Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kraami Stina pätte ei pelgä.
  Harju Ülle pilt
   
  Illos tütrik pand päti platõ pääle
   
  Harju Ülle

  Ku sa Võro liinan ülearvo marutat ja politsei sinno kinni pidä, sis võit är hiitü: autoaknõst kae-i sisse vana politseivunts, a piltillos tütärlats. Trahvi tege Kraami Stina (22) sullõ iks õkva niipall’o, nigu ette om nättü.

  «Kommõntaarõ kuulõ iks umajago, a joba kooliaol opati, kuis noist mitte vällä tetä,» naarat’ Stina. «Naispolitsei olõ-i esihindäst määnegi haruldus. Võrol om kolm naist patrullin – Lillepuu Lauraga kuun tullimi minevä suvi päält kuuli siiä, ja üts om vanõmb.»

  Haanimaalt peri Stina tull’ kodokanti tagasi selle, et tutvan kotussõn oll’ laapsamb tüüga pihta naada. «Politsei piät jo saama paiga pääle võimaligult kipõlt,» selet’ tä. «Võrol ma tiiä õkva, kohe sõita. Kolm aastat olli tan praktikal kah käünü.»

  Stina om tüühte kinäste sisse elänü. «Kolleegi omma sõbraligu ja avitasõ,» ütel’ tä.

  «Stina om teotahtmist täüs, kohussõtundlik ja taht inemiisi avita – või eski üteldä, et tä om Võro politseijaoskunna tulõvigulootus,» kitt’ timä ülemb, Võro politseijaoskunna patrullitalitusõ juht Uibo Moris. «Uma sportligu olõmisõga om tä üles herätänü ka mõnõ vanõmba kolleegi spordigeeni.»

  «Stina om teküs ja kangõ. Tege tuu är, mille om ette võtnu,» kitt’ tütre ammõdivaliku hääs Stina esä, Haanimaa talomiis Kraami Sulev (54). «Timä kaalun poisi võiva külh Stina käest haigõt saia, a annas jummal, et tä püstolikangõlaisiga kokko es trehvänü!»

  Tuust olõ-i esäl hätä, et tütrest talopidäjät ei saa: hindäl om viil väke lambidõ ja lihaeläjidega jahmõrda ja kolm last om perren viil.

  Politsei piät olõma kimmäs

  «Hää, ku saa inemiisi avita,» hinnas’ Stina uma tüü rõõmsampa puult. «Ku inemisel om vaia kohegi saia, sis tultas iks politseimassina mano ja küstäs. Ku lats om kaonu ja mi tä üles lövvämi, sis om hää nätä, kuis vanõmbil saa hää miil.»

  A tütärlats joudsõ õnnõ paar kuud tüüd tetä, ku sai halusa löögi. «Üts politseiammõtnik tekk’ sügüse enesetapu. Mi ollimi sakõst patrullin paarilisõ olnu,» kõnõl’ Stina. «Ma olli tuul pääväl tüül kah. Tunnõ oll’ halv: kurb, kah’o oll’ – tä oll’ hää tüütäjä. Es tunnõ ette külh, et või nii minnä.»

  Sügüse Võrol kaonut 18aastast Markkust käve Stina kah otsman. «Otsõmi kõik kotussõ läbi ja kõik viite olõmi är kontrolnu, a ei midägi,» ohas’ Stina. «Nikani ku poissi olõ-i üles löütü, käümi kõik silmä-kõrva vallalõ.»

  Et Stina om kaonu poisiga samast põlvkunnast, sis lätt seo lugu tälle hinge ja vaivas pääd. «Ku inemise hindäle midägi tegevä, löütäs nä iks küländ kipõstõ,» märgot’ tä. «Ei taha tuud kah õkva arvada, et kiäki tõnõ tälle midägi tekk’: Võro om nii väiku liin ja ma kõnni esi kah egä päiv tuunsaman piirkunnan, kon Markkus är kattõ. Ma ei tunnõ, et Võro olõssi ohtlik liin, a kunagi ei tiiä…»

  Joodigu omma tüütü

  Stina meelest om kõgõ tüütümb tüü vitä joodikit sotsiaalmajast hindä mano politseimajja. «A paarilisõga katõ pääle veemi är, ei olõ hätä,» ütel’ tä.

  Stina om kimmäs sporditütrik ja hään vormin. Politseikuuli minemise man oll’gi üts põhjus, et sääl sai häste sporti tetä.

  «Ku tahat sisekaitsõakadeemiähe sisse saia, piät juuskma 1,5 km aoga 7.30 ja tegemä 20 kässikõvõrdust ja 30 kõtulihast,» selet’ tä. «Mu jaos olõ-s tuu rassõ, a mõni kuulitahtja es tii noid normõ är.»

  A miä sis saa, ku mõnõ tunnõdu Võro rammumehega piässi hädä olõma? Tütärlats muutu tsipa mõtligus. «Ku jõuga ei saa, piät nõuga pruuvma,» arvas’ tä. «Ku miis ja naanõ koton vaidlõsõ, olõmi saanu nii mõnigi kõrd är kõnõlda, a ku om alkoholiga tegemist, piät iks ülearvo joonu taplõja är viimä. 70–80% perrevägivalla man om mängun alkohol.»

  Stina hinnas’, et joodikit jääs kõgõ siski veidembäs. «Nuuri siän om inämb hädä narkootikidõga, innekõkkõ kanepiga,» kõnõl’ tä. «Narkootikidõ pruukmisõst om ka rassõmb arvo saia: sa ei vii jo ekäütte politseimajja «pissitämä».

  Taht saia krimiuurjas

  Stina opp tüü mant edesi Sisekaitsõakadeemiän magistrantuurin sisejulgõolõkit. Plaan om viil vähämbält üts aasta Võrol tüüd tetä, sis märk, miä edesi. Tä tahassi saia kriminaaluurjas.

  A telekast tä krimisarju väega ei kae. «Tuu ei käü nii, et uurjal tulõ mõtõ päähä ja hops om kurikaal käen,» ütel’ Stina. «Periselon piät pall’o inämb uurma ja sakõst inemise ei kõnõlõgi politseilõ midägi.»
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin