Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võro liina vabastamisõ päiv
   
  Võrokõsõ tähisti Võro liina vabastamisõ päivä (1.02.1919) Eesti riigi edimädsel aol nii kõvva, et vabariigi aastapäävä paraat jäi sakõst tuu varjo.

  Kuis Võro vabas võidõldi, tuust om kirotanu Tal’na kaitsõpataljoni võitlõja Uibo Paul: «Ku Vabahussõda valla läts’, astsõ Tal’na kaitsõpataljonni. Paar nädälit taplimi punatsidõga Tarto ja Võro vaihõl. Mi rühmä 60 mehe vasta oll’ võitlõman 300 läti kütti (Punane Läti kütipolk), kellel oll’ kats kuulipritsi, kipõ suurtükk ja väega hulga muud varustust.A meil oll’ suur tahtminõ võita ja võitsõmigi.

  1.02.1919 kellä 2–3 vaihõl marssõmi Võro liina ku võitja. Ilm oll’ tuu päiv selge ja päiv paistu. Külmä oll’ viis-kuus kraati. Punadsõ olli liina maaha jätnü. Jäimi saisma Tarto uulidsa pääl turuplatsi veeren.

  Liin oll’ surmvaiknõ ja tühi. Punadsõ olli pagõmisõ aigu raudtiijaaman rongitävve varustust ja süüki palama pandnu.

  Edimäne inemine, kedä trehvsimi, oll’ üts vanõmb naanõ. Tuu oll’ väega rõõmsa, et mi ollimi Võrolõ jõudnu.
  Turuplatsi veerest astsõmi rivisammuga Kandlõ seldsimaja ette. Puhksimi ja seimi. Pia saadõti meid rühmi kaupa liina kaitsõs lakja. Punadsõ olli lubanu verist kättemassu ja tuud ähvärdämist tull’ tõsitsõlõ võtta.

  Mi rühmä kaitsa jäi Tamula viir pargi kotsil. Kellä 11 paiku tull’gi äge tulõvaihtus punatsidõga – nuu tahtsõ liina sisse tulla. Pia pidi vainlanõ pagõma ja mi saimi saagis järveijä pääle jäänü rii. Tuu pääl oll’ kõrralik kuuliprits ja tapõt Taiga.

  Järgmädsel pääväl jõudsõ liina ka väki ülembjuhataja kindral Laidoner. Tä tennäs’ meid tubli tüü iist ja pallõl’ meil lahingut edesi pitä – meid pidi külh vällä vaihtama Tarto I kaitsõpataljon, a tuu es olõ viil peris kõiki miihi kokko saanu.

  Ku kindral Laidoner oll’ meid üle kaenu (4.02), naksimi Marienburgi (Aluksne) poolõ edesi rühkmä.
  Lätläse olli mi kõvast võitlusõst är hiitünü ja es jõvva meile vasta panda. Mi võitluskäügi lõpõt’ Võnnu lahingu võit (23.06.1919).»

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Punt Tal’na kaitsõpataljoni edimädse roodu võitlõjit, kiä edimädsenä Võro liina jõudsõ.
  Niilusõ Jaani pilt. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.
   
  Johan Laidoner Võro raudtiijaaman Eesti sõamiihi üle kaeman.
  Niilusõ Jaani pilt. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin