Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Mis lätt inemise jaos parõmbas?
   
  Olõ külh valdu kokkopandmisõ puult, a tuu kotsilõ om tegünü hulga küsümüisi.

  Aoleheh oll’ kaart, mille pääl joosiva valdu vahel kümne noolõ, kes kellega taht ütteminemist läbi kõnõlda. Inne ku riigikogo suvõl reformisäädüse vasta võtt, ei julguta kimmit otsussit tetä. Nii vinnütedäs kummi ja mugu kõnõldas ütstõõsõga läbi. Ku pall’o as’alikku saanu tuu aoga pääle naada.

  A ku päält pikki kõnõlõmiisi jääs perrä üts vald, midä tõsõ ei taha, sis pand riik tuu vägüsi kellegi külge. Mis mõtõ om sõs kõnõlda, ku peräh saat kedägi päälekauba vasta tahtmist?

  Parhilla lätt päämine aur tuu arotamisõ pääle, kiä kellega kokko lätt. Rohkõmb võissi kõnõlda tuust, mis lätt inemise jaos parõmbas vai halvõmbas.

  Päämine seletüs haldusreformi kotsilõ om, et väiksih valduh olõ-i kõiki ette nättüid teenüssit. A ku vahtsõh suurõh vallah om tuu teenüs (ma mõista-i mõtõlda, mis tuu võissi olla, esi olõ-i külh millestki puudust tundnu) vallakeskusõh 30 kilomiitre takah, sõs mis tuu inemisele parõmb om?

  Rohkõmb kaotasõ kokkopandmisõst valla ja külä, koh ei olõ kogokunna esi harinu umma ello kõrraldama. Ku vallamajast tetäs kõik ette-taadõ är, kultuurijuht tege pido ja arõndusjuht kirotas projekte, sõs piät nakkama ümbre opma. A ku paiga pääl elo käü ja vald tuud edesi tugõ, sõs jääse külä ello.

  Üts suurõmb inemiisi hirm om, et uma kuul kaos är. A Orava vallah olõ-i timahava sündünü üttegi, minevaasta sündü paar last – olõ-i reform tuu, mis kooli kinni pand. Joba lännü noorõ ei tulõ tagasi sõs, ku panda raamadukogolõ vahtsõnõ katus vai osta koolilatsilõ hulga nutitahvliid.

  Vast noorõ sõs tulõssi, ku antasi kõrralik maaelämine kätte ja rahha ei küsütäsi. A «Tulõ maalõ!» projektiga pakutas majjo, koh om vaia pall’o tüüd tetä ja hulga rahha sisse panda. Väikeisi latsiga ei elä kavva majah, koh olõ-i vett vai jõvva-i tarrõ lämmäs küttä.

  Tüükotus ei piäki täämbädsel pääväl tarõ takah olõma, tähtsämb om meele perrä elokotus, kost ka talvõl lumõga ja keväjä muaga vällä päset.

  Orava vallah om nii ja muialgi tahtva valla üte veere külä ütele poolõ ja tõõsõ veere külä tõõsõlõ poolõ kokko minnä. Lõpus piät iks volikogo otsustama ja poolõ inemise omma pahanu, et näide arvamisõ pääle süläti.
  Mullõ miildüse Mikita Valduri mõttõ. Näütüses tuu, et eestläse es pidänü tahtma olla tõisi euruuplaisi muudu. Meid tege umanäolidsõs just tuu, midä muial ei näe.

  Võro kiil ja võrokõsõs olõminõ om rikkus. Tuuh mõttõh om üts Vana-Võromaa vald hää mõtõ. Niisama võissi olla Setomaa umaette. Kas tuud om pääliinah mõtõldu, kuis kõik nuu tugõmisõ programmi käümä nakkasõ, ku seto ja võrokõsõ kokko läävä? Et puul valda saa programmist rahha ja tõõnõ puul ei tohe tuud puttu? Vai võtt riik tuu toe ülepää är?

  Säinasti Ene
  Orava, Vahtsõliina khk
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin