Nummõr' 353
Radokuu 4. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Eläjäpidämine maaha jäetü – miä edesi?
 • Uudissõ
   
 • Mehe, laulma!
 •  
 • Jakkus Uma Pido loengusari
 •  
 • Pildinäütüs läts’ maad pite käümä
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri Umma Pitto!
 •  
 • Hindätiidmise avvohind uut saajit
 •  
 • Võrol tulõ luulõ lugõmisõ päiv
 • Märgotus
   
 • Hääst väest
 •  
 • Kultuuriruum püsüs
 • Elo
   
 • Rõugõ pildimiis: kaamõra püüd tuu kah kinni, midä inemise silm ei näe
 •  
 • Lustlik uma kandi keelepäiv Ruusal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Opnu inemine eläs kon taht
   
  «Teno internetile või ellä Rõugõ mõtsa vaihõl ja üle ilma ärri aia,» ütles nuur pildimiis ja ettevõtja Margi Martin. Tä toukas ümbre pall’odõ arvamisõ, nigu olnu häste opnu inemise jaos väärilist tüüd õnnõ suurõn liinan, mitte meil Võromaal.

  Martin om opnu ITd – tuu tähendäs, et tä mõist arvutiga peenembät tüüd tetä. Interneti abiga saa saata är tettü tüü ütskõik mis ilma otsa. Elä, kon tahat. Martin taht ellä uman kodokotussõn: tä tund ummi inemiisi, kodokandin om illos luudus ja egä tiirada tutva. Päält tuu om Martinil Rõugõ kandin nii pall’o ütenmõtlõjit, et tä saa näidega kuun eski väikun Viitinä küläkesen tähetiidüse-tsõõri pitä. Nuuri huviliidsi jakkus ka fotograafia huvitsõõri.

  Mille piässi tä minemä elämä võõrahe liina, kon om larm, õhk haisas, kivimaja om kivimajan kinni, üts naabri eläs pää kotsil, tõnõ all, üts üte saina ja tõnõ tõsõ saina takan?

  Niisama om ka tõisi nuuriga. Hää haridus ei sekä kodokandin elämist. Ku nuur inemine jääs päält opmist kotost kavvõlõ, sis om hädä määnegi muu.

  A et pall’o inemise tahtva tetä palgatüüd, mitte esi ettevõtja olla? A perämädsel aol om mi kandin pakutu hulga tüükotussit korgõlt haritulõ as’atundjalõ: koolioppaja, kultuurimaja juht, vallasekretär, lillikasvatamisõ pääagronuum jne. Mitu konkurssi om läbi sadanu: tarviligu haridusõga tüütäjät olõ-i kotussõ pääle löütü.

  Selle om ands’ak lukõ vagivahtsõst Võro maakunnaplaneeringust 2030+, et «Võromaalõ om umanõ nigu tervele Kagu-Eestile, et noorõ (15–24aastadsõ) läävä siist är. Suurõn osan om põhjus tuu, et paiga pääl olõ-i tüükotussit, mändse paknu korgõt kvalifikatsiooni ja motiviirvät tassu».

  Kõgõpäält omma jo tuun vannusõn noorõ gümnaasiumiopilasõ ja tudõngi, kiä eläse kotost kavvõn selle, et kuul om muial. Kas tulla kodo tagasi vai mitte, otsustasõ nä päält tuud, ku haridus käen – vanusõn 25+.

  Ku kooli lõpõtanu inglüse filoluug kasvai poolõ suuga vällä ütelnü, et taht Võromaalõ tüüle tulla, olnu mitu koolidirektrit timä ussõ takan järekõrran. Olõ-i mitte määnestki pelgämist ilma tüüldä jäiä ja palk om kah Eesti keskmäne.

  Võro maavalitsusõ hindä kodolehe pääl ripus kuulutus, et otsitas arõngu- ja planeeringuosakunna transpordi pääspetsiälisti – jälki üts tüüpakminõ korgõ kvalifitsiooniga inemisele.

  Mille sis iks pall’o mi kandist peri inemise jäävä päält opmist elämä suurdõ liina vai vällämaalõ? Arvada om põhjuisi pall’o ja mitmõsugumaidsi. Andkõ Umalõ Lehele teedä, ku mõnda põhjust tiiäti. Oodami ka inemiisi kogõmuisi Vanal Võromaal tüü otsmisõ ja löüdmise/mittelöüdmise kotsilõ. Tüüteemalinõ lugu tulõ järgmädsen Uman Lehen.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin