Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilõpõtaja Vanalt-Võromaalt
   
  Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
   
  Leimanni Eve

  Perli Madis (19) opsõ päält Haani põhikooli Võro Kreutzwaldi gümnaasiumin, a no lõpõtas iks Tarton Miina Härma gümnaasiummi ja plaan oppi kommunikatsioonijuhis.

  «Nii poolõ aasta päält tundsõ, et olõ-i kuuli ja klassi iks häste sisse elänü,» selet’ Madis tuud, mille tä Kreutzwaldi koolist är Tartohe läts’. «Härma tundu korgõ tasõmõga, opilasõ tahtva oppi ja tah om tukõv segäkuur.»

  Edimäne Tarto-aasta oll’ rassõ: perrä tull’ tetä neli kursust, miä olli Härman 10. klassin är tettü, ja vahtsõ kooliga harinõminõ võtt’ umajago aigo.

  «A otsusti, et tuu oll’ mu valik ja piä järe pääle saama,» ütel’ Madis. Timä katsikveli Meelis lõpõtas Nõo reaalgümnaasiumi.

  Madis sai laulupisiläse jo Haanist. Kreutzwaldi gümnaasiumin kutsõ muusigaoppaja Aropi Erja tedä õkva laulmist opma. «Madis om tüükäs ja pühendünü, viil Tarto-aolgi om mu man tunnin käünü,» kõnõl’ Erja.

  Bassihelüga Madis om saanu päält Võro kuurõ laulda ka näütüses Tarto nuurikoorin ja Miina Härma seldsi koorin.

  A tä esi tund puudust, et olõ-i jäänü küländ aigu spordi tegemises. Tä om jo latsõst saadik suusatrennin käünü, Haani kooli võistkunda saalihokin võidulõ vidänü, jalgpalli mängnü. Viimätsel aol om rahvatands veidükese trenni iist olnu.

  Madis hindas kõrvalt, et vahtsõnõ Võro riigigümnaasium paistus kavvõmbalõ minegi huugu maaha võtvat: mitu timä tutvat omma Tartohe häässe gümnaasiummi sisse saanu, a lännü iks Võro gümnaasiummi.

  Haanist ja Võrolt olõ-i Madis esi kohegi kaonu. Jo kolmandat aastat om tä valitu Haani valla nuurivolikogo esimehes ja tuudkaudu om ka Võromaa nuurikogon.

  «Minevä aasta kõrraldi Võromaa osaluskohvigu, kon noorõ saiva kokko poliitikidõ Padari Ivari, Kersna Liina, Kõva Kalvi ja tõisiga. Nuurivolikogo kaudu saava noorõ Haani valla asjoh üteh kõnõlda,» ütel’ Madis.

  Madis taht minnä Tarto ülikuuli aokirändüst ja kommunikatsiooni opma. «Võisi saia mõnõ ettevõttõ kommunikatsioonijuhis, mille mitte ka umma valda tüüle, Haanih om iks kodo,» märgot’ nuurmiis.
   
  Perli Madis taht ilmaelon üten kõnõlda.
  Leimanni Eve pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin