Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Midä saa usku?
   
  Märgotimi uma külä rahvaga, et midä sa ülepää seoilmaaigu usku saat. Usut, et tohtri käest kuulõt, kuis sinno tohtõrdanu harilik meditsiin, ja ku tuud ei taha, läät nõia mano. A midä piät sis märkmä, ku tohtri soovitas sul hoobis soodavett juvva?

  Kimmähe om egälütel ette tulnu, et timä hää tutva vai sugulanõ soovitas remondimiist, pottseppä vai määnestki tõist tüütegijät, et ollõv «kõgõ parõmb». Perän tulõ vällä, et remondimiis küsüs saina krohvmisõ iist perädü summa ja mõnõ päävä peräst satas krohv sainast alla, pottsepä asõmõl saat soss-sepä, kelle tettü ahi lämmäs ei lää...

  Ku soovitajalõ harja kargat, sis tulõ vällä, et tä tahtsõ avita umma sõpra, kellel oll’ hädäste tüüd ja rahha vaia.
  Riigijuhtmisõ man käü asi pia sammamuudu. Õnnõ sõpru asõmõl omma nuu, kiä eräkundõlõ rahha andva. A ku mi kandi haigõmaja piiksahtas, et ärke võtkõ mi käest tohtrit är, sis ollõv tuu perädü raiskaminõ, midä kuigi saa-i lupa.

  Inemist om kerge panda uskma, et midägi om «raiskaminõ». Ku hindä latsõ omma suurõ, sis usk inemine kergehe, et väiku kooli pidämine nõud ülearvo pall’o rahha: pantagu kinni. Säält edesi: milles meile eestikiilne korõmb haridus, ku inglüsekiilne tulnu pall’o odavamb ja nuuril hää kipõlt edesi vällämaalõ tüüle minnä?

  Vai mille laskõ mõtsal kassu? Tuu om jo puhas raiskaminõ. Tuud inämb, et mõni auväärt profesri jo kuulutas, et ku mõtsa kipõlt maaha ei rao, mädänes tuu jalapäält är. Ja sis jääs ette määnegi lindorrav – no las koolõs joba kipõmbalt vällä, miä tä sekä mõtsa rahas tegemist. Maa all videles liisnalt fosforiiti, dolokivvi – mille mi ulli olõmi ja tuuga rahha ei teeni? Jäl kitt nii mõnigi profesri, kuis tuust kasu nõsõnu ja ohtu ei määnestki. Mille es pidänü uskma as’atundjat?

  A ku mõni arvamusliidri nõst üles küsümüse, mille meile taad Eesti riiki ülepää vaia om? Väikeist riiki om väega kallis pitä. Kas nakkami märkmä, kellega olnu hää Eesti riik kokko panda, et kõgõ rohkõmb rahha kokko hoitnu?

  Ja elämine om ülepää väega kallis. Odavamb olnu är koolda.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin