Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
   
  Säinasti Ene

  Inne suurt suvvõ (2.06.) pidi Orava kuul edimädsi kooliolümpiämängõ. Eesti Olümpiäakadeemiä tugõ säändsit ettevõtmiisi, et kooliello põnõvambas tetä ja sporti rahva sisse viiä.

  Orava kooli projekti alost’ oppaja Glaseri Maaja. Päämine mõtõ oll’ härgütä latsi hinnäst liigutama, et nutitelehvonnõ näpmisest kangõs jäänu näpo ja kaala saassi tõistmuudu liigutamist pruuvi.

  Talvõl tekk’ kuul uma olümpiäkomitee. Latsõ saiva tsehkendä maskoti, lipu ja logo kavandiid. Kõik klassi teivä olümpiämängõ aoluu kottalõ sainapaprõ ja tuu perrä pidivä peräh Kuldvillagu mängoh tiidmiisi näütämä.

  Oravidõ olümpiämängõ algus oll’ nigu peris olümpiäl. Kõgõpäält oll’ rongikäük läbi külä. Kooli spordiplatsi pääl panti pääväkiiri ja kummõrläätsiga tuli palama. Uma tervitüse ütlivä ka olümpiäakadeemiä esindäjä. Kooli hümniga tõmmati lipp üles. Pääle tuud laulti latsi hindä kirotõdut olümpiähümni, üts salm laulti eesti, tõõnõ võro keeleh.

  Võistlusala olli ummamuudu: pümmeviipall üle läbipaistmalda võrgu, kaarigusõit, sõudminõ tsõõrõga vanniga, karkõga teedüskõnd, saibaga käänelüssõit, saapa viskaminõ läbi olümpiärõngidõ. Koolilatsõ aviti ka latsiaialatsil suurõl võistlusõl toimõ tulla. Et ilm trehväs’ ullimuudu kuum, sõs oll’ spordiplatsi nukka üles pantu aiavalaja, koh sai hinnäst jahutamah kävvü. Viisõda oll’ programmiväline võistlusala.

  Lõpõtamisõl saiva kõik olümpiämängõ iistvidäjä oppaja Lumõ Heli ja direktri Raha Ele käest kaala medäli: kooli- ja latsiaialatsõ, latsõvanõmba ja oppaja.

  Latsilõ miildü kõgõ inämb tuu, et võistlusõ es olõ väega tõsidsõ ja rassõmbit ülesandit sai miiskunnaga ütitselt tetä. Ku väiku iks karkõga esi tasakaalu es hoia, sõs võisõ sõbra katõlt puult avita. Kõgõ rohkõmb oll’gi meele perrä tsõõrõga vanniga sõudminõ ja pümmeviipall.

  Oravidõ I olümpiämängõ tugõsi Eesti Olümpiäakadeemiä, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Kaitsõliidu Põlva mallõv, Tervüse Arõngu Instituut («Tervüst edendäv kuul»), Erasmus +, Värska Vesi, Orava vald, Orava ANK ja Orava kuul.
   
  Karkõga Orava olümpiäl – kiä esi es jõvva kõndi, tuud avitõdi.
  Säinasti Ene pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin