Nummõr' 355
Urbõkuu 3. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
 • Uudissõ
   
 • Elolinõ latsiraamat
 •  
 • Võromaa kandlõtrio plaadikontsõrdi
 •  
 • Vana-Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Oppusõ käsitüü-huviliidsilõ
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ilma mõtsalda es mõistnu külh kuigi ellä!
 • Elo
   
 • Räpinä haigõ saa roho õkvatiid pite
 •  
 • Haani keelepesä latsõ pruuvsõ liharõuku tetä
 •  
 • Kell om koton üle: vii muusõummi!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Pall’o lambakarja kasusõ külh puhta söögi pääl, a kõik olõ-i ammõtligult mahhes tunnistõdu: lambapidäjil olõ-i viil olnu suurt huvvi paprõmajandusõga jannada.
  Harju Ülle pilt
   
  Mahhe põllumajandus – väiku talo võimalus
   
  Harju Ülle

  29. radokuu pääväl Rõugõn kokko saanu mahhetalonigu näivä mahhe söögi tuutmisõn väiku talo võimalust uma nišš löüdä ja är ellä.

  «Arõngufondi ideekonkursi võitsõ mõtõ puul Eestit mahhes muuta ja mi puhast süüki vällämaalõ müvvä. Meil om seo asi väiksembält ette võetu,» selet’ mahhetuutja kokko kutsnu Alt-Lauri talo pernaanõ Kesküla Kaja.

  Tä ütel’, et edimäne kimmäs tsiht om tuu, et Rõugõ vallan võinu suurõmb jago koolisöögist mahhe olla. Rõugõ vald võtt’ mõttõst kõrraga kinni ja pia saava mahhetalonigu jäl kokko, et arota, kuis tuud täpsembält tetä.

  «Roodsin ja Taanin om kooli- ja haigõmajasüük joba piaaigu tävveste mahhe,» selet’ Kesküla Kaja. «Kemikaalikokteili tulõssi latsi söögist iks kavvõl hoita.»

  Viil märgodi kokkosaanu, et tegüsist mahhetuutjist tulnu inämb teedä anda: pall’o ei tiiäki, et näide kodokandin näid nii hulga om: Vanal-Võromaal om päält 300 mahhetuutja, noist 18 toimõndas Rõugõ vallan.

  Om õkva õigõ aig mahhetalonigus naada

  Õkva om õigõ aig mahhe söögi tuutjas naada: 10.03.–11.04. võtt põllumajandusammõt soovipaprit vasta.

  «Mõnõ inemise jaos või tuu paprõmajandus rassõ olla, a ma või avita – tulkõ ja küsüge!» härgütäs Kesküla Kaja. «Põllumajandusammõdi tüütäjä omma kah väega abivalmi.»

  Tä selet’, et perämädse paari-kolmõ aastaga om mahhesöögi müügivõrk kõvastõ kimmämbäs saanu ja no tasos joba ütenkuun uma kraami müümine är.

  Puhas süük müvväs maaha päämidselt Lõuna-Eesti söögivõrgu abiga Tarton ja Tal’nan. «Suurõ poodi ja restorani võtva mahhet kraami väega hää meelega,» selet’ Kaja. «Hää miil om kaia, et mugu inämb om noid tuutjit, kes jõudva saata umma kaupa kats kõrda nädälin ja niimuudu pakitult, nigu ostja tuud tahtva.»

  Kesküla Kaja ütel’, et restorani otsva sändsit esieräliidsi asjo, midä egäüts ei kasvata. «Värvilidse põrkna ja peedi kasvatajit om joba tulnu, a võinu kasvata ka sändsit köögivilju, midä saanu joba suvõl pakku, näütüses egäsugutsit rõikit. Ku olõt väikene tegijä, sis olõ-i mõtõt odavalt ja pall’o tetä. Ku tahat, et iks mõni kopkas alalõ jääsi, sis piät uma nuka löüdmä.»

  Kesküla Kaja ütel’, et joudsahe lätt edesi ka mahhelamba ja lihaeläjä kasvatus, kukki tuu man om umajago jahmõrdamist. Näütüses om lambaliha ammõtlik müümine keerolinõ ja kallis. Mahhe lihaeläjälihaga lätt laapsambahe: tuu müümist vidä iist MTÜ Liivimaa Lihaveis.
   
  Kesküla Kaja kuts talonikke mahhet süüki kasvatama.
  Harju Ülle pilt
   
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin