Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Uma Puut müü ummi ja häid asjo
   
  Harju Ülle

  Vahtsõst e-poodist Uma Puut saa osta ja telli võroperädse hõngoga hääd käsitüükraami.

  «Uma Puut müü asjo, millel om man Vana-Võromaa maik ja tego,» selet’ e-poodi kõrraldaja, Vana-Võromaa käsitüütsõõri juht Oja Vilve.

  Tä ütel’, et poodin müvväs õnnõ Vana-Võromaa käsitüümeistride tettüid asjo, miä omma kuigipiten mi kandi kultuuriperändiga köüdedü. «Võtami vasta kõrralikku peenikeist käsitüüd, mis om meistril hinge ja hää mõttõga tettü.»

  Parhilla saa e-poodist osta 14 meistri tüüd. Et Võromaad teedäs kõgõ inämb võro keele, suidsusanna ja Teppo lõõdsa perrä, sis om müügin suidsusannan vai sanna man tarvilist kraami, tahtja saa ka hindäle lõõtspilli telli.
  Umast Poodist saa osta asjo kõrraga ja ka telli. «Näütüses rahvarõiva piät jo ummi mõõtõ perrä tetä laskma,» selet’ Vilve.

  Uma Puut om Vana-Võromaa käsitüüliidsi kuuntüütsõõri edimäne suur ütine tegemine.

  Puuti oll’ vaia selle, et Vanal-Võromaal om pall’o käsitüümeistrit, kiä tegevä uma näoga asjo, a nätä ja osta om tuud kaupa keerolinõ – piät pääle pasma laatu ja käsitüünäütüisi.

  Käsitüüliidsil jää-i jäl käsitüü tegemise mant müümises aigo.

  Vana-Võromaa käsitüüliidsi kuuntüütsõõr om toimõndanu 1,5 aastagat. Tsihis om oppi mano tarkuisi, tetä ummamuudu asjo ja kõrralda käsitüü välläkitmist ni müümist.

  Vana-Võromaa käsitüü lövvät üles uma märgi perrä.

  Uma Puut uut mano vahtsit tegijit käsitüüd müümä. Uma Puut: www.umapuut.ee. Käsitüütsõõri kotsilõ kae: wi.ee/et/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/.
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin