Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Hää tego − söögikorjaminõ
   
  Harju Ülle

  Käümä om lännü egäsügüsene söögikorjamisõ kampaania – kehvembä järe pääl olõvilõ inemiisile korjasõ söögikraami Toidupank ja naiskodokaitsja.

  Toidupank kor’as’ 16.–17. rehekuu pääväl Vanal Võromaal päält 1700 kilo söögikraami.

  Hää inemise osti Toidupanga jaos nii Põlva ku Võro puutõn päämidselt makaronnõ, tsukurd, õlli, pudruhelbit ja purgisuppõ.

  «Ku inemise küsse, midä kõgõ inämb vaia om, sis härgütimi ostma pudruhelbit,» ütel’ Põlvan Toidupanga ettevõtmist juhtnu Numa Kairit. «Meil om kuuntüü kuulõga: koolikoka kiitvä helbist tervüslikku hummoguputru.»

  Muu söögikraami jaga Toidupank kehvembä järe pääl perrile lakja. Kavvõmba valla saatva uma sotsiaaltüütäjä söögikraamilõ Põlvalõ vai Võrolõ perrä, a liinaperre ots’va esi kraami är.

  Võro liinavalitsusõ sotsiaaltüüosakunna juhataja Breidaksi Eve ütel’, et osakund om andnu Toidupangalõ nimekirä leibkundõst, kellele söögikraam olõs suurõs abis. Toidupank avitas nii 40–50 Võro liina peret.

  Toidupank jaga innekõkkõ kuivainit, a kas liina sotsiaalosakunnast küsütäs ka värski söögikraami perrä?

  «Kõik tahassi muidoki suidsulihha süvvä, a ku hädä käen, sis lepütäs tuuga, midä antas,» selet’ Breidaksi Eve. «Ku naiskodokaitsja minevä aasta purgisüüke tõiva, sis mõni es võta borsipõhja – ütel’, et ei süü borssi. A suurõmb jago inemiisist om kõgõ üle väega tenoligu.»

  Et Toidupank om viimätsil aastil söögi korjamisõ kampaaniat kõvva vidämä naanu, sis otsusti Võromaa naiskodokaitsja, et tegevä timahava purgisüüke õnnõ Võro naisi tugikeskusõ jaos, kon eläse vägivaldsõ mehe iist ärpagõnu naasõ üten latsiga.

  Naiskodokaitsõ Võromaa ringkunna juht Peedosaarõ Kaisa ütel’, et naiskodokaitsja avitasõ keskust joba mitu aastat: «Ku midägi vaia om, kargami iks appi – uma naasõ jo!»

  Võro naisi tugikeskusõ juhi Piirisilla Külli jutu perrä omma kingis saadu purgisöögi egä aasta esisugumadsõ. Ku om rikas saagiaastak, sis läävä naiskodokaitsja kambaga mõtsa siini-marju korjama. A suur jago söögikraamist om peri kododsõ aiamaa päält.

  «Mõttusõ Anna tulõ õkva miilde: tä tuu kõik aig kardokit, kapstit, põrknit,» selet’ Külli. «Purgisupipõh’a tetäs kah inämbjaolt uma põllu päält võetust hääst värskist kraamist. Naiskodokaitsja mullõ väega miildüse: nä näütäse vällä, et huul’va. Pakva kõgõ esi umma api.» Tä om esi kah naiskodokaitsja.

  Piirisilla Külli om Toidupanga söögikorjamisõ man kah abis olnu ja rõõmuga nännü, et inemise omma hää ja tahtva avita. «Mis kõgõ põnõvamb – noorõ mehe!» ütel’ tä.

  Breidaksi Eve ütel’, et inne jõulõ teküs inemiisil perädü suuv hääd tetä, sis korjus söögikraami ütekõrraga suur unik. «No Toidupank jaga kraami pakikõisis ja saa noid pakkõ edespite kah jaka,» selet’ tä.

  Breidaksi Eve härgüt’ inemiisi ka muul aol söögikraamiga avitama. «Toidupanka saa kõgõ kraami viiä ja meile või kah tuvva,» ütel’ tä.

  Ku inemine keväjä poolõ hindas, et keldrin om hääd-parõmbat inämb, ku timä pere är süvvä jõud, sis või perä purgisüüke är kinki.

  «No sis piät kinkjä iks kimmäs olõma, et kraam om hää,» ütel’ Breidaksi Eve. «Ku purgi omma keldrin kolm aastat är saisnu, sis ei olõ ärkinkmine keldri puhastamisõ mõttõn peris õigõ.»
   
  Ku olõt sügüse purgisüüke tegemisega huun olnu, sis võit perä är kinki.
  Harju Ülle pilt
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin