Nummõr' 364
Hainakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Sporditrall Rõugõn
 • Uudissõ
   
 • Kanepi kogokunnapäiv meelüt’rahva kotost vällät
 •  
 • Vahtsõ vungiga suvi Pokumaal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren
 • Märgotus
   
 • Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
 •  
 • Kolm killo kotussõnimmi
 • Elo
   
 • Essümise-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kolm küsümüst vahtsõlõ Põlva maavanõmbalõ
   
  Määne mi kandi hädä om sul kõgõ inämb hingen, millest läät kõnõlõma eelarvamusfestivalilõ (22.07. Varbusõl) ja mille kotsilõ tahat teedä tõisi inemiisi arvamist?

  Põlva maavanõmb Taro Igor (34): Ma lää kõnõlõmma julgõolõgist ja tuust, midä õga inemine saa tetä mi kandi julgõmbast muutmisõs. Piiriviirse elänigu jaost om tuu õks väega tähtsä: kuis piir pidä, mis saa sisserändämise teemast, kuis Vinnemaaga läbisaaminõ om.

  Aokiränigutüüst mälehtä tuud, kuis omma as’a lännü Gruusiah ja Ukrainah, koh vindläse omma maid vallutanu. Meil om õks mille üle märgota. Käve eis reservohvitsõri kursuisil, olõ Kaitsõliiduh mitu aastakka toimõndanu.

  Ku riik pand umast rikkusõst 2% julgõolõgi pääle, sis võisi ka õga hinnäst ja umma maad tähtsäst pidäjä panda 2% umast vabast aost tuu jaost, õt mi rahulik ja sõalda elo püsümä jääsi: üts-kats nädälivahetust aastaga joosul, või olla supipaa man oppusõ aol vai rivih. Mul olõsi põnnõv tiidä, midä inemise tuust arvasõ. Kaitsõliidu paraati õks tervütedäs rõõmsalt, a ku pall’o päältkaejit om valmis andma seod 2% umast aost?

  Kuis piässi tegemä haldusreformi, et tuust mi kandilõ kõgõ inämb hääd tulõssi ja kas tuu man olnu hää hoita Setomaa ja Vana-Võromaa kultuuripiiri?

  Suurõmb ja vabatahtlik om parõmb. Olõsi hüä arvõsta õks kihlkunna ja kultuuriruumi piire, a ka säänsit köüdüssit, miä omma 50–60 aastaga joosul vällä kujonu. Näütüses luudusturismih om lihtsämb läbi lüvvä Põlva maakunna osana ku Tartomaa veere pääl, koh pildih om kõgõ inämp Tarto liin.

  Võro maakund om ütitsemb kultuuri ja keele piirkund ku näütüses Põlva maakund. Põlva rajoonih saiva kokko nii Vana-Võromaa, Tartomaa ku Petserimaa valla.

  Ku tahami Vanna-Võromaad hoita, sis om tähtsä, õt vahtsõnõ Põlva maakund saa suurõmb ku parhilla. Tuu tähendäs näütüsest Räpinä kihlkunna tagasitegemist ütes suurõs vallas Mehikuurmaga üteh. Vai sis Setomaa valla luumist üteh Meremäe ja Luhamaa nulgaga.

  Määne om edimäne asi vai teema, mille pääl vahtsõn ammõtin umma väke proovit?

  Taha saista õks tuu iist, õt riigirehvormist tulõsi mi kanti korgõ palgaga tüükotussit mano. Om olnu juttu regionaalammõdi luumisõst. Säänsit asjo võisi tetä siiä, mitte kohegi suurdõ liina. Inemise tahtva inämbä maal ellä ja liina käüdäs tüühü.

  Küsse Harju Ülle
   
  Taro Igor.
  Pilt eräkogost
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin