Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Inemine opp' terve elo
   
  Võtkõ julgõlõ koolitii jalgu ala: ütski tarkus ei joosõ külgi piten maaha!
   
  Kääri Reet,
  talopernaanõ, viie latsõ imä
   
  Vanasõna ütles, et inemine opp' terve elo. Nii taa omgi. Pensioniikä mugu nõstõtas ja tuuperäst piät olõma valmis tuus, et tüül tulõ kävvü pikkä aigu. Neläkümnedselt mõtli ka esi tuu pääle ja vanõmba tütre härgütämise pääle võti koolitii vahtsõst jalgu ala – lätsi Mainori Korgõkooli Võro osakunda.

  Pesämuna oll' ka joba algkoolin ja arvssi, et mul jääs talotöie ja perre kõrvalt aigu op'mises. Takastperrä või üteldä, et op'mise aigu tull' peris pall'o ka unõaost võtta.

  Valisi ärijuht'mise, tõsõl kursusõl ettevõttõ juht'mise – tuud om mul kõgõ inämb vaia.

  Edimäne aasta läts' iks rohkõmb sisseelämises. Kodotsit töid oll' pall'o ja eksämit tundu ka tihtsähe ollõv. Tõõsõl aastal läts' op'mine praktilidsembäs. Ma olõ kolmõ aasta joosul saanu koolin är uuri uma talo ja paiklidsõ seldsi tegemise. Sai hulga tarkust mano ja teno toolõ olõ nii mõnõgi õigõ otsussõ tennü, mida inne es julõnu mõtõldagi.

  Vähä rohkõmb ello nännü inemisel om kuulimineki man mitu hääd asja. Kõgõpäält usut inämb esihinnäst ja umma võimu, päält tuu tulõ mano julgust vahtsit asju ette võtta ja läbi viiä, saat vahtsit sõpru-tutvit, kinkast või edespiten kassu olla. Egä-aastanõ praktiga and võimalusõ nätä, kui muudu tõisin ettevõttin tüü om kõrraldõt. Ku mõistat õigit ettevõttit valli, sis saat umma ärri eski konkurendi umaga võrrõlda.

  Praktigandist saa kassu ka tuu ettevõtõ, kohe tedä op'ma võetas. Vahtsõ tiidmise ja tuu, kuimuudu võõras inemine ettevõtõt näge, võiva ettevõttõ edenemisele häste mõoda. Tihtsähe ei jää jo ettevõttõ juhil hindäl nii pall'o aigu, et terve ettevõttõ kotsilõ analüüs' tetä.

  Ma kiroti diplomitüü uma Tuti talo kotsilõ. Pääle tuu kõnõli tõisi maaettevõttidõ juht'õga ja säi umma tallo tõisiga kõrvuisi.

  Võromaa maapiir'kunna vähämbil ettevõtjil om murrit peris pall'o. Suurõmb häda om raha ja tüütegijide löudmine ni tuu, et noorõ minemä läävä.

  Hää om tuu, et tull' välla ka tõisi võimaluisi, nigu näütüses põllupidämise asõmõl egäsugumadsõ muu tüü tegemine. Mahhetuutmisõst kõnõldas külh, a talomiihiga juttu aiõn tull' vällä, et tuu kõlbas iks õnnõ väikumbalõ talolõ.

  Maaettevõtja tegevä viil väha kuuntüüd. Egäüts' kaes asja uma mättä otsast ja ei taha tõsõga õigõhe midägi jaka. Nii hoitas eski teedüst hindä teedä - muido äkki lätt tõsõl parõmbadõ kui hindäl!

  Eestläse kadõhus ei kao kohegi ja ma ei mõista toolõ joht koskilt rohto otsi inne, ku inemine esi ei olõ valmis tõisiga kuuntüüd tegemä. Tuu om hää, et Võro maavalitsus mõtlõs maainemiisi pääle - tuu näütes om kasvai parhillanõ Maaelo tsõõriklaud Võrol.

  Nüüd om kolm aastakka nigu linnatõn lännü ja inne jaanipäiva saa diplomi kätte. Pall'o omma küsünu, et mis sis tegemä nakkat, ku kuul' läbi saa ja pall'o aigu üle jääs? Ma olõ tuu pääle ütelnü, et aigu jää-i jo sukugi üle! Tegejäl inemisel om tüüd kõik aig. Ma oodagi, et saassi ummi tegemiisi mano tagasi, minkast suvõl suurõn talon puudus ei olõ. Sügüsest või mõtõlda muu ammõdi pääle – talvõl ei olõ naisil mi talon nii pall'o tüüd.

  Kõik', kiä kahtlõsõ: võtkõ koolitii julgõlõ jalgu ala. Ütski tarkus ei joosõ külgi piten maaha. Kasu om suurõmb ku algusõn paistus. Toimõ saava kõik', kinkal vähägi päälenakkamist om.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!