Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Vald saa jandali är lõpõta
   
  Ruhingu külä inemise omma joba pia kuu aigu kannahtanu kõvva mürinät, pahandanu ärsõkutu tii ja murõhtanu luudusõ peräst. Inemiisile tunnus, et maaumanik om tennü uma maa pääl lumbi asõmõl liiva- ja ruusakaivandusõ, a kiäki tuu vasta midägi ette ei võta.

  A ammõtnigu veerütäse hätä hindä käen nigu kuuma kardokat ja püüdvä tuu tõsõ kätte edesi visada. Et hariligul inemisel om küländ rassõ arru saia, kinkal om võimu tuust hädäst jako saia, selle küssevä Ruhingu inemise Uma Lehe käest api.

  Päält uurmist sai selges, et võim om iks vallavalitsusõ käen. Umavalitsusõl piät olõma niipall’o sälgruudsu, et ku lumbikaibmisõ plaani takan paistus ollõv liiva ja ruusa kaivandamisõ himo, sis vald iks ehitüslupa vällä ei anna. Luaküsüjä või jo ähvärdä, et and valla kohtuhe, a Sangastõ vallast om teedä kah säänestmuudu lugu, miä lõppi hoobis tuuga, et ettevõtja küsse ausalõ kaivandusõ tegemise lua.

  Õnnõs om aasta tõsõst poolõst säädüisi niipall’o muudõtu, et paiklikul umavalitsusõl om õigus saata lumbikaibmisõ ehitüslua eelnõu inne välläkirotamist keskkunnaministeeriümmi.

  Ku ministeeriumilõ kah tunnus, et ettevõtmisõ mõtõ om mitte lumpi tetä, a hoobis liiva ja ruusa kaiba, sis ministeeriüm tuud hääs ei kitä. Tuu pääle om vallal joba kimmäs õigus ehitüslupa mitte vällä anda. Tuu man avitas viil tõnõgi säädüsemuutminõ: ku plaan om vällä kaiba inämb ku 10 000 kantmiitret maad, sis piät tegemä keskkunnamõo tarvilikkusõ eelhinnangu. Tuuga saa appi tulla ka keskkunnaammõt.

  Urvastõ vald es märgi vällä, et 1. juulist muutunu säädüse olõssi avitanu näil jandali Ruhingu külän lihtsäle är lõpõta. Olõkõrrõ olõs kätte andnu keväjäne keskkunnaammõtnigõ mõõtminõ, mille perrä oll’ Palmi Aigar kaibnu maad tõsõ kotussõ pääl, ku timä hindä projektin kirän oll’.

  Olõs vald taibanu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriümist nõvvu küssü, sis olõssi saanu vastussõ, et ku ehitet om projektist müüdä, sis saa ehitüslua tühäs tunnista.

  Ku inne 1. hainakuud es olnu tuul tühästunnistamisõl suurt mõtõt, sis päält tuud külh. Palm olõs pidänü küsümä vahtsõ ehitüslua ja kas tuud anda, olõs saanu vald keskkunnaministeeriümi ja keskkunnaammõdi abiga joba vahtsõmbidõ säädüisi perrä kaalu.

  No vallal olõ-i ilda tuu otsus iks är tetä, ku ammõtnigõl tuus sälgruudsu om ja paikligu inemise luutva, et iks om.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin