Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro liin saa muudsat kunsti täüs
   
  4. hainakuu pääväst pääle om Võro inemiisil põhjust vallaliidsi silmiga ümbre kaia: nikani ku 26.07. om liinan seoilmaaigsõ kunsti festivaal ja või nätä ummamuudu viguriid.

  «Kilomiitre skulptuuri» om ettevõtmisõ nimi ja Võro liina pandas vällä 18 kunstiteost. Noidõ autori omma nii Eestist ku vällämaalt.

  «Mõni om õkva nätä, ku liinan ümbre roidat, a väikumbit kujokõisi om mitmõhe paika är käkit,» ütel’ ettevõtmisõ kotsilõ näütüsejuht Preimani Siim. «Kae kodoliinan ümbre!»

  Võro folkloorifestivaali aigu, 8.07. kell 15, saa liinarahvas üte skulptuuri mant tõsõ mano jalota ja näide luku kullõlda. 18.07. tulõ Liinalabori jalotuskäük, mille aigu kõnõldas Võro liina ehitüskunstist ja ka noist skuluptuurõst, miä tii pääle jääse.

  «Võro om põnnõv liin,» kitt’ «Kilomiitre skulptuuri» projektijuht Michael Haagensen (peri Austraaliast, a eläs joba päält 15 aasta Tal’nan). «Ku kõnnit liinan ümbre, sis näet esi aigõ ja tunnõt õkva hääd kogokunna vaimu. Kõgõ, ku tulõ Võrolõ, sis om mul tunnõ, et olõ «peräle» jõudnu.»

  Üte kunstiteosõ autori omma kats Johnsoni-nimelist sõpra Tal’nast, kelle teos «Auto» om pargit Võrol mitmõ kotussõ pääle ja kapoti alt hel’os «Kalõvipoja» tekst.

  Võrokõisilõ võissi huvvi pakku ummamuudu luulõõdagu 4.–5. ja 18.–19. hainakuu pääväl Tamula veeren Kreutzwaldi kujo man. Kunstnik Siiva Liina (Liina Siib) sai luulõõdagis härgütüst Võro I nuurikolonni tegemiisist 1987. aastal.

  Viil om kunstirahval plaanin Võro raudtiijaam «ello herätä»: Hintsi Anna pand sääl hel’oma luu kiudutamisõst ja okupatsiooniao Eestist. Tuu om SA Unitas ettevõtminõ.

  Täpsemb teedüs «Kilomiitre skulptuuri» kodoleheküle päält ja Facebookist.

  UL
   
   
  Muudsa «kunstnik» − häniläne − tougas’ Võro liinan seoilmaaigsõ kunsti festivaali joba vallalõ är. Tsirgokõnõ tävvend’ klassikalist kunsti ehk lauluesä Kreutzwaldi kujjo Tamula järve veeren uma pesäga. Pesä tekk’ häniläne lauluesä kindretsälkä. Festivaali aigu tetäs kujo man muudsat kunsti edesi. Kaegõ perrä!.
  Harju Ülle pildi
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin