Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Mysticsin tegevä muusikat (kuralt) Reinsoni Ruve, Kaldoja Oliver, Vaheri Kätlin ja Janis.
  Säinasti Ene pilt
   
  Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
   
  Kuku ja kannu ehk Oravil nõst tandsupunt vahtsõst pääd
   
  Säinasti Ene

  Timahava naas’ Orava kultuurimajah kuuh mängmä vahtsõnõ tandsupunt Mystics. Orava om õkvalt sääne kotus, miä saa-i muusikalda, ja vahtsõ pundi kotsilõ käü vanarahva ütlemine: kuku ei sata kannust kavvõlõ.

  Mysticsin omma Vaheri Janis (36), Vaheri Kätlin (25) ja Reinsoni Ruve (35) Orava kandist peri, Kaldoja Oliver (19) om Räpinä nuurmiis.

  Janis ja Ruve teivä taasama nimega bändi jo kümme aastat tagasi. Kats aastat tetti pruuvõ, oll’ paar esinemist kah ja sõs läts’ bänd lakja. Kiä läts’ sõaväkke, kiä kavvõmbahe kuuli.

  Janisõ noorõmb sõsar Kätlin tulõtas miilde, kuis tä tuud aigu uut’, kuis saasi ka kunagi ansambli iih laulda. No om Kätlin laulja, mäng klahvpille ja kitrat.

  Kätlin opp Tal’nah muusigaakadeemiäh muusigaoppajas. Kooli kõrvalt tüütäs Pääskülä koolih. «Lätt tõõnõ aasta ja sõs piässi vast kõrraga magistri ka är tegemä,» arotas Kätlin. «Sõs tulõ iks siiä kanti tagasi, kas Võrro vai Tartohe.»

  Kätlini tütär käü Orava latsiaiah ja om vanaimä hoita. Nii käü Kätlin ega nätäl kodo ja saa nädälivaihõl pruuvi tetä. Ku Janis tälle kõnõl’, et ostsõ hindäle basskitra, tull’gi mõtõ bänd jäl kokko aia. Janis om Pinestih tuutmismeistri ja eläs Parksepäh. Õkva oll’ nõuh ka Ruve, kiä eläs Räpinäl ja tege massu- ja tolliammõdi pääinspektri tüüd.

  Bändi uma luu omgi Ruve tennü. Ku lugu valmis, naatas tuud ütitselt edesi timmä.

  «Kipõmba rokiluu omma meile süäme perrä,» seletäs Janis. «A ku mõni süldilugu iks häste vällä tulõ ja rahvas tandsi taht, sõs mängimi tuud kah. Kava olõmi pandnugi paika tuu perrä, et pido käümä tõmmada.» Tandsus mängitäs iks tutvit lugusit, a tetäs tuud umah stiilih, ja inemiisile miildüs.

  Janis vidä sünnüpäivil ka õdagut iist. «Meil om Mol’oraamatuh nummõr olõmah,» tege tä päähämäärmist. «Youtube’ih om paar miksi, et hindäst tiidä anda. Tahassi mängi rohkõmb. Rahvalõ mängi om iks parõmb, ku niisama pruuvi tetä.» Suurõmb esinemine tulõ täl uma firma joulupidol.

  Bändi pesämuna Oliver opp Räpinä muusigakoolih ja nakkas gümnaasiummi lõpõtama. Ku muusigakoolih opp klavõrit, sõs bändih mäng trummõ.

  Kannu omma vägevä

  Mystics olõ-i tegünü tühä kotussõ pääle. 1971.–2001. aastil tekk’ Oravil tandsumuusikat ansambli Spekter, koh edeotsah mängse kitarri ja laulsõ Ruve esä Reinsoni Urmas. 1986–1992 käve Oravil kokko ka ansambli Prisma, koh mängse bassi Janisõ ja Kätlini esä Vaheri Tõnis.
   
  Spekter 1970. aastidõ lõpun. Kuralt Pisukovi Voldemar, Reinsoni Urmas, Sarapuu Riho, Pisukovi Viktor.
  Pilt eräkogost
   
  Prisma u 1988. Kuralt Pikksöödü Ülle, Vaheri Tõnis, Järve Margus, Lumõ Aigar, Lilloveeri Enn.
  Pilt eräkogost
   
  Reinsoni Urmas tulõt’ miilde, kuis näide Spektrit egä aasta Võroh vai Põlvah üle kaeti.

  Edimält anti näile B-katõgooria – tuu tähend’ Vinne aol, et või õnnõ tandsus mängi. Peräh saadi jo A-katõgooria, sõs võisõ ka kontsõrdil üles astu.

  Ruve mängmise kottalõ arvas esä, et alostusõs om inämb-vähämb.

  Janis mäletas, kuis tä käve esäga Prisma proovih üteh ja sai sääl mängi väikeist trummikõist.

  Metalli iks kah!

  A Oravil olõ-i olnu õnnõ sündsä tandsupundi. Ku tiatri- ja nal’amiis Loosaarõ Venno viil Põlva keskkoolih opsõ, tekk’ tä sõpruga ansambli Mix. Venno tulõtas miilde, et hindä meelest tetti rassõt metalli. Sõs ku Venno asõmõl nakas’ laulma tulõvanõ sõa-as’andusõ tundja ja kirämiis Kunnasõ Leo, sai ansamblilõ nimes NKVD.

  «Kõik luu olli meil hindä tettü. Uma 12–13 luku sai valmis,» kõnõlõs Venno. 1988. aastal käüti ka Põlvah ülekaemisõl, koh nä lauli ainukõsõna inglüse keeleh. Põlva rajooni kultuuriosakunna juhataja Kinuneni Sass oll’ Leod sõimanu, kas tä mõtlõs ka inglüse keeleh, ja ansamblilõ katõgooriat es anda.

  Täämbä om Oravil kõgõ kuulsamb Oravapoissõ lõõdsapunt. Janisõ ja Kätlini lell Vaheri Elvo mäng sääl lõõtsa, ni edimält tahetigi Mysticsihe lõõts ka mano võtta. A tuu olõs väega keerolidsõs lännü ja lõõts ei sünnü kõiki lukõga kokko kah. Nii jäeti seo mõtõ põratsõs kõrvalõ.
   
  Orava rassõmetallibänd NKVD aastal 1988. Kuralt: Järve Margus, Loosaarõ Venno, Ojaperve Ranno, Kunnasõ Leo.
  Pilt eräkogost
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin