Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Margi Martin.
  Harju Ülle pilt
   
  Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
   
  Harju Ülle

  «Paar aastat tagasi naksi uurma, mis taivan sünnüs ja kuis tuud pildi pääle saia,» ütles Rõugõ pildimiis Margi Martin (30), kellele tähti täüs taivaga üüpildi naksi õkva avvohindu tuuma.

  «Ma olõ Eestin üts edimäidsi, kes om tõsitsõmbalt üüpildistämise ette võtnu, selle om vast tuu tunnustus tulnu,» arvas Martin, kelle võidupildi omma kõik tettü meil Võromaal.

  Perämädse võidu sai tä Eesti tiidüsfoto võistlusõlt: pildiria katõgoorian võitsõ kolm pilti tähti täüs taivast, egäüts esi Võromaa paigan tettü. Päält tuu sai Martin tõsõ preemiä tähetiidüse-huviliidsi kokkosaamisõl tettü pildi list.

  Sügüse võit’ Martini pilt pühäpaiku pildivõistlusõ (Tammõ-Lauri tammõ pilt tähti täüs taiva all). Suvõ lõpun valisi NASA Martini pildi umas pääväpildis. Tuu pääl näütäs inemine taivahe tsirguraa ja päävä käen helkävä Iriidiumi satõlliidi pääle.

  Hää pildi takan om tüü

  «Mis mullõ üüpilte tegemise man kõgõ rohkõmb miildüs: kaamõraga saa kinni püüdä tuud, midä pall’a silmäga ei näe,» seletäs Martin. «Kaamõrat saat nii säädi, et tä võtt kõik pildi pääle, mis 30 sekundi joosul taivan sünnüs. Iriidiumi satõlliidi tsähvähüst näet paar sekundit, a pildi pääle om võimalik saia tuust pikk triip.»

  Hüvvi pilte saamisõs piät iks vaiva nägemä, avita-i tuust, et läät üüse kaamõraga vällä ja nakkat plõksutama. «Üüpildistämine taht pall’u kannatust, a tuud mul õnnõs om,» muhelõs Martin ja ütles, et üte hää pildi saamisõ tüü nakkas pääle...nutitelefonist.

  «Tuu om sekundi täpsüsega ette teedä, kuna tulõva näütüses nuu Iriidiumi tsähvähüse – saat telefonist perrä kaia,» seletäs tä. «Taivast piät muiduki tundma. Taivakaart näütäs, et satõlliit helkäs Pegasusõ ruudu seen – piät tiidmä, kon tuu ruut om, muidu kaet ütele poolõ, a helgähüs tulõ hoobis sälä takan.»

  Martin uursõ huviga tähetiidüst joba sis, ku tä lats oll’. Vaihõpääl jäi uurminõ katski, a üüpilte tegemisega tull’ huvi tagasi. Minevä-aasta käve tä edimäst kõrda astronoomiahuviliidsi kokkosaamisõl Parksepän, kon tekk’ ka avvohinna saanu pildi. Tsill’okõnõ astronoomiatsõõr käü kokko ka Rõugõ lähkül Viitinän.

  3000 pildist väkev video

  Minevä keväjä (17.03), ku Eestin olli nätä vägevä virmalidsõ, es maka tuud taivast värvimängu maaha ka Martin.

  «Võrumaal olli virmalidsõ väega häste nätä,» kõnõlõs tä. «Terve üü tei pilte. Vasta hummugut olli peris väsünü, tulli kodu, istsõ maja taadõ maaha ja lihtsält kai noid virmaliidsi sambit. Pandsõ kaamõra kõrvalõ niikavvas pilti tegemä, ku valgõs läts’.»

  Perän säädse Martin 3000 pildist kokko vägevä video, midä saa kaia Martini kodolehe www.matugraphy.com päält.

  Martin ütles, et pall’a silmäga virmaliidsi värme periselt ei näe: samba paistusõ valgõ. «Olõ näüdänü ummi pilte, et kae, ku hää värvilidse virmalidsõ olli. Tõnõ inemine om ütelnü, et oll’ kah välän, a timä külh es näe, et midä ma tan seletä,» muhelõs Martin. «Sis olõgi kõnõlnu, et kaamõra püüd tuu kah kinni, midä mi silmä ei näe.»

  Modell tohe-i rehki

  NASA-pildi pääl taivahe näüdänü Nagla Viivika kotsilõ ütles Martin, et timä pässi pildi pääle selle, et mõist 30 sekondit üte paiga pääl püssü. Muido omma Martini «modelli» sändse, kiä esihindäst paiga pääl omma nigu Rõugõ kerik vai Tammõ-Lauri tamm.

  «Tammõ-Lauri tammõ pildi jaos käve joba suvõl kotust «kumpman» ja kompositsiooni paika pandman,» kõnõlõs Martin. «Hää, et telefonist saa tuud kah kaia, määne sais taivan katõ kuu peräst om. Lätsi pilti tegemä suvõ lõpun, ku tsirgurada ilustõ taivan nätä oll’, üü joba pümme ja saigi sis kõik tuu pildi pääle püütüs.»

  Martini pilte pääl om hulga nii vannu ku ka vahtsõmbit pühhi kotussit, millest tä üttemuudu luku pidä. «Mu jaos om terve luudus pühä,» märgotas pildimiis. «Mullõ miildüse suurõ puu ja sakõst nuu ommaki pühä puu. Vannu võimsit puid om üütaivaga väega mõnnus pildi pääle panda.»

  Inemiisist tege Martin pilte küländ veidü ja sis kah päämidselt kavvõst. «Inemiisiga piät tegelemä ja näid juhendama,» rehksäs tä. A Rõugõ ettevõtmiisi om tä iks egä aasta pildistänü. Esieränis pall’o paadirallit. Aastit om tä kokko säädnü ka Rõugõ valla kallendrit, üte noist ka üüpiltega.

  Margi Martin ütles, et om pilditegemist päämidselt esi internetist opnu. Siski om tä ka tõisi piltnige käest oppust võtnu, innekõkkõ hindä suurõ lemmigu, Võrolt peri Začeki Sveni käest.

  A Martin om opnu viil egäsugutsit ummamuudu asjo. Näütüses om täl läbi tettü «Eludisaineri kipõkursus», oppus «Kuis saia suurõs ettevõtjas» ja läbi loetu rikkas saamisõ opiraamat.

  «Ma või hinnäst rikkas pitä külh, a kas just materiaalsõlt...» ütles Martin küsümüse pääle, kuis täl tuu rikkusõga sis om. «Tundsõ, et hindä peremehes olõminõ passis mullõ kõgõ parõmbahe ja selle omgi mul uma ettevõtõ: tii pilte, oppuisi, kodulehti (Martin om opnu ülikoolin IT-d – UL)

  Kiä taht rikkas ettevõtjas saia, eläs iks New Yorgin, mitte Rõugõ–Haani tii veeren?

  «Teno internetile võit ellä Rõugõn mõtsa vaihõl ja üle ilma ärri aia,» om Martin kimmäs. «Olõ pall’u ilma pite ümbre käünü. Midä rohkõmb käü, toda rohkõmb saa arru, et Eestin ja Eesti seen Rõugõn om iks kõgõ parõmb ellä.»

  Nimekaimõga saa nall’a

  Eestin eläs Martini teedä viis-kuus sama nimega miist ja noidõga om iks jandalit saanu. «Kõlistõdas ja uuritas, kas mul om siin vai sääl kinnisvarra müvvä,» kõnõlõs mi Martin.

  Üte tõsõ Margi Martiniga trehväs’ tä üten Kupõrjanovi pataljonni. «Tohtri kaiva meid üle, kas passimi sõaväkke,» jutustas Martin. «Käve sis kabinette pite, ütest tulli vällä ja lätsi tõistõ ja kuulsõ, kuis kõrvalruumin üteldi: mis sa nall’a tiit, sa kävet siin joba jo!?»

  Kassõ nakka-i pildistama

  Martinil om himo Eestist kavvõmbahe pilte tegemä minnä. «Meil om hääd pümmet ja selget üüd väega veidü, tahassi minnä Kanaari saari pääle, kon om tuud kõgõ inämb,» kõnõlõs tä. «Vai Islandilõ, Norra vai Suumõ virmaliidsi pildistämä.»

  Sõbrulõ lupa Martin, et nakka-i kunagi Mol’ovihku kassipilte üles pandma. Eläjit ja tsirke taha-i tä ülepää pildistä. «Ütli, et kannatust mul om, a säänest kannatust mul ei olõ, et noid takan aia!»
   
  Luminõ Munamägi talvõüül.
  Margi Martini pilt
   
  Mõnikõrd iks trehväs: seo pilt sündü niimuudu, et Martin säädse pildimassina hindä kodo moro pääle pilte tegemä ja esi läts’ tarrõ lämmähe. Ku tä tagasi tullõn ussõst vällä astsõ, näkk’ taivan palavat boliidi sadaman. «Ma julgu-s luuta, et taa pildi pääle jääs, a ku kai, et om jäänü ja eski illus peegeldüs lumbivii pääl, sis lei külh kaamõra ümbre tandsu,» seletäs pildimiis.
  Margi Martini pilt
   
  Eesti tiidüsfoto 2015, kategooria «Inemise tiidüsen» II preemiä: «Egä-aastanõ astronoomiahuviliidsi kokkosaaminõ Parksepän».
  Margi Martini pilt
   
  Eesti tiidüsfoto 2015, kategooria «Pildirida» võitja:
  «Rõugõ Ööbikuoru kiige platvormil linnuliiklust uurman».
  Margi Martini pilt
   
  «Rahvusvaihõlinõ kosmosõjaam Rõugõ Suurjärve kotsil».
  Margi Martini pilt
   
  «Iriidiumi satelliidi tsähvähüs kuuvalgõl üül Võromaal».
  Margi Martini pilt
   
  2015. aastaga pühäpaiku pildivõistlusõ võidupilt: «Vana ja viil vanõmb» (Tammõ-Lauri tamm tähti täüs taiva all).
  Margi Martini pilt
   
  Eesti imä Rõugõn ja kuu.
  Margi Martini pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin