Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Uma Pido tävven huun. Indsikurmu 2010.
  Kotjuhi Dmitri pilt
   
  Uma Pido tuu uma rahva kokko
   
  Harju Ülle

  28. lehekuu pääväl tulõva võrokõsõ üle ilma kokko Põlva Indsikurmu, et Umal Pidol kuun laulda ja ütitselt rõõmu tunda.

  «Mi rahva miil ja kiil omma köüdedü mõtsaga. Pidol nakkami laulma mõtsakeelen. Teemi tuud kõgõst süämest, mõtsikult; teemi tuud nii, et üten laulva ka Indsikurmu puu!» kuts Uma Pido lavastaja Tootsi Kristo pidoliidsi kokko.

  «Uma Pido on kõgõ vägevämb võro keele ja meelega inemiisi kokkosaaminõ,» om uhkõ Uma Pido vidäjä, Võro Seldsi VKKF juhatusõ liigõ Laanõ Triinu. «Võrokõisi om terven ilman nii 70 000–80 000. Uma Pido esinejä, päältkaeja vai laadalinõ om vähämbält egä kümnes võrokõnõ.»

  Triinu ütel’, et päält puiõ kõnõlõs Uma Pido nii inemiisi kui luudusõ hoitmisõst. «Indsikurmu om väiku plats suuri puiõ all, tan saa tunda ummi inemiisiga mõnusat lähkünolõmist,» selet’ tä.

  Umal Pidol laultas ütenkuun 26 võrokeelist laulu, millest 21 omma säedü õkva seo pido jaos. Egän suurusõn ja ekämuudu helüga laulukuurõ tulõ pitto kokko 154.

  Uma Pido pääväl jakkus tegemist joba hummogust pääle.

  Põlva liina staadioni pääl tulõ kellä 8–15 uma kraami laat, kon tüütäse ka käsitüütarõ. Laadulava pääl laulva nii Põlva ku Võro maakunna latsõ, mängvä-laulva tunnõdu muusigu nigu näütüses lõõdsamiis Tartese Heino ja Ilvesse Aapo üten Varblasõ Marjuga.

  Tansaman laadulava pääl näüdätäs ka Vana-Võromaa rahvarõivit.

  Kell 17 tulõva võrokiilside latsiaiarühmi (keelepesä) latsõ, oppaja ja vanõmba kokko suurmehe Hurda Jakobi mälehtüssamba mano ja kõndva säält ütenkuun Indsikurmu pidoplatsi pääle. Üten kõndva ka inne pito rahvalauluõdagil kuun olnu laulusõbra.

  Uma Pido pääkontsõrt nakkas pääle kell 18. Päält kontsõrti saa-i pido läbi: tulõ simman ansambliga Toomas-Henrik, kon mängvä kõva pillimehe Ojasaarõ Toomas, Hinrikusõ Henrik ja Indi Meelis.

  Uma Pido ettevalmistaminõ om käünü kolm aastakka.

  Inne seod Umma Pito om olnu võrokeelitside koorilaulõ ja säädide konkurss, loengusari puiõst ja mõtsast, om tettü päält 2000 ritsikpilli.

  Uma Pido lavakujondusõ jaos tetti 12 suurt trummi, rahvalaul om rännänü läbi katsa kihlkunna Umalõ Pidolõ.
  Kunstnigõ Prangli Anne ja Lauritsa Piitre kuuntüün ja Ilvesse Aapo abiga sündü Uma Pido fotonäütüs, miä inne pito ümbre Vana-Võromaa käve.
   
  Rahvalauluõdak 20.05. Kanepi kihlkunnan pubin Temp ja Taar. 27.05. tulõ inne Umma Pito perämäne rahvalauluõdak Moosten.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Pido tõmbasõ käümä:

  Uma Pido saatõorkestri Jõgi Riivo iistvõtmisõl

  Iistlaulja Hainsoo Meelika ja Malva Kulno

  Folklooripunt Käokiräs,
  tandsupundi Kagu Kabujalakõsõ ja Mandariini

  «Laulu tii pidolõ» rahvalaulõ laulja ja võrokeelidse latsiaialatsõ

  Simmanipunt Toomas-Henrik

  Umal Pidol laulva

  1378 koorilauljat last
  356 naisikuuri naist
  225 miihikoori miist
  1247 segäkoorilauljat
  143 kunnakoorilist
  Kokko 3349 lauljat

  Uma Pido lavastaja – Tootsi Kristo
  Uma Pido kunstnik – Prangli Anne
  Uma Pido päädirigent – Tammõoro Saidi
  Uma Pido tandsusäädjä – Asberi Aveli ja Laine Andre
  Uma Pido saatõorkõstri vidäjä – Jõgi Riivo
  Uma Pido pääkõrraldaja – Laanõ Triinu

  Pido alostuslugu

  Tulõsõna

  Muusiga ja sõna:
  Holtsi Leila
  Juhatas Kasesalu Anne
  Laul kõik rahvas.

  Pala pala tulõkõnõ,
  pala pala.
  Kütä mino ahi lämmäs,
  ahi lämmäs,
  tarõ lämmäs,
  tarõ lämmäs,
  süä lämmäs,
  pala pala

    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin