Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tsiht om ello jäiä
   
  14. süküskuu pääväl nõudsõ põllumehe Tuumpääl Eesti valitsusõ käest api ja maainemiisiga rehkendämist
   
  Põllumehe piät ütte hoitma ja julgõhõ vällä ütlemä, et kõik olõ-i tõtõ, midä riigijuhi ütlese. Selle tull’gi otsus üten tõisi põllumiihiga Talinahe minnä, külh mitte traktoriga, a uma katõ jala pääl. Et olla toes noilõ, kiä lätsi ummi massinidõga sinnä.

  Saa-i leppü tuuga, et kõik as’a, midä ministri ja tõsõ riigijuhi vällä ütlese, ei pia paika. Näüde õkva hindä elost. Ma olõ umah taloh kah tsiakasvatusõ är häötänü ja tuuga lätsi alt.

  Viil 1. septembri õdagu Kanal 2 saatõn «Radar» ütel’ maaeloministri, et riik tugõ tsiakasvatusõ lõpõtajit ja üteh veterinaar- ja söögiammõdi päädirektriga kinnit tuudsamma «Aktuaalsõ kaamera» uudissõh.

  A sama hummogu olli ma saanu teedä, et ei saa tsiakasvatamisõ lõpõtamisõs toetust, selle et olõ joba saanu Euruupast väiku talo toetust. A 31.08. oll’ tähtaig ja ma olli tennü taotlusõ tsiakasvatamisõ lõpõtamisõs. Olõssi õigõt infot tiidnü, olõssi saanu küssü tukõ bioohutusõnõudmiisi tugõvdamisõs.

  Ma näe, et üts om väiku talo toetaminõ ja tõnõ tegevüse lõpõtaminõ, mis ei olõ väiku talo süü. A määnegi ammõtnik tõlgõndas asja nii, et om üts ja tuusama.

  No olõ võtnu tsihi iks ello jäiä, esätallo ma võssu kassu ei lasõ.

  Minno avitas tuu, et ma es kasvata õnnõ tsiko. Perrä jäivä lihaeläjä, noid nakka inämb kasvatama. Põllukultuurõst kasvata piaaigu kõiki teräviläsortõ, kartolit ja hindä tarbõs ka aiavillä.

  No tsiga oll’ tuu, kes tuu är sei, mis majapidämiseh perrä jäi. No olõ tassakõistõ mõtõlnu, et tulõssi iks kõgõsüüjit elämiste võtta – kasvai kannu.

  Tulõ naada inämb rõhku pandma põlluvilä väärindämise pääle ja proovi tuuga edesi ellä.

  No tuu olõ-i kerge ja hää olnu tunda rahva tukõ põllumehe sälä takah. Avitas väega, ku inemise nakkasõ kaema, kost om peri tuu söögikraam, midä nä ostva ja söövä. Ku raha jääs meile siiä ümbretsõõri, sis om tuust kassu meile kõigilõ.

  Õnnõs um ka mullõ siiä ümbre tegünü inemiisi, kes tahtvagi mu taloh tettüt osta. Ku ma tiiä, et saa umast kasvatõdust kraamist paiga pääl vallalõ, ei piä maadlõma tuuga kongi Talina turu pääl, om tuu mullõ hää tugi. Kuuhtüü om kah: inemise ütlese julgõhe, midä tahtva ja määnest tahtva.

  Riigijuhtõlõ om sõnnom tuu, et põllumehe ja tuutmistingimüse omma erinevä, meid saa-i üte lavvaga lüvvä. Muido om nii, et kes saa servilde, saa kimmämbält, kes lapildõ, saa nõrgõmbalt.

  Meil inämb põllumajandusministrit ei olõ, om maaeloministri – tuu piässi viil inämb huult kandma, et maaelo püsümä jääsi.

  Väikeisi piässi kah iks jäämä suuri kõrvalõ. Väikese talopidäjä hoitva maaelo vaimsõt puult.

  Ku inemiisil om huvvi maal olla ja tetä, ütte hoita, sis jääs ka maaelo alalõ.
   
   
  Hollo Agu,
  Haanimaa talomiis
   
    
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin