Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Tävveste kõrralik luulõraamat
   
  Leila Holts
  Veere päält lauldõn
  Võro Instituut 2016


  Holtsi Leila vahtsõnõ luulõkogo om tävveste kõrralik luulõraamat. Ku pruuvi tetä lühkült, tulõs üteldä, et saa ikkõ ja saa ka naarda. Tan võissigi arvustusõlõ punkti panda.

  Tsipa pikemb jutt võinu olla tuust, et taa raamat jutustas üte luu.

  Ku eräle võttõn jääs nii mõnigi luulõtus lühküs ja või-olla ka ülearvo lihtsäs, sis kõrrast lukõn saami osa üte inemise elost. Rõõmõst ja murrist. Armastusõst, himost, väsümisest. Protestist seoilma-aigsidõ ulluisi vasta. Ja otsmiisist.

  Midä Leila sis ots? Tuud, midä mi kõik. Armastust, rahhu, hindä kotust tan ilman.

  Tuu paiga vai kotussõ otsminõ omgi seo luulõraamadu nagõl. Tsipa rossitanu nagõl. Rossitanu vai rostõkarva ei tähendä tan midägi halva, tuu om üts Leila luulõ päämiidsi kujondiid. Ku Leila kirotas: ikk rossit silmih (lk 37), sis muud nigu ei olõki vajja üteldä, kõik om niigi selge.

  Raamat om üts tükk eloluku. Holtsi Leila om Põlva lähkült peri tütrik, kiä eläs joba vast kümme aastakka Inglüsmaal.

  Tuu võõral maal elämine ja sääl võro keelen luulõtuisi kirotaminõ and seolõ raamatulõ timä umaperä. Taa om täämbädse päävä elo lugu.

  Mul om innekõkkõ hää miil tuust, et om valmis saanu midägi, midä om lihtsä lukõ.

  Naist luulõtuisist ei lövvä mi targutuisi ja hindäimetlemist, tan om tunda ello. Ello ummi rõõmõ ja murriga. Rassõt ello. Ilosat ello.

  Leila ei jää üte kimmä teema mano kinni, a kaes asjo mitmõ kandi päält.

  Pilt, mis naid luulõtuisi lukõn silmile tulõ, ei olõ must-valgõ, tan om hulk muid värvituunõ. Ja mu jaos om naidõ luulõtuisi man tähtsä ka autori luudusõ-tunnõtus. Sääne lihtsä, uma.

  A mis tan iks pikält seletä. Luulõtusõ omma lugõmisõ jaos. Inemiisil, kiä luulõt lugõva, om põhjus rõõmsa olla ja hindäle Holtsi Leila vahtsõnõ luulõraamat hanki. A Leilal jälleki om põhjus hindähe usku :)

  Rahmani Jan
   
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin