänü suvõülikuuli tulõja võtma söögirahha 100-150 kr suurõ inemise kotsilõ ja 75-100 kr koolilatsõ vai tudõngi pääle, ku tahetas terve suvõülikuul' paiga pääl olla ja süvvä saia. Kiä viil koolin käü-i, saava süvvä ilma rahalda. Telk' vai vähämbalt magamisrõiva madratsiga pidänü suvõülikuuli tulõjil hindäst üten olõma. Kiä taht, saa klassitarrin maada.
  Teedüst küsü: 78 219 60, 533 22 153 (Ojari Triinu), wi@wi.werro.ee.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Tulkõ ja kaegõ esi!
   
  Uma Leht om iks egä aastak kirotanu Kaika suvõülikoolist, võrokõisi suurõst suvidsõst kokkosaamisõst. Egä kõrd olõmi nimmanu, et taha võiva tulla iks kõik' inemise, taa olõ-i määndsegi ahtakõsõ inemiisitsõõri eräpido.

  Siski olõmi mitmit kõrdi kuulnu, et inemise olõ-i julõnu minnä, kukki olõs tahtnu. «Mi mõista-i taad õigõt võro kiilt!» ütli üte külämehe suvõülikuuli kutsmisõ pääle. Tuu olõ-i külh määnegi jutt – «õigõ» võro kiil' omgi jo tuu, midä ti uman kodokülän kõnõliti! Tulkõ iks julgõhe, kimmähe lövväti tast mitmit põnõvit asjo, midä tasus kaia-kullõlda, või-olla eski esi üten tetä.

  Ka tuu peräst massa-i murõhta, et vas't vannus passi-i: egä kõrd om olnu suvõülikoolin rahvast üsälatsist pensionääreni vällä.

  Timahavadsõn suvõülikoolin tetäs väega pall'o võrokeelist tiatrit! Tiatritegemine om märk' rahva rõõmsast vaimost. Niisamatõ väega pall'odõ ärtundmisõst, et uman keelen püüne pääl üles astu om pall'o õigõmb ku kiräkiilt murda.

  Viil om timahavvatsõ suvõülikooli plussis hää suurtiiviirne asukotus. Vanan-Koiolan pidävä kinni eski Tartu-Põlva-Võro kiirbussi. Nii et paiga pääle saati egäl juhul.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Jär'est veitembäs jääs näid, kiä hoiassi alalõ mi kodomaa rahvuskultuuri.

  Hurda-avvuhinna saaja Petersoni Aleksei nuuri vällämaalõ ärminekist (Koit)

   
   Uma Lehe sõbõr!