Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
   
  Harju Ülle

  Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää – seo mõttõviis ühendäs Hindätiidmise avvohinna saajit. Preemiä saiva Mamastõ latsiaia ja kooli keelepesä ja kooli võro keele ja kultuuri oppaja Lepassoni Marju, Orava kuul ja Võromaa spordiliit.

  Vana-Võromaa maavalitsusõ ja Võro instituut kiti preemiäsaajit imäkeelepääväl (14.03.) Mamastõ latsiaia ja kooli aulan.

  «Üle-eestiliidsil suvõmängel tahtsõmi näüdätä, et uma Võromaa iist om vaia saista ja teimi hammõ kiräga «Seo rõnna seen lüü võro süä,»» põhjõnd’ uma keele julgõt pruukmist üts avvohinna saaja, Võromaa spordiliidu päälik Õuna Merike. «Seo hamõ jääs egäl puul häste silmä ja Facebookin lüü kah võrokiilne jutt inemisele kõgõ inne ette.»

  Tõsõ avvohinnasaaja kandva huult tuu iist, et väikokõsõ latsõ iks umakandi kiilt mõistnu.

  Neli Hindätiidmise avvohinna saajat valiti vällä kuvvõ kandidaadi siäst.

  Hindätiidmise avvohinda om vällä antu 2012. aastagast pääle. Tuuga kitetäs nii pikkä aigu tettüt tüüd võro keele ja meele hääs ku ka vahtsit ettevõtmiisi. Edespite om plaan avvohind vällä anda egä katõ aasta takast.
   
  Ku häste lätt, sis lüü võro süä rõnna seen kipõmbalt: Sokmani Liisi (kural), Vasiljeva Kaiti ja Palo Monika Võromaa korvpallinaiskunnast 14. Eestimaa suvõmängõ (12.07.2015 Kuressaarõn) hõpõmedäliga.
  Leola Külli pilt
   
  Hindätiidmise avvohinna saaja:

  Mamastõ latsiaia ja kooli keelepesä

  Vanderselle rühmäst sai keelepesä 2012. aastaga sügüse. Egä riidi nä opva ja toimõndasõ õnnõ võro keelen. Latsiaia pidol om näil iks võrokiilne kava. Rühmän omma võrokeelidse sildi, raamadu ja kodopaiga nukakõnõ. Oppaja omma Ehasalu Helle, Verevä Kerli ja oppaja abi Sabbali Karmen.

  Mamastõ latsiaia ja kooli kavvanõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Lepassoni Marju

  om opanu võro kiilt ja kultuuri 13 aastakka nii võro keele tsõõrin ku valikainõna II ja IV klassin. Kooli jõulu- ja keväjäkontsõrdõl esinese Marju opilasõ kõgõ võro keelen ja omma kittä saanu ka võrokiilsil võistluisil. Tä om olnu oppaja mitmõn Põlva talorahvamuusõumi kõrraldõdun võro keele laagrin.

  Orava kuul

  Om ainumanõ Vana-Võromaa kuul, kon kõik opilasõ 1.–9. klassini opva võro kiilt, oppasõ Glaseri Maaja, Ilvese Marje ja Kaldmäe Maarika. Võro keele nädälil omma pia kõik koolitunni võrokiilse. Glaseri Maaja iistvõtmisõl om võro keelen üles astut maakunna latsiaidu juhtõ nõvvopääväst nikagu Põlva maakunna aasta imä tenoüritüseni. Sügüse alost’ kooli latsiaia jaon tüüd keelepesä. Orava kooli iistvõtmisõl naati valla aolehen avaldama latsi lustlikkõ võrokiilsit kirätöid.

  Võromaa spordiliit

  Võromaa spordiliit pruuk umma kiilt Mol’ovihun (Facebook), näide massin kand võrokiilsit kirju, hammidõ pääl lövvüs umakeelitsit ütelüisi, näütüses «Seo rõnna seen lüü võro süä». Võrokiilne kiri om sakõst ka spordiliidu medälide, vimplide, avvukirju jm atribuutika pääl. Võromaa spordiliit kand huult tuu iist, et egän Võromaa nukan olõssi uma spordivõistlusõ, miä avitasõ spordisõbrul umast kodukandist inämb teedä ja luku pitä.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin