Nummõr' 365
Hainakuu 21. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Harmoonika pido 6.0
 • Uudissõ
   
 • Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
 •  
 • Hurda preemiä saava Veidemann ja Määr
 •  
 • Teppo lõõdsa võikimängmine
 • Märgotus
   
 • Vinni Rauno: poliitigu piässi rohkõmb inemiisiga kõnõlõma
 • Elo
   
 • Perimüstandsu festival
 •  
 • Karilatsi laagrisuvi om poolõ pääl
 •  
 • Kõnõ pääsläisi kaitsõs
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Põimukuu lõpus haldusreformi sais selgemb
   
  Võromaa valdu priitahtligõ kokkominemiisi kõrraldaja Laanõ Mihkli om üle kuu ao ammõtin olnu. Kõik tuu aig om nägemine Võromaa umavalitsuisi tulõvikust muutunu. Om olnu pall’o kokkosaamiisi mitmin valdun ja Mihkli luut, et põimukuu lõpus om selge, kes kellega kokkominemise kõnõlõmiisi pidämä nakkas.

  Ku Mihkli alost’, oll’ tä tuus valmis, et lihtsät ja kõigilõ hääd plaani Võromaal olõ-i.

  «Uutmada oll’ vast tuu, et valitsõmisõ ümbrekõrraldaminõ või vällä tuvva säänest tülütsemist, mis jääs pikäs aos üles,» kõnõlõs Mihkli. «Säälsamah olõ hääuskja, et mõistligu välläpäsemise omma olõmah. A tuu jaos om vaia tetä perräandmiisi.»

  Viimädse kuu ao joosul om kokkominemiisi läbikõnõlõmisõ kimmähe tegüsämbäs lännü. «Arvada ka tuuperäst, et olõ kokkosaamiisi ja arotamiisi vidänü. Vällä om pakutu mitmit tõistmuudu variantsõ, midä innembä es arotõda. Tähtsä omgi, et kõnõldas läbi kõik võimalusõ, inne ku tetäs otsus. Looda, et olõ poolõlda kõrvaltkaeja, kiä avitas kõiki üteh tõmmada.»

  Mihkli kitt Võromaa inemiisi: «Inemise omma väega sündsä ja inämbüs välläpäsemist otsva mõtlõmisõga. Usu, et Võromaa väärtüs omgi paigapäälidse inemise, ja tuu and luutust rõõmsambas tulõvikus.» Laanõ Mihkli om ka esi Võromaa juuriga. «Mu imä sünnükodo om Piusa jõõ veereh Orava valla Tammõ küläh. Kotus jääs kolmõ valla ja katõ maakunna piiri pääle. Kõik uma latsõpõlvõ suvõ olõ ma olnu Tammõ küläh.»

  Tuust, mille as’a iks paklihe omma joosnu, arvas Mihkli, et uma hädä om ka säädüsel.

  «Ütelt puult omma ümbrekõrraldamisõ alusõ küländ puidsõ ja tuu ei touka egä kõrd takast loogiliidsi välläpäsemiisi. Tõsõlt puult olõ-i ka umavalitsuisi vaihõl ütsmiilt tulõvigu osah. Keerolinõ om Seto valla luuminõ: täl om kül kimmit ja mõosit tugõjit, a valla olõ-i ütte miilt. Tuu sekä edesiminekit.»

  Täämbädses om Mõnistõ tennü ütehelülidse otsusõ naada läbi kõnõlõma Rõugõ tsihil. Võrksambas omma muutunu ka Urvastõ ja Antsla valla. Parhilla viil üttegi kokkominegi lepüngit valmis ei olõ, a edimädsenä või lepüngini jõuda Võhandu vald (Võro, Lasva, Sõmmõrpalo).

  Tähtao litsva pääle, a Mihkli usk, et valla om võimalik priitahtlidsõlt kokko panda.

  Selgembäs saa pilt põimukuun-süküskuun. Kah’os ei saa kõrvalõ jättä võimalust, et kõiki asjo ei jõvva priitahtlidsõlt är klaari.

  Säinasti Ene
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin