Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pildi pääl om Trumsi Marge latsiga: kuralt Merlin (20), Robin-Sulev (12), Maarja-Lill (14).
  Säinasti Ene pilt.
   
  Pääsnä külä uutsõ lahvkat
   
  Hainakuu lõpuh mängiti Räpinä valla Pääsnä küläh Rahmani Jani näütemängu «Lahvka». Mänguplats oll’ Maarjalilli taloh, mille pernaanõ Trumsi Marge (44) oll’projektikirotaja ja rahho välläotsja.

  Marge jaos om Maarjalilli talo tähtsä kotus, mis hoit tedä Pääsnäl ja Räpinä vallah. Muidu eläs Marge Ruusal, a suvõl om taa kotus, koh terve pere taht olla. Tan omma olnu Pääsnä küläpäävä ja Räpinä valla küläpäiv. Jõõ viirde minnä om ehitet lava, koh omma laulja esinenü ja kitnü, et hää kotus. Lava ehitämist aastit tagasi seletäs Marge nii: «Latsi esä ütel’, et ma tii sullõ siiä aida lava, sõs püsüt rohkõmb paiga pääl. Ei piä valda pite ümbre käümä, saat tah umma asja tetä.»

  «Lahvka» mõttõ käve aasta algusõh vällä Sareali Siim. Õnnõs võtiva autor Rahmani Jan ja lavastaja Tagamõtsa Tarmo ka mõttõst kinni. Marge kanda jäi rahalinõ puul ja projekte kirotaminõ ni peräh aroandidõ tegemine.

  Pääosan om Puura Väino. Näütlejä omma inämbüs paigapäälse: Ruusalt, Võuküläst, Räpinäst, ka Põlvast ja Võrost. Mängvä ka Marge uma latsõ Maarja-Lill ja Robin-Sulev ja velepoig Tormi.

  Marge arvas, et ka edespite tulõ taloh näütemängu tetä. «Rahmani Jan iks mõist paprõ pääle panda kõik taa Võromaa teema.» Näütlejil võro keelega häti es olõ. Ku ütel näütlejäl es klapi aig tüü peräst, sõs oll’ vaia leüdä kiäki timä asõmõlõ. Leüti nuurmiis, kiä om peri Mulgimaalt. «Veidükese nigu kangutas kiilt, a peris häste opsõ är,» kõnõlõs Marge. «Võro kiil om tuu uma piirkunna kiil, midä tähtsäs pitä läbi suvõtükke.»

  Umast tüüst kõnõldõh om Marge tasalik ja ütles, et om nõuh avitama kõiki, kiä api küsüse. Pia saa 25 aastat Ruusal täüs. «Ruusa kultuurimaja om mullõ kuul, praktika ja tüükotus. Säält omma nuu kogõmusõ ja tahtmisõ sündünü. Üts asi tettüs saa, sõs mõtlõt jo järgmäst. Vahepääl mõtlõt külh, et tahassi midägi muud tetä.»

  Tüül ja hobil ei mõistaki Marge vahet tetä. Kalamiihi päiv om sääne viimäne suurõmb põhitüüalanõ tegemine, Leevakul tulõ põimukuuh ettevõtminõ, koh Marge avitas, ku vaia. «Ma olõ olõmah kõigi jaos, kiä kuuntüüd taht tetä.»

  Säinasti Ene
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin