Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Pääsläne Vilustõ pendsujaama katussõ all pessä ehitämän.
  Harju Ülle pilt
   
  Tankla om tsirkõga hädän
   
  Harju Ülle

  Rästäpääsläse tahtva armõdulõ pessä tetä Mahta kütüsse Vilustõ pendsujaama katussõ ala, no pendsujaama umanik tuud ei taha ja vidä tsirkõga vägipulka.

  «Tan lähkül om kuivus, minku sinnä pessä tegemä!» nurisi pendsujaama tüütäjä, kiä piimäkuu 13. pääväl tüül oll’. Täl oll’ käen pikk puust tokk, millega tä pääsläisi pesä pendsujaama katussõ veere alt maaha tsoksõ.

  Kangõkaaladsõ pääsläse anna-s perrä ja nigu tüütäjä sälä käänd’, olli nä jäl tagasi, nokatäüs vahtsõt pesämatõrjaali üten. Mitte üts, a iks mitukümmend tsirku, egälütel uma pesäkotus pendsujaama tala pääl valmis kaetu. Nii käü sääne tsingõl-tsungõl tuu pendsujaama man egä päiv joba keväjäst pääle: tsirgu ehitäse ja tüütäjä lahk. Sama jandal om olnu joba mitu aastat, no timahava om hädä esieränis suur.

  «Saa-i lupa tuud, et kundõ tulõ pentsu võtma ja tsirk lask tälle päähä,» selet’ Mahta kütüsse päämiis Tammemägi Ennu. «Ma ei olõ luudusõvainulik, selle käsksegi pesä nii kipõstõ är lahku, et tsirgu es jõudnu viil munnõ sisse tetä.»

  Luuduskaitsõsäädüs lupa-i lahku munnõ vai poigõga pessä, a viil tühjä pessä külh. Luudusõsõbral om lahkmist siski hallus kaia ja ka pendsujaama tüütäjä ütel’, et hää meelega tä tuud ei tii.

  «Ega peris hääd nõvvu anda ei olõki,» selet’ keskkunnaammõdi Põlva-Valga-Võro piirkunna luuduskaitsõ juhtspetsiälist Laidma Eleri. «Ku umanik tsirgupessi ei taha, tulõ nuu är lahku inne valmissaamist. Ku pesä om valmis, piät tuus olõma keskkunnaammõdi eriluba vai tulõssi pesä ala säädi alus, et tsirgu inemiisile päähä laskõ es saanu.»

  Keskkunnaammõt pakk tsirkõ minemäajamisõs vällä, et võisi riputa katussõ ala mõnõ rüüvtsirgu kujo.

  «Omma jah sändse kummist kullikujo, või jo pruuvi,» ütel’ ka Räpinä tsirgutundja Lepiski Arvi. «Ku pääsokõnõ taht saina pääle pessä tetä, päst tuu, ku panõt saina häste nilbõ plaadi: tuust ei saa tä küüdsiga kinni hoita. Räpinä aianduskoolil oll’ kah hädä: pääsokõsõ lasksõ pesitsüsaol aknõ kõik aig täüs. Panti nilbõ plastplaadi saina ja tsirgu inämb sinnä ei tüki.»

  Lepisk ütel’, et ku egä päiv pesä är lahku, sis kunagi kesk suvvõ jätvä pääsläse iks ehitämise perrä kah. No keväjä nakkas jant otsast pääle.

  Päält kullikujjo om varjants kas katussõ ala suur plaat panda vai tuu peris kinni ehitä.

  «Proovimi sis kõgõpäält tuud kullikujjo ja ku tuu ei avita, sis piät nakkama märkmä kinniehitämise pääle,» lubasi Tammemägi Ennu soovituisi perrä tetä.
   
  Pääsläisile miildüs Vilustõ pendsujaama katussõalonõ.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin