Nummõr' 348
Märdikuu 24. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vallajuhi haardva uhja
 • Uudissõ
   
 • Savvusannal saa täüs UNESCO-aastak
 •  
 • Kõivupuu Marjul vahtsõnõ raamat
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Sandioppus Põlva talorahvamuusõumin
 • Märgotus
   
 • Aojoonõ Võromaa latsi kirätöie
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ilma tiildä sõidumeistri
 •  
 • Perimüslugu haard koolilatsõ üteh
 •  
 • Kalme Helju plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Landu Karlis ja Toomas – võidumehe Lätih.
  Lepindi Sille pilt
   
  Ilma tiildä sõidumeistri
   
  Säinasti Ene

  Orava valla Oro külä miis Landu Toomas (45) lätt uma keskmädse poja Karlisõga (15) seo riidi pääliina tiildäsõidu (4 x 4 Offroad) Eesti meistrivõistluisi hõpõkariga perrä. Minevä kuu tõiva esä ja poig kodo Läti mitteammõtligõ meistrivõistluisi võidukariga.

  Esiehitet massinaga muamülkit pite paarutamisõn om Toomas Eestin kõgõ kõvõmb miis.
  Tä om kolm viimäst aastat Eesti meistri kariga är võitnu, a seo aasta jäi asi massina taadõ. Viimätsel etapil vidi tehniga alt. «Massin om vahtsõnõ, keväjä õkva inne edimäst etappi sai valmis, es jõvva kõkkõ vällä timmi,» selet’ Toomas. «Mõni asi tulõ ümbre tetä, a tulõva-aasta om kimmämb sõita.»

  Lätih oll’ seo aasta neli etappi, noist võidi Toomas ja Karlis kats, ütel olli tõsõ ja ütel kolmanda. Edimädsel etapil olli nä Eestist ütsindä võistlõmah. A suurõmba pundiga om parõmb minnä, tuu om suur ettevõtminõ.

  Toomassõl om üteh uma remonditüükoda, telgi, õdagist arotõdas tehniliidsi asjo ja om ka muu melu. Tuu omgi nigu vaba ao viitmine. Harilikult kääväki nä terve perrega, sakõhe omma üteh ka fänni. Tiimibuss om täüs, bussih om 11 magamiskotust. Mehhaanigu ja bussijuhina oll’ Läti käükel abih Kasõlaanõ Reiko. Pääle rassõt võistlust om hää, ku kiäki tõõnõ ruuli istus.

  Toomas arvas’, et tulõva-aasta om kimmähe viis-kuus miiskunda eestläisi sääl võistlõmah. A lätläse saiva ka seo aasta parra herätüse, et eestläne edimädse kotussõ võtsõ.

  Umbõs viie aastaga om Toomasõl päält 50 kariga jo võidõtu. Minevä-aasta oll’ paarimehes velepoig Oliver. Edimäst aastat istus Toomassõ kõrval tõõsõs sõitjas poig Karlis. Talvõl saa vannus täüs, sis või ammõtlikult sõita. Seo aasta pidi viil esä vastutama. Karlis saa esä kõrval hää kooli: ku ütskõrd esi ruuli või istu, tund jo asja seestpuult. Edimäne võistlus oll’ Lätih väega rassõ olnu – raa pääl järest mito vintsikotust, koh Karlis pidi kõik aig läbi vii ja muda sumpama, et vintsi kinni panda ja massinat vällä tõmmada. Abis oll’ džuudotrenn, koh Karlis Võroh kõrd-paar nädälih käü.

  Oro Offroad om hinnat võistlus

  Toomasõ kõrraldõt Oro Offroad om üle Eesti hinnah etapp nii võistlõjidõ ku päältkaejidõ siäh. «Päältkaeja omma nuu, kiä asja üleväl hoitva,» kõnõl’ Toomas. «Piät tuu pääle mõtlõma, et näil hää kaia olõs.»

  Oro tsõõrirada om hää kotussõ pääl. Päältkaejilõ omma jalgraa, koh võsa om är lõigatu ja liivakattõga tiirada tettü, ei piä nõgõssit pite roitma. Ja võistluspaik om puhas. Toomas nimmas’ki, et mitmõl puul omma minevädse aasta ask ja lindi kraammalda. Tõmmatas õnnõ vahtsõ pääle ja tuu tsuskas silmä.

  Seo aasta oll’ Oro etapil 142 massinat, mis tähendäs, et taa om kõgõ suurõmb võistlus. Lätläsegi kitivä kõrraldust: et ku võistlus piät algama kell 10, sis taa nii ka algas. Toomas esi arvas, et Oro etapp om Baltimaiõ kõgõ parõmb võistlus. A tuu jaos om ka pall’o vaiva nättü. Tugõjitki om pall’o, kuigi näid piät otsma. Üts siski pakk’ esi hinnäst. Vet pall’o tugõja omma ka esi autospordiga köüdedü ja sõitva võistluisil.

  Tulõva aasta rada om valmis, mõnõ muutmisõ tettü ja kuupäävä paigah. 13.–15. 05.2016 võtt Toomassõ pere jäl kõik huvilidsõ Oro küläh vasta.

  Massina ehitäs esi

  Massina om Toomas esi nullist üles ehitänü. Kõik om hindä perrä tettü, kuis kangi ja ruul parõmbalõ sünnüse. «Ma arva, et taa auto om 40 000 eurot masma lännü, puul tuust om lännü juppõ pääle,» rehkend’ tä. «Tah om 12–13 automargi külest juppõ võetu. Seo om mul neläs massin tetä. Ma olõ täämbädses autoehitüseh joba kõva tegijä. Ku esi tipuh sõidat, sõs om kõik läbi proovitu. Kuis leüdä kompromiss, et auto olõs kipõ, a läässi ka egält puult läbi.»

  Toomassõl om massinaehitüse kotsilõ ka uma mõttõtarkus, mis jo üle Eesti om liikma lännü: «Taburet om auto ehitämise man kõgõ tähtsämb – panõt jupi paika, istut neli-viis tunni üte kotusõ pääl ja kaet, kas tuu jupp sünnüs kokko, kõkkõ piät ette nägemä.»

  Egäpäävätselt om Toomas mõtsamassinidõ ettevõttõ Tooland juht. Massinit ehitäs tä umast vabast aost.

  Massinaehitämise pisiläne om karanu joba ka poja Karlisõ külge. Timahava opis Karlis Orava kooli lõpuklassih ja taht sügüse Väimäläh metallitüüd edesi oppi. Esä kõrval om tä parhillaki tennü lihtsämbät treimistüüd ja keevitüst.

  Imä Mari kitt poiga, kiä auto man joba väikumba hädäga toimõ tulõ. Vallalidsõ käega om Karlis ka kooli tüüoppusõh silmä jäänü.
   
  Landu Toomassõ ja Karlisõ massin Andsumäel marotamai.
  Paasi Urve pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin