Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  27. Kaika Suvõülikuul Räpinäh 7.–9.08.2015
   
  Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh?
  Jah, kimmähe!
   
  Umal aol käve Võromaa küläh taloelo põlvõst põlvõ nigu sisse sõkut tsõõri pite. A täämbä, nigu tiiämi, või pia egäüte elokõrd väegagi äkiliidsi käänähüisi tetä. Sis omgi iks peris hää, ku millegi kottalõ saa viil üteldä: traditsioon, uma, kimmäs, pikäaolinõ. Nigu om uma ja hää Kaika suvõülikuul. Suvõsüäme aigu võissi joba hindä vai ummi lähembide käest perrä küssü: kas läämi seo aastak kah vai kas läämi edimäst kõrda Kaika suvõülikuuli?

  Suvõüliopilasõ, kellest mitmõ omma joba mito aastakümmend õga kõrd platsih olnu, võiva kinnitä, et õnnõs iks lövvüs mi armsal Võromaal vanna kultuuriluku täüs ja ilmadu ilosit ni uma näoga kotussit, kohe jälki vahtsõnõ ülikuul kokko kutsu. Kaika suvõülikuul joud seo aastaga vanna kihlkunnasüämehe Räpinähe. Säändsit märke vanast kihlkunnasüämest panõt kõgõ parõmbahe tähele, ku kerigu mant paprõvabrikust müüdä lossi ja pargi poolõ läät.

  Suvõülikoolih saava kokko inemise, kellel omma ütelidse eloväärtüse ja tõsitsõmb huvi Vana-Võromaa käekäügi vasta. Ütehkuuh omma vana ja noorõ, ütidse mõttõ omma avitanu kokko kogoda esi põlvkundõ inemiisi. Ja ku perrä mõtõlda, sis egä suvõülikuul om olnu uma näoga.

  Määndse näoga Räpinä suvõülikuul periselt saa, tuud mi parhilla viil kiäki ei tiiä. Kimmäs om, et õga tulõja saa tuu hääs umalt puult üteh avita.

  Reimanni Nele,
  timahavadsõ suvõülikooli rektri
   
  Suvõülikooli pääväkava

  Riidi, 7.08.2015

  10.30 Buss Võrolt Katariina kerigu iist Räpinäle.
  13.00 Räpinä loomõmajja näütäs Küti Leo.
  14.00 Suvõülikooli vallalõ tegemine Sillapää lossi man.

  Loengu Räpina loomõmaja saalih.
  14.30 Saarõ Evar «Räpinä kihlkunna piirest ja külänimmist».
  15.00 Terepsoni-Madissoni Malle «Mino mälehtamise Räpinä paprõvabrikost ja elost aianduskoolih».
  15.30 Lepiski Arvi «Räpinä poldre läbi ao».
  16.30 Pintsaarõ Asta «Uusi andmeid 18. ja 19. sajandi Räpina koolielu kohta».
  17.30 Tundi Virve «Vene vanausuliste jälgedes Räpinas ja Piirisaarel».

  17.30-19.00 Jalotuskäük Räpinä vanna jako pite: alostus loomõmaja iist – paprõvabrik ja veski – Alamõisa – Miikaeli luteriusu kerik – Apteegi uulits – lõpõtus Sillapää lossi man.

  20.00 Vahtsidõ umakeelitside välläandidõ näütämine

  21.00 Umakultuuri õdak (loomõmaja saalih, pilet 5 eurot).
  Võro-Karjala kontsert: Karjala rokilegend Santtu Karhu ja Räpinä uma laulja ja laululuuja Ilvesse Aapo, Varblasõ Marju jt.

  Kino – vana filmi 1950.–1970. aastidõ Räpinä elost.

  Puulpäiv, 8.08.2015

  Loengu Räpina loomõmaja saalih.
  9.00 Taali Kersti «Räpina pastor Heller eesti kultuuriloos».
  9.30 Nassari Elvi «Räpinä kandi kiviragoja Kirotoski Paul».
  10.00 Kõivu Ants «Veli Madis».
  11.00 Allasõ Tiia «Puu pühädüsest võro kirändüsen».
  11.30 Paatsi Vello «Vahtsõ kultuuri märke ja asjo tulõminõ Räpinä kihlkunna mõisavalduhe 19. aastagasaa I poolõl».
  12.00 Pärnaste Eve «Viil 250 aasta iist panti Räpinä kihlkunna latsilõ vanno esieräliidsi nimmi».

  Kaeminõ-käümine Räpinä tähtsit kotussit pite:
  13.00 ja 14.00 Räpinä mõisaparki ni aianduskooli aida pite (vidäjä: aiatüükooli oppaja Palusalu Reet)
  13.15 ja 14.30 Räpinä paprõvabrikoh (pilet om 2 eurot, üte rühmä suurus 20 inemist).
  15.00 Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõumiga tutvambas saaminõ (muusõummi näütäse Murumetsa Kersti ja Leesi Toivo).
  16.00 - 19.00 Bussitsõõr Räpinä kandi kultuuriluust tiidä ja muido ilosit kotussit pite (vidäjä: Kalla Urmas jt).

  20.00 Puulpääväne umakultuuri õdak suurilõ ja väikokõisilõ, vannolõ ja noorilõ (loomõmaja saalih, pilet 5 eurot).
  Päkäravvakandlõ mängjide ülesastminõ - kontsõrt kommõntaarõga (Lukka-Jegikjani Ene ja Kanni Tuule). Talina Võro Seldsi ansambli Liiso, naisilaul – Kalkuna Mari ja Piigavägi, miihilaul – Ütsiotsõ

  Pühäpäiv, 9.08.2015

  9.00 Kalla Urmas kõnõlõs muusõmih näütüsest «Võro keele vägi Räpinä kihlkunnah» ja päält tuud pidä loomõmajah loengu «Palgi Taanieli kodokeeletiidüs».
  10.15 Arotus teemal «Kultuurikakkõ ku tsakilinõ kiri Räpinä vüükiräh».
  12.00 Suvõülikooli lõpõtus Sillapää lossi iih – laul Räpinä kammõrkuur.
  13.30 Buss Räpinä loomõmaja mant Võrolõ.

  Latsilõ om loengidõ aigu eräle latsikoolitus.
  NB! Taan kavan või mõni asi inne suvõülikuuli viil tõsõs minnä.


  Teedüs: pääkõrraldaja Saarõ Eva, 5568 0398, evasaar@ut.ee
  Räpinä valla kultuurispetsialist Tokko Anu, 514 2596, anu@rapina.ee
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin