Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Inämb tarkust!
   
  Kuuli ildaaigu, et mitu tutvat peret koliva Võromaalt är suurdõ liina. Ei, mitte selle, et vanõmbil es olnu maal tüüd, a hoobis selle, et andõka latsõ saanu hää haridusõ.

  Üts tutva pere taht jäl Võromaalõ elämä tulla ja kullõs hoolõga maad, mändsest koolist latsõ kõgõ parõmbat oppust saanu. Hää koolioppus om pia kõgõ tähtsämb küsümüs, mille üts pere maal püsüs vai maalõ (tagasi) tulõ.

  A hää oppus nõud kõvva tüüd ja süämega man olõmist. Kah’os saa-i pall’o vinneaigsõ haridusõga kooli- ja umavalitsusjuhi arvogi, et vannamuudu edesi laskõn jääs kuul latsist tühäs.

  «Käve esi mammutkoolin, ütskõrd lüüdi näpu suhvli vaihõlõ, ku pättüst tei – a ei kaiba külh, et olõssi kuigi rassõ elon toimõ tulla,» kitt’ üts mi kandist Riigikokko valit poliitik. Tä imeht’, mille latsivanõmba ummõhtõ noid eräkuulõ ja tõistmuudu haridust nõudva.

  A päält vanõmbidõ tegevä ka koolioppaja mugu kõvõmbat hellü: latsi saa-i inämb opada eski 24 latsõga klassin. Inämb ja inämb om latsi, kellel määnegi sündroom vai muu püsümäldä olõmisõ hädä man ja koolitunni aig lätt näide vaossinhoitmisõ pääle är. Hädäste om vaia väikeisi klassõ ja tõistmuudu oppamist, et targas saasi nii püsümäldä, hariligu ku ka andõka latsõ.

  Liinan om lihtsä: üts kuul ei miildü, panõt latsõ tõistõ kuuli. Maal om inämbältjaolt üts küländ väiku kuul. Mitmõl puul om õhun joba eelektrit: ütsjago vanõmbist nõud hääd haridust, tõisil om ütskõik, ku lats kooli pääle ei kaiba ja hinde kõrran. Kolmanda arvasõ, et egäsugunõ «Hää algus» ja tõistmuudu oppus om «ull’õlõ», millest uma «targa» latsõ tulõ kavvõn hoita.

  Kas kooli- ja umavalitsusjuhi mõistva tuu eelektritsärinäga anda haridusõlõ vahtsõt vunki vai laskva inemiisil ütstõist küdsädä, tuust olõnõs, kas noorõ ja tegüsä perre tahtva sääl kandin ellä vai mitte. Ja tuust umakõrda olõnõs, kas maakuul jääs alalõ vai mitte. Nigu malõmängun, tulõssi iks mõtõlda ette rohkõmb ku üts käük.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin