Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Uma suvõpilt
   
  Kajak puu otsan
   
  Mereviirne tsirk kalakajak om tennü Kanepi lähküle Jõksi järve viirde puu otsa kotka-vurhvi pesä.

  «Olõ bussijuht ja sõida säält egä päiv müüdä, nii pesä silmä jäigi,» kõnõl’ tuust teedä andnu Vijardi Leo, kiä esi kah Jõksi järve veeren eläs. «Tsirk istus julgõlt pesän, ei pelgä inemiisi egä midägi.»

  «Kalakajak või külh pesä puu otsa tetä vai ka katussõ pääle, a peris egäpääväne asi tuu siski olõ-i,» selet’ Valgjärve kandist peri tsirgutundja Sellise Urmas. «Minevä aasta oll’ Räpinä kandin Meelva järve takan tühän kalakotka pesän kalakajak.»

  Räpinä luudusõmiis Lepiski Arvi tiidse tuu kotsilõ inämb kõnõlda: «Miilvah elli aasta tagasi terve kalakajaga koloonia. Mõnõ pesä olli puu otsah kah, no iks lauka veereh. Meenikunno suuh tah järve lähköh kasus üts viltovaono petäi, sääl otsah oll’ kah pesä.»

  Lepisk selet’, et muido tege kalakajak uma pesä iks maa pääle. «No tuu maapäälne pesä om sääne viletsäkene, a ku puu otsa tege, sis om tuu iks peris kõrralik pesä,» ütel’ tä.

  Mille mõni kalakajak mõist pesä puu otsa tetä, tuu olõ-i peris täpsele teedä. «Üts arvaminõ om, et mõnõ kajagapaari omma tiidligumba – maapäälse rüüvli saa-i puu otsa pesäle mano,» ütel’ Lepisk.

  Kas puu otsan pesätäs sis kalakajagu «eliit»? «No kae, mõni inemine om kah nutikamb, a saa-i üteldä, et tõsõ ulli omma!» muheli Lepiski Arvi taa küsümise pääle.
   
   
  Kalakajagu pesä Kanepi lähkün Jõksi järve veeren.
  Harju Ülle pildi
   
  Sait tetä vahva suvõpildi? Saada tuu Umalõ Lehele (info@umaleht.ee) ja kõnõlõ väiku jutt mano! Honorari saa kah!
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin