Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Veski Eve: inemine piät tegemä tuud, mis tälle miildüs.
  Säinasti Ene pilt
   
  Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
   
  Säinasti Ene

  Ku Tal’nan om NoKu klubi, sõs Põlvan om Tillu kodokohvik. Tuu om lühemb variants sõnast «tillokõnõ». Tegemist nigu ei olõssigi poodi vai kohvijuumisõ kotussõga, a suurõ rahvamajaga. Sääl omma olnu kontsõrdi, opitarõ ja eski kohviguülikuul. Kõkkõ tuud võtt iist pernaanõ Veski Eve (35).

  Eve omgi päämine, kiä mõttit vällä pakk. Pikkä planiirmist ei olõ – ku hää mõtõ tulõ, sõs piät tuu õkva teos tegemä. «Miiskund avitas nuu hullu mõttõ ello viiä,» naard Eve. Miiskunnan om pääle Eve tõõsõpoolõ, pääkoka Puki Targo (38) viil neli inemist.

  Pääkoka otsminõ

  «Ku mi kohvigupoolõ kats aastat tagasi teimi, sõs otsõmi kokka, a es levvä säänest, kellel olõs mukka ütine arvosaaminõ as’ost,» seletäs Eve. «Et ma es pidänü kõvõrat puud inämb sirgõs ajama. Sõs ma iks kutsõ üts ja tõõnõ kõrd Targot appi.»

  Targo om opnu palkmaja ehitäjä ja lastukatussõ pandja. A koton oll’ tä innembägi päämine söögitegijä. Edimält tull’gi tä appi, a no om kats aastat kokk olnu.

  Evel om hää miil, et Targo söögi tege. «Täl om väega hää käekiri. Söögi omma tõistmuudu tuust, midä Põlvah pakutas. Vet mi olõmi ummi kundõdõga veidü piike ka murdnu tuu üle, et söögi omma esierälidse vai vürdsidse. A söögi ei saaki olla kõik üttemuudu keskmädse. Mi võtamigi hindäle riski, et kõigilõ ei miildü.»

  Vahtsõnõ terrass ja ijätüsemöll

  Ku inne jaanipäivä peeti Põlva päivi, sõs Tillu kohvik oll’ päävätside tegemiisi tähtsä kotus. Väläterrassi vallategemise puhul oll’ vällä hõigat ijätüsemöll, kon sai maitsa viit umatettüt ijätüst. Terrass esi sai valmis õkva eelmäne päiv. «Paar päivä inne es olõ meil lippigi maah ja inemise jo tundsõ murõt, et kohe tuu terrass meil tulõ,» kõnõlõs Eve. «A sõs tull’ matõrjal ja Targo poiskõisiga toksõgi põrmandu valmis. Peris terrassis tuud viil nimmada ei saa, plaan om iks edesi tetä, panda veere ja lilli. Pooligu as’aga lainit ei lüü, a mi ei olõ ka juveelipuut, et kõik piät viimätseni läükmä. Ja kiäki ei panõ pahas, tuu omgi mi väärtüs.»

  Hindä tarbõs oll’ Eve koton ijätüst tennü jo paar aastat ja eski tuu kotsilõ opitarri kõrraldanu. Seo suvi pakutas ijätüst ka müügis. Pall’o ei saa kõrraga tetä, taa om iks käsitüü. A ijätüsemöllü jaos tetti suurõmb valik ja hulk. Alosainõ saa Eve Nopri talost ja retsepti omma iks uma käe ja maitsõ perrä rihitü.

  Ijätüsemöll tõi peris hulga rahvast kokko. Kohvik pakk’ viit sorti ijätüst: vanilje, šokolaadi, maas’ka, kama, kohvi. Plaan oll’ sääne, et egäpäävätses pakmisõs jääs tuu, mis rahvalõ kõgõ inämb miildüs. Häste läts’ maas’kaijätüs ja veidü uutmalda ka kama- ja kohviijätüs. Harilikumba jäivä nigu taadõpuulõ, inämb taheti esierälidsembit maitsit.

  Muusigamaius

  Kohvik om löönü lainit ummi muusigamaiusõ õdagidõga. Tuus aos lätt poodiosa kinni ja müübli nõstõtas ümbre. Sõs tetäs ka tõistmuudu süüke. Keväjä ja sügüse oll’ kolm-neli kontsõrti. Muusigu tulõva väega hää meelega.

  Mägi Tõnis ütel’, et soovitas kõigil noorõmbil lauljil tulla säändsehe kotussõhe esinemä: tuu and lauljalõ tundmisõ, midä suurõst saalist ei saa. Tuukõrd mahtu eski 60 inemist kullõma. Kitsas oll’, a tekkü väega hää õhkkund, ku laulja õkva su kõrval ilma mikrofonilda laul.

  Eve taht naidõ ettevõtmiisiga umma kogokunda tekütä: «Äripäiv tükis iks vahel hall olõma ja sõs om su hindä asi, määndse prilli sa täämbä päähä panõt, kas roosa vai halli. Tüüpäävä omma pikä ja midägi piät olõma, mis hindäle ka tagasi tuu. Muido kaos lõbu as’a man är. Ma es nakka jo tuuperäst seod asja kunagi tegemä, et õnnõ tüüd saassi murda. Inemine piätki tegemä tuud, mis tälle miildüs, mitte murõhtama, kas tuu tälle passis vai mitte. Seo and energiät. Ma olõ rahul.»

  Talopoodist sai pagaritüükoda

  Edimält oll’ õnnõ puut. Esi küdseti müümises leibä, a muu saiakraam võeti üte väiku pekri käest. Määnegi aig nakas’ noidõ müümine ahtambas jäämä. Sõs sai tujo peräst pantus pärmitainas kõrvalruumi kerkümä. Olõman oll’ õnnõ väiku kodoahi, minka leibä küdseti. «Ku sõs poolõ tunniga 30 saiakõist är möimi, läts’ tulõkõnõ palama, et piämigi esi küdsämä. Säält tuu pekritüü algusõ sai. Edimädse olli kaneelisaia, paari päävä peräst tulli mano lihapiiragu. Täämbä om kõik saialeti kaup mi hindä küdsetü. Krõngli, tordi, koogi. Küdsämist om pall’o. Täämbädes käümi lisas ka väläüritüsil. Võtami aho üteh, kotussõ pääl rullimi taina vallalõ ja kõik käü inemiisi silmi all: küdsämi ja inemise saava õkva ahost tulnuid saiakõisi osta.»

  Hää as’a leütäs üles

  «Meid om üles leütü, mis sis, et olõmi liina veereh. Taa om nimme nii valitu. Keskusõst olõmi väläh, a parkmisplats om maja iih, bussipiätüs ja rongijaam tahsamah. Tõõsõl puul majja om suur muroplats, säändsit asjo keskliinah es saanu,» seletäs Eve.

  Eve om hindä jaos häste selges tennü, et ei saa jäiä uutma, vast müüdäminnen mõni kundõ tulõ.
  Tuu jaos tulõ pall’o tüüd tetä, et kõik aig pildi pääl olla. «Ärih om kolm tähtsät asja: kotus, kotus ja kotus.

  A ku olõt nii hää, sõs leütäs sinno üles kotussõst huulmada. Muu õhkkund om tähtsä. Ku muialpuul omma mooduh Kalamaja ja Supiliina kohvigu, sõs Põlvah olõmigi mi,» naard Eve. Silte ei olõ Põlvan välän, a kohvik leütäs üles.

  Latsikaitsõpääväst pääle saa Tillu kohvikun osta Põlvamaa latsirikkide perri hääs kohvi ja kuuki. «Mul om hindäl kolm last ja ma tiiä, mis tuu tähendäs, ku terve perrega kohvikuhe minnä,» kõnõlõs Eve. «Noid, kiä tahtva avita, om joba küll. Usu, et nakkasõ ka perre käümä.»

  Evel om plaan veidü egäpääväst juhtmistüüd tagasi tõmmada ja tuud tõisilõ üle anda. Ku paprõtüüd om nii pall’o, sõs tükis luumisvägi är kaoma. «Vet taa tüü om rohkõmb hobi, söögiäri olõ-i kullakaibmisõ kotus. Ku rikkas tahtnu saia, sõs pidänü itimehes nakkama,» võtt Eve as’a kokko.
   
  Pääkokk Puki Targo.
  Säinasti Ene pilt
   
  Tillu kohvigu keväjädsel Tordirallil sai rüaleeväkuuki, tatrapiskviiti ja kuraditorti inglikreemiga.
  Pilt eräkogost
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin