Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
   
  Võromaa spordiliidu juht Õuna Merike (49) haard kinni egäst ummamuudu sportligust ettevõtmisõst, et inemiisi sporti tegemä härgütä. Üts sääne ettevõtminõ oll’ 1. piimäkuu pääväl peetü häätegevüslik Contra 50. maraton üten luulõlugõmisõga, mille tulu lätt nuuri sportlaisi stipendiumifondi.

  Kuimuudu om õnnistunu inemiisi rahvaspordivõistluisilõ üten haarda?

  Tulõ tetä nii, et inemine saa arru, et tä tege kõkkõ hindä jaos ja mi ei piä tedä sportlasõs, ku tä rahvaspordivõistlusõlõ tulõ. Selle et tä esi arvas, et tä ei olõ sportlanõ.

  Sportlanõ tege sporti tuuperäst, et olla edimäne. A tuu jaos, kes tege sporti selle, et täl tervüs olõssi kõrran, om kõgõ tähtsämb hindä perrä liigutaminõ.

  Mändse omma vahva rahvaspordiüritüse, kon inemine võisi üten lüvvä?

  Pikämaajoosusari: sääl om kõndminõ, juuskminõ, sörkmine. Võit ka taasperilde juuskõ vai piniga, ku muido tunnus, et pall’o kipõlt edesi liigut. Mi ei ütle kunagi, et inemine piät kimmäs aos lõpõtama ja mi raa ei olõ nii pikä kah, et ei jõvva tagasi tulla.

  Olõ-i vaia pelädä, et olõt viimäne. Ma esi olõ olnu nii mõnigi kõrd, et olla viimätsile seltsis. Näütüses rulluisumaratonil.

  Ma kae, et võrokas om suusarahvas kah. Ku iks lumi tulõ maaha, om rahvas Kubjal ja Haanih. Ku suusaraa läbi sõidat, saat hindäle kotoh üteldä, et kae, ma olli täämbä tubli.

  Teil om õnnistunu ka peris tsill’okõsõ võistlusraa pääle meelütä.

  Eski 2011 ja 2012 sündünü omma sakõst võistlõman. Tuu om meil nimme nii tettü, et lats tiiäsi, mis om juuskminõ, suusataminõ, rattaga sõitminõ vai plaani perrä juuskminõ – orienteeruminõ. Kiä egä kõrd platsin om, saa väiku avvohinna kah. Ku väiku lats saa mitmõ spordiala är pruuvi, sis tiid tä joba kimmähe, mis trenni tä taht minnä.

  Mändse spordiala latsilõ inämb miildüse?

  Seo talv iks suusataminõ: meil oll’ Pipi suusakuul, mille lõpõtaja saiva tunnistusõ.

  Naksiti tulõviguluutuisilõ umma stipendiummi masma.

  Mõtõ tull’ sügüse, ku joosusari sai otsa ja lummõ maaha es tulõ – es saa suusasar’aga pihta naada. Teimi häätegemisjoosu ja spordipuhveti. Saimi kokko päält tuhandõ euro, mille jagasimi kuvvõlõ noorõlõ.

  Contra häätegemismaratonist ja timä tulõmusõ ettearvamisõ võistlusõst saimi timahavadsõ nuuri sportlaisi fondi jaos joba päält 600 euro ja puul aastat om viil aigu rahha mano kor’ada.

  Ku kiäki taht nuuri sportlaisi tukõ, kuis tuud tetä?

  Meil om sääne nuuri sportlaisi tugõmisõ konto, kohe saa rahha kanda. Parõmba noorõ sportlasõ kutsutas spordiaasta lõpõtamisõlõ.Sääl tahami näile väiku stipi anda, et nä tunnõssi, et uma kodomaakund näid hindas.

  Om armõdu illos, ku Võromaa ettevõtja, kes saava tsipa rahha vällä kävvü, sporditegemist tugõva. Aituma noilõ, kes omma tuud joba tennü.

  Küsse Harju Ülle
   
  Õuna Merikese juhitu Võromaa spordiliit sai keväjä hindätiidmise avvohinna, selle et pruuk sakõst võro kiilt, eski massin om «Võromaa spordimassin».
  Leola Külli pilt
   
  Rahvaspordivõistluisi ja nuuri tugõmisõ kotsilõ saa teedüst kodolehelt www.vorumaaspordiliit.ee, Mol’ovihust vai tel 516 5720.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin