Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sõsaridõ Ansmanni Anni (istus kural) ja Jane (istus Anni takan) võidukollektsioon.
  Seina Markusõ pilt
   
  Võromaalt ilmanäütüsele
   
  Leimanni Eve

  Võrokõsõ-sõsara, kunstnigu Ansmanni Anni (25) ja Jane (31) löövä moodu-ilman lainit: minevä aasta võitsõ Anni üleilmalidsõl kotikonkursil korgõ avvohinna, no saa sõsaridõ kollektsioon EXPO ilmanäütüsele.

  12. piimäkuul oll’ Tarton kolmas nuuri mooduluujidõ Antoniusõ mooduetendüs. Teemas oll’ «Muud luu liina». Kõgõ parõmbas vidinide (aksessuaari)kollektsioonis tunnisti hindaja võrokõisist sõsaridõ tüü «DERMAtrophy» – «NAHKtrofee».

  Päält rahalidsõ avvohinna saava võitja umma kollektsiooni sügüse Milanon EXPO ilmanäütüsel näüdädä.

  Võidukollektsioon passis kandmisõs. Nahast vidinä omma tuu man kõgõ tähtsämbä. Rõiva olli inne inämb tagapõh’as mõtõldu, a tüü seen kasvi mõnõst mõttõst midägi rõiva ja vidinä vahepäälset vällä – karmanist sai kott jne.

  Asju saava kanda nii mehe ku naasõ, mitund muudu ja mitmidõ rõividõ pääl, puhkamiskotussõn vai kontorirõividõ elävämbäs tegemises.

  Randmõkoti omma praktilidsõ. «Rakmõ (lindsi) omma vahtsõmb muud, miä Eestin viil nakkas ilma tegemä,» selet’ Anni. «Noid võit suvõl vai pall’a iho pääl kanda. Külge saa panda kotikõisi tarviligõ asju jaos, miä üten piät olõma.»

  Jane naas’ kuuntüü pääle mõtlõma, ku nägi ütte Anni tettüt randmõkotti. «Tuu oll’ edimäne Anni tett asi, mille man mul es tekü tahtmist ütte vai tõist asja «ümbre tuuni» – tuu tundu nii valmis ja tävveline,» ütel’ tä.

  Antoniusõ mooduetendüse sõgõl oll’ kül tihtsä, a päseti läbi. Sõsara olli tõnõtõsõ pääle kimmä. «Tävvendimi tõnõtõist, vannusõvaih ja esisugumanõ kunstilinõ taust om olnu hää põhi kuuntüü jaos,» leüd’ Jane.

  Mõlõmba kunstnigu omma opnu Tarto korgõmban kunstikoolin. Jane opsõ skulptuuri. Anni jaos oll’ võidukollektsioon üteliisi nahadisaineri diplomitüüs.

  Annilõ miildüs nahk: seo om kimmäs matõrjaal, minkast saa vormi uma käe perrä esimuudu asjo. «Mullõ miildüs luvva julgit ja välläkutsvit asju, a midä iks ka egä päiv pruuki saa,» ütel’ tä.

  Jane opsõ skulptuuri mano maalmist kah, tä om ruumõ kujondanu ja maalingit tennü. A parhilla om vast umalõ ammõtilõ kõgõ lähembä tüü pääl: and hambilõ kujo üten suurõn laborin – tege kunsthambit. «Sändse konkursi omma mu jaos nigu «makõsüük»,» pidä tä luumist tähtsäs. «Ja mi olõki ei saanu nii pall’o aigu üten olla tuust pääle, ku Võrol koolin kävemi. Kaemi no, mändses tuu EXPO välläpanõk saa, a kimmäle saa põnnõv.»

  «EXPOlõ minekis piät tüü olõma brändis vällä arõndõt,» tiidse Anni. «Tuu tähendäs, et suvi lätt kõrraligu mahviga edesi…»
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin