Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Folgikõrraldaja Valgu Meel ja Toomas ütehkuuh mängmäh.
  Pilt eräkogost
   
  Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
   
  Taro Igor

  Muusiga- ja matkafestival Seto Folk om seo aasta teemaga «Näütämi kiilt!» võtnu keskpunktis soomõ-ugri rahvidõ perimüsmuusiga.

  Festival tulõ 26.–28. piimäkuul Verskah ja Verska ümbre, a vallalõ tetäs pido Obinitsah, selle et seost väikost küläst sai timahava pia 24 miljoni soomõ-ugrilasõ kultuuripääliin.

  «Festivaliga tahami takast tsuski nii soomõugrilaisi ku ka tõisi Euruupa väikeisi rahvit julgõlõ umma kiilt näütämä,» ütel’ festivali pääkõrraldaja Andrelleri Maris. «Väiku rahva võissi vasta saista suurõmbidõ rahvidõ tahtmisõlõ vähämbit hindäga kokko sulata. Nä võissi umma kultuuri umah keeleh uhkusõga edesi kanda.»
  Seto Folgil astva üles Curly Strings, Setomaa au ja uhkus Zetod, Mooste folgi pääpreemiä saanu Nuudi Maarja ja Kukerpillid. Viil astva üles Udmurdimaa etnoprojekt Ar-God, Iberi kuur Gruusiast ja tõsõ.

  Seto Folgi küläline saa elämüse tuust, et muusiga ja luudus mõosõ ütehkuuh.

  Kontsõrdikotussõ omma esimuudu: hummogu- ja üükontsõrdi omma lodja pääl, järve veereh, mõtsah lakõ pääl, talomuusõumi rehetarõh jne.

  «Populaarsõ ettevõtmisõ man om hariligult tuu hädä, et inemiisi om ütehkuuh liiga pall’o,» selet’ Valgu Meel, kiä sääd’ kokko esinejide programmi. «Säidse esinemispaika hajutasõ inemiisi ja pidoelämüs tulõ vägevämb.»

  Seto Folgi matkaprogramm vii Setomaa mõtsohe, koh RMK matkajuhi avitasõ üles löüdä mitmõ esierälidse kotussõ. Matkaprogrammi sääd’ kokko pillimiis Valgu Toomas, kiä om esi kah suur mõtsasõbõr.

  Laadaplatsi pääl möövä meistri umatettüt käsitüüd, maitsa saa ehtsät seto süüki ja kodoolut ni tunda õigõt seto olõmist.

  Lodi Jõmmu vii muusiga Pihkva järve pääle. Tulõva lodjakontsõrdi ja luuduslodja reisi.

  Seto Folgilõ tasos tulla üteh latsiga, selle et latsilõ om festivalil uma lava, setokeeline mängo- ja laulutsõõr, jutussõtarõ, matk kuuh rebäse ja jänessega. Mängoplatsi pääl saava latsõ suurist inemiisist puhada.

  «Tiiä umast käest, et latsiga om rassõ festivalõ pite kävvü, a ku näile omma eräle tegemise, lupa tuu vanõmbil festivalist rõõmu tunda,» kitt’ Valgu Toomas eräle latsiprogrammi.

  Käsitüü-opitarõ juhatasõ folgilidsõ viltmise, pakutrükü ja vüükudamisõ maailma.

  Pruuvi saa ehtile mustri lüümist, seto pitsi heegeldämist, sepätüü tegemist, savi vuul’mist ja kõotohost meisterdämist. Kõik saava uma osa anda ka ütidse folgivaiba kudamistõ.

  Viimädse teedüsse lövvät kodolehe www.setofolk.ee päält ja Seto Folgi Facebooki lehe päält.
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin