Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Määne inemine om võrokõnõ?
   
  Õkva olnu imäkeelepäävä puhul säädse kokko väiku pildi tüüpilidse võrokõsõ kotsilõ. NB! Ku sa olõ-i seo jutuga 100% peri, sis olõ iks julgõhe võrokõnõ edesi!

  Võrokõsõ hing kisk maalõ ja mõtsa, eski sis, ku elo sund tedä liinan elämä. Timä taht ellä mõtsa seen järve veeren uman talon, nii et naabri ei elä lähembäl ku mõtsa takan.

  Ku võrokõnõ eläs maal, om timä keller puupistü täüs purkõ kõgõ hää kraamiga, midä mõtsast ja hindä pindre päält saia om. Ku võrokõnõ eläs liinan, sis hoolitsõsõ tuusama iist timä maa-sugulasõ.

  Võrokõnõ om uhkõ, et timä maal om Eesti kõgõ korgõmb mägi, kõgõ süvämb järv ja kõgõ pikemb jõgi.

  Võrokõnõ om uhkõ, et timä maal kasus Eesti kõgõ vägevämb pühä puu Tammõ-Lauri tamm, kõgõ jämmämb künnäpuu ja maailma kõgõ korgõmb harilik petäi.

  Võrokõnõ käü hää meelega suidsusannan ja om uhkõ, et timä suidsusannakombõ pässi UNESCO ilmaperändi esindüsnimekirja.

  Võrokõnõ om uhkõ, et võrokõnõ Teppo August mõtõl’ vällä ummamuudu lõõdsapilli ja mi Põlva om kuulutõt Eesti lõõdsapääliinas.

  Võrokõnõ om uhkõ, et täl om uma kiil ja miil. Esieränis kimmäs võrokõnõ pand sälgä võrokeelidse kiräga hammõ ja kõnõlõs pääliinan tõsõ võrokõsõga iks võro keelen, et olõsi kavvõst kuulda, kost tä peri om.

  Võrokõnõ olõ-i uhkõ, et timä maa pääl tossas Euruupa kõgõ muudsamb graanulitehas. Võrokõnõ om vihanõ, ku timä seenemõts maaha raotas. Võrokõnõ hoit hõngu kinni, et timä aia takan es naanu kiäki ruusa vai dolokivvi kaibma.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin