Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilõpõtaja Vanalt-Võromaalt
   
  Hoit luudust nigu tsiga põrssit
   
  Säinasti Ene

  Õkva noorõ luuduskaitsja märgi saanu Põlva ÜG lõpõtaja Kivisilla Karin (19) märgotas, kas minnä opma kunsti vai luudustiidüisi.

  «Kunst tege mu hingele pai, a luudust kaidsa ma niisama kimmält ku mõtstsia immis ummi väiksit põrssit,» seletäs Karin. Tä om gümnaasiumi kõrvalt lõpõtanu nii Põlva kunstikooli ku maaülikooli luudustiidüskooli.

  Koolitiid alost’ Karin Mamastõn. Täl omma iks meelen söögipalvõ, raamadukogohoitja lämmi naaratus ja lõbusa pikäpäävärühmä.

  «Ku olli teismeline, sai iks koolisüstemi vasta võidõldus, a gümnaasiumin sai tuuvõrra rohkõmb vaiva nättüs,» kõnõlas Karin. «Viimätsel aastal opsõ rohkõmb tuud, mis hindäle meele perrä: aolugu, inglüse kiil, bioloogia ja ladina kiil.»

  Tähtsä oppaja oll’ timä jaos keriguopõtaja Nigola Toomas, kiä opas’ kats aastat umast vabast aost Karinilõ ladina kiilt.

  Tähtsä oll’ ka bioloogiaoppaja Lehestiku Urve: timä and’ tiidä põnõvist programmõst ja laagriist ja oll’ Karinile suurõs toes uurmistüü tegemisel.

  Tüü om tuust, kuis mutukidõvastadsõ kihvti mõosõ joosikmardikilõ, ja tuud aviti tetä ka Sibula Ivar ja Kivimäe Irja maaülikoolist. Seo tüü iist saigi Karin keskkunna uurmistöie konkursil noorõ luuduskaitsja märgi.

  Huvi luudusõ vasta om Karinit veenü mitmõl aastal kotost kavvõmbahe. Tä om käünü Karula riigipargin nuuri luuduskaitsjidõ kursuisil, olnu Läänemere projekti laagriin, avitanu esi kõrralda tiidüskonvõrentsi ja olnu vahetusopilasõs Vinnemaal ja Indian.

  Kuiki Karin om terve elo Põlvan elänü, ei usu tä, et taaha jääs. «A vahepääl om hää tulla paika, kos makõhallus üle pää käü,» võtt tä uma Põlva-tundõ kokko.
   
  Kivisilla Karin.
  Pilt eräkogost.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin