Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
   
  Harju Ülle

  Talomiihi käest vällä petet ja kats kõrda müüd Kuudsi puut saa kodokandipääväl (22.06. kell 12) Mõnistõ muusõumi eksponaadis.


  «Taa mõtõ om pikält haudnu, et uma luuga puuti olõssi hää küläliidsile näüdädä,» ütel’ Mõnistõ muusõumi juht Tulviste Hele.

  90 aastakka tagasi ehitet puut om parhilla Mõnistõ muusõumi päämaja. Nii tull’ lihtsäle 1930.–40. aastist peri pilte ja mälehtüisi perrä poodi edimäne vällänägemine jäl tagasi tetä. Kaup om poodin kah nigu sis: varnan ripusõ taossõ ja uhja, nukka pantas saisma heeringätünn ja petroliannom, nigu nä umal aol olli. Päält vana ao kauba kaemisõ saa ütte-tõist vanaaolist ka üten osta.

  «Mõnistõ muusõum om Eesti kõgõ vanõmb vabaõhumuusõum ja kuna küläpoodi lugu oll’ nii põnnõv, sis tuud tasus kõnõlda ja kullõlda, » põhjõnd’ suurt ettevõtmist muusõumi «katussõ», Võro instituudi direktri Kuuba Rainer.

  Poodiherr tõmmas’ talopoigõl naha üle kõrvu

  «Eesti riigi edimädsel aol olli Mõnistõ kandi talomehe küländ jõuka, pei väikeist Uti puuti ja teivä hindäle tarvitajidõ ütisüse,» selet’ Tulviste Hele külä päält kokko kor’atut poodi-luku. «Puut tõi häste sisse: et viin oll’ Eestin odavamb ku Lätin, sis ostõti tuud kõvastõ ja toimõtõdi üle piiri Lätimaalõ. Säält umakõrda tuudi ilosampa ja odavampa rõivakraami.»

  Külämehe panni raha kokko ja naksi 1926. aastal vahtsõ suurõmba poodi ehitämisega pääle. A tuuga tõmbsi nä hindäl hõngo ülearvo kinni ja ku puut 1928. aastal valmis sai, es jakku inämb rahha kauba sisseostmisõs.

  Võla vai veksli pääle oll’ nõun kaupa andma Saru lavvatehassõ üts umanik Kuusõ Bernhard, kellel olli Valgan kaubalao. A õnnõ kats kuud saiva talomehe tuud kaupa müvvä, ku Kuus nõudsõ umma rahha vällä. Oll’ talv ja talomehe es saa raha saamisõs eski eläjit müvvä.

  Tull’ üts miis, kes oll’ nõun kauba är ostma, a nõudsõ, et timä tulõ kaupmehes. Tull’gi, a es võta inämb talomiihi kaupa müüki. A riigiviina müümise õigus oll’ talopoigõ käen ja tõist viinalupa ei olõs riigi käest saanu. Perän tull vällä, et tuu võõras miis oll’ Kuusõ vele tulõvanõ väümiis.

  Kuus naas tarvitajidõ ütisüst är häötämä: möi poodin hindä viina talomiihi viinaluaga ja kõnõl’ talomiihi ütekaupa är, et vaia om ütisüs kinni panda, selle et kassu poodist ei tulõ. Ütisüs läts’ki kinni.

  1940. aastal näi talomehe, et Kuus uma kaubaga om kaonu ja poodin majandas hoobis kiäki Kaldmaa. Tuu oll’ ütelnü, et om maja kaupmehe käest är ostnu, kuigi maja oll’ hoobis talomiihi uma.

  Sõda tull’ pääle ja Kuus saadõti Tsiberihe. Majja tull’ vallamaja ja perän muusõum.

  Ku Eesti riik jäl vabas sai, näüdäs’ Kuusõ poig Maks paprit tuu kotsilõ, et maja om 1940. aastast Kuusõ uma. Tä tahtsõ maia tagasi, a riik es anna, selle et muusõum oll’ seen. Sai sis tuu iist EVP-paprit, mille iist sai kinnisvarra erästä.

  «Arhiivest sai teedä, et maja tunnistõdi tõtõstõ Kuusõ umas – ku peremeheldä vara, kon tä om kümme aastat kammandanu,» kõnõl’ Tulviste Hele. «Ja kaupmehe perija möi tõist kõrda külämiihi poodimaja maaha – seokõrd Eesti riigile EVPde iist!»

  Poodiluku saa täpsembält kullõlda Mõnistõ kodokandipääväl.

  Mõnistõ talorahvamuusõum tege tüüd Võru instituudi all üten Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuusõumi, Põlva talorahvamuusõumi ja Vana-Võromaa kultuurikuaga.
   
   
  Mõnistõ muusõum tege valla 90 aasta tagotsõ vällänägemise ja uma luuga küläpoodi.
  Joabi Janeki pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin