Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
   
  Umma Pito aasta aigu lava pääle säädnü Põlvast peri Mikstiatri näütlejä Tootsi Kristo (38) uut huviga, kuis võrokõisi laulupido 28. lehekuu pääväl käümä lätt.

  Midä olõt vällä märknü, kuis Umma Pito lavastat?

  Ega ma ütsindä ei olõ midägi tennü, taa om miiskunnatüü: muusigatoimkund, koorijuhi, kunstnik Prangli Anne, pääkõrraldaja Laanõ Triinu...

  Pido lavastamisõs sai mõttõ Meri Lennarti raamatust «Hõbevalge», koh om ilmapuu teema. Uma Pido pääteemas om mõts ja väelidse puu, a ilmapuu piät pistü olõma, sis omma inemise kõrrah ja mõts ja väelidse puu omma kah kõrrah. Ilmapuu om tuu kõgõvägevämb väeline puu, mis iseloomustas tõisi väeliidsi puid.

  Pidol om ilmapuu sümbol pinokoda. Tuu man as’atas üts perekund. A ku üts pereliigõ kotost är lätt, sis nakkas juhtuma and’sakit asjo: mõtsalidsõ tulõva kõrraga mõtsast vällä. Kiä nuu omma, tuud ma ei tiiä, selle et ma naid es kutsu, a jutu käävä, et tulõva ja päsemist ei olõ...

  Om su lavastusõn määnegi vimka seen?

  Oh ei, taa om väega tõsinõ lugu ja sotsiaalnõ lugu! Taa ei olõ harilik lugu, om üllätüst nii vanõmbilõ ku noorõmbilõ.

  Kas Uma Pido lavastamisõ man om midägi rassõt kah ette tulnu?

  Lavalõ tulõ tohutu hulk inemiisi – 3500 ümbre. Põhilinõ küsümüs om tuu, kuis näide liikumist kõrralda. Ma ei olõ inne midägi nii suurt lavastanu. A Uma Pido miiskund om niipall’o taad pito joba tennü, et tiid, kuis as’a käävä.

  Kas olõt tsärre vai tasalik lavastaja?

  Ma olõ arvosaaja: rüükmine ei avita. Pääle pruuvi läävä iks kõik rõõmsahe kodo!

  Kas tuu om olnu abis, et sa esi olõt Põlvast peri?

  No ma ei olõ Põlvah midägi tennü päält tuud, ku 20 aasta iist tast pääliina kuuli lätsi. Ahjah, 2014 tei Põlva talurahvamuusõumih «Saapidõga kassi» ja Mikstiatriga olõmi esinemäh käünü.

  Vast olnu mändsehki mõttõh lihtsämb, ku olnu kõik aig tah, a või-olla om tuu kah hää, et olõ är olnu ja mõista tõistõ taa pääle kaia ku nuu, kes tah elävä.

  Ku üteldäs «Põlva», mis kõgõpäält miilde halgahtas?

  Vanõmbidõkodo. Indsikurmu. Käsipall. Orienteeruminõ. Kõik, midä latsõn tei. Kultuurimaja, järv.

  Mändse omma Põlva inemise?

  Vast ettevaatliku ja näil om kimmäs arvaminõ, kuis asjo piät tegemä. A omma lahkõ, sõbraligu, vastutulõligu inemise. Mul om kõgõ väega hää Põlvahe tulla, Laine Andre etendüse omma väega süämligu ja ku Lokko Külli uma ESTuudioga kontsõrti and, sis om tuu võrratu elamus.

  Põlvaka tegevä väega häid asjo ja olõ kaenu, et ku süä om takan, sis tuu om tähtsämb ku professionaalsus.

  No tulõva Umma Pitto kokko Põlva, Räpinä, Antsla, Harglõ inemise, egält puult Vanalt-Võromaalt. Midä loodat ütenkuun tunda ja nätä?

  Tuu, et «keskkotus om kimmäs», om kõgõ tähtsämb. Vana-Võromaa om olnu üts kant – ello vii edesi ütehkuuh olõminõ. Ku tuu lahki aia, sis inemise maailmapilt ei tüütä. Ku pere lahki aia, sis kihlkund kaos ja edesi võimi küssü, ku kavva mi Eesti Vabariik kuuh püsüs, ku meil ei olõ perekunda ega kihlkunda?

  Usut, et Uma Pido sutt mi inemiisi kokko köütä?

  Usu külh, Uma Pido om kõgõ väelidsemb pido, mis sutt tuud tetä. Tuuperäst tulõgi pitto tulla!

  Mändse pidolaulu miildüse?

  Latsi plokk om hää, «Tulõsõna», «Mõtõ Võromaast». Mul om esieränis hää miil, et Hainsoo Meelika tulõ pitto – timä om imäkujo pinokuan. Laine Andre ja Asberi Aveli säetüid tandsõ om kah illos kaia.

  Kas Uma Pido kõrraldaminõ om sinno inämb kodokandiga köütnü?

  Kimmähe.

  Kas või juhtu, et kunagi ütlet umalõ perele, et läämi Põlvahe elämä?

  Või juhtu, kunagi ei tiiä. Pere om Tartoh, a ku kalalõ, ujoma vai seenemõtsa lää, sis iks Põlva kanti. Olõ tah sündünü ja elänü – tiiä kõiki kotussit.

  Küsse Harju Ülle
   
  Tootsi Kristo suurõtiimuusõumi suvõhuuao vallalõtegemisel.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin