Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Koha Priidu tsehkendüse
   
  Uma Lehe suur jutuvõistlus
   
  Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 12. jutuvõistlusõlõ! Parõmba kirätükü autori saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2016. aastaga joosul.

  Võistlusjuttõ sordi:

  1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu


  Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu.
  Juhtuminõ olku peri kas hindä vai mõnõ tutva-sõbra perrest, umast küläst-liinast, bussist, tüükotussõst... Lugu piäsi olõma juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält kuultu-nättü.
   
   
  2. Võõras külän

  Esieräline juhtuminõ küllä elämä tulnu võõraga, olku tuu sis maalõ kolinu liinainemine, vällämaalanõ, lihtsäle muialt peri inemine vai pere (a mille ei ka võõras elläi, kedä kiäki om pidämä naanu). Miä om saanu, ku võõra ja külärahva elost arvosaaminõ kokko olõ-i lännü. Vipõrus vai koomusk, miä võõraga juhtunu. Kuis külä om opanu vahtsõt elänikku vai vastapite. Kuis võõras uutmada juhtumisõ läbi külärahva lukupidämise vällä tiinse. Kuis võõras külän umas sai vai peräkõrd saaki-s.
   
   
  3. Vahtsõga hättäjäämise ja tuust vällätulõmisõ lugu

  Nal’alinõ vai muido esieräline lugu tuust, kuis inemine om hättä jäänü vagivahtsõ massina pruukmisõ vai vahtsõ säädüse täütmise man vai vahtsõt muudu (tüü)asjo aiõn. Kumb om kangõmb ja/vai kangõkaalatsõmb – inemine vai massin, inemine vai ammõtnik (ülemb), inemine vai ull’ säädüs?

  Mändsit nal’aliidsi küsümüisi om vahtsidõ asjo kotsilõ küsütü. Kuis kavval võrokõnõ om uma tarkusõ ja/vai kuraasiga hädäst vällä tulnu.
   
   
  4. Essümise lugu

  Lugu tuust, kuis inemine om kohegi är essünü vai võlss tiid lännü (nii sis, ku GPSi ja äppe viil olõ-s, a vast om jõudnu kiäki ka noidõ riistapuiõ «abiga» är essüdä).

  Är essüdä või nii mõtsan, suun, külän ku eski suurõn liinan. Essütäs nii võõran ku mõnikõrd ka väega tutvan kotussõn. Mõnõ kimmä kotusõ omma säändse, kon millegiperäst pall’o inemise är essüse.

  Essümise lugu või olla nal’alinõ, tõsinõ ja eski seletämäldä. Kirota või tuust, midä inemine om är essüden pelänü, miä om õigõ tii otsmisõ man ette tulnu ja kuis peräkõrd õigõ tii pääle om vällä jõutu. Määndsit tarkuisi omma tiidjämbä jaganu, et õigõt tiid löüdä vai ülepää mitte är essüdä.

  (Seo teema pakk’ vällä Eesti rahvaluulõ arhiiv ja essümise luu võistlõsõ ütekõrraga nii Uma Lehe ku Eesti Rahvaluulõ Arhiivi võistlusõl «Minu maastikud».)

  NB! Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

  Lugu piät olõma periselt juhtunu. Anõkduutõ, häüsä- vai lõmpsijuttõ, Internetist loetuisi vai lavva takan vällä mõtõlduisi jutukõisi ärke saatkõ! Pankõ lugu kirja nii, nigu tuu juhtu, ärke mõtõlgõ jutulõ määnestki juppi vai «põnõvampa» lõppu mano.

  Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni kümme juttu. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit egä Internetti üles pant.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle. Paprõ pääl saatkõ jutt/jutu õnnõ sis, ku saa-i kuigimuudu e-kiräga saata. Ku om mano panda pilte, om maru hää (pildi saadami perän tagasi).

  Ku om ütest inemisest, kotussõst vai as’ast mitu luku, pankõ egä lugu kirja eräle. Ärke pankõ tervet inemise eloluku vai kõiki juhtumiisi ütes jutus kokko.

  Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494. Ku om midägi muud jutuvõistlusõ kotsilõ küssü, sis või kah kõlista.

  Egän jutun olku kirän: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, tuu kotussõ nimi, kon lugu juhtu.

  Jutu tegeläisil olku õigõ nime. (Ärke pankõ tegeläisile nimes Mihkli-Manni, Juku vms! Ku tahati, et lehen olnu teil ja/vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu mano!)
  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

  Oodami juttõ nikani ku 23.11.2015.

  Jutu saatkõ info@umaleht.ee pääle (ku saa-i e-kiräga saata, sis saatkõ postiga Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin). Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Parõmba jutu saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes vahtsõ Võro-Seto tähtraamadu ja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto (11.12. kell 13 Võrol Tarto uulits 48).
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin