Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Sabre Aime Kruutusõ kooli 7. klassi tütrikile leibä lõikaman.
  Harju Ülle pilt
   
  Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
   
  Harju Ülle

  Minevä nädäli hel’osi mitmõn Vana-Võromaa paigan esitettü leevä makõ hõng – peeti leevänädälit.

  Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin näüdäti leeväteko latsiaia- ja koolilatsilõ ni tõisilõ huviliidsilõ. Muusõumi rehetarõn kõnõldi, kuis leib om aastasato mi inemiisi söögilavva pääle jõudnu. Pernaanõ pakk’ aholämmind leibä kah.

  Muusõumioppaja Luude Marge kõnõl’, et leevänädälil käve umbõs 120 last (kuus latsiaiarühmä ja üts klass).

  5. rehekuu pääväl tetti leibä ka tansaman lähkül Kruutusõ põhikoolin. Eesti keele ja kunstioppaja Sabre Aime (49) küdsi leibä käsitüüklassi ahon. 7. klassi tütrigu avidi üten.

  Leevänädälit om timä meelest tuus vaia, et vanno tarkuisi iks jäl miilde tulõta. «Vana läävä iist är ja noorõ tulõva pääle, iks tulõ jäl kõnõlda ja ütenkuun tetä.»

  Sabre Aime ütel’, et varramba omma nä ka terve kooliga leevänädälil leibä tennü. «Tuu oll’ üts viis aastat tagasi, ku võti kotost juurõtusõ üteh, pannimi leevä nõsõma. Peräh küdsimi kah ja egä klass sai hindäle uma leevä. Inne tuud oll’ nii, et kooli majandusjuhataja tekk’ tüüd ka leeväkombinaadih, tõi meile säält taina ja kõik saiva esi kütsä.»

  Minevä aasta tetti koolin käsitüüoppajaga kuuntüün ilosit võiuleibu. Latsõ ütli, et söövä leibä hää meelega. «Võiuleibu teemi, tsesnaguleibu, niisama praadimi kah,» seleti 7. klassi tütrigu.

  Sabre Aime om latsi härgütänü ka esi leibä tegemä. «Ütskõrd võtiva uma purgi üten, saiva sinnä sisse juurõtust ja retsepti üten. Huviliidsi oll’ peris pall’o.»

  Ku tütrigu seokõrd ütenkuun värskit leibä maitsma naksi, säädse Sabre Aime leeväkandsu eräle vällä ja ütel’ üte väiku vanarahva tiidmise: «Ku saianuki kotsilõ üteldäs, et kes saasõ hindäle saianuki, saasõ suurõ tissi, sis leeväotsa kotsilõ pidi olõma niimuudu, et tuu saa küläotsast mehe.»

  Leevätegemise tiidmise sai Aime edimält kotost: esä kasvat’ rükä ja imä küdsi leibä. «No imä tekk’ iks tuud kolmõpääväleibä,» selet’ tä. «Pand’ kuuma viiga hapnõma ja pruuksõ pärmi kah perämädsel pääväl sõkmisõ aigu. Ma tii juurõtusõga. Imä sõksõ tainast käsilde, ma luidsaga. Imä tekk’ kodoahoh põrmanduleibä, ma küdsä vormih.»

  Aime naas’ leibä tegemä viis-kuus aastat tagasi, ku leevätegemine presidendi (eks)provva härgütämise pääle muudu läts’.
   
  Hämelase Janek näüdäs’ muusõumin rehepesmist.
  Põlva talorahvamuusõumi pilt.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin