Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kõivupuu Marju.
  Harju Ülle pilt
   
  Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
   
  Harglõ kihlkunnast Saru kandist peri rahvaperimüse tundja, Tal’na ülikooli vanõmbtiidrü Kõivupuu Marju (53) potsaht’ nigu valmis upin Eesti mälumängueliidi korvi. Kuis tuu nii läts’?

  Tuu oll’ uutmalda eski tutvilõ inemiisile, et sa ollit kõrraga Kanal 2 mälumängu «Mis? Kus? Millal?» võistkunnan. Kuis su sääne külg vällä lei?

  (Muhelõs) Egälütel omma mändsegi salapatu, kes mändsit õnnõmängõ mäng...

  Olõ mälumängõ ja viktoriinõ tennü joba kooliaost pääle. Täämbädsel aol om jo nii, et ku telekan näüdätäs, sõs saa laemb rahvas kah teedä. Nüüt om ka veidükese rohkõmb aigu, selle et latsõ omma suurõ, võit hindäle näpistä mõnõ vaba õdagu ja kävvü sõpruga mängmän.

  Mu mõlõmba poja omma ka mälumänguhaigõ, a kohalikkõ mälumängõ joht telekan ei näüdädä. A jah, paar aastat olõmi vanõmba poja Kaarliga üten võistkunnan, Kaarli om «Kuldvillakun» kah käünü… Martin käve vanõmba velega testmän, sai hää tulõmusõ, a timä om viil perädü nuur, ei lasta suuriga kokku.

  Ku «Mis? Kus? Millal?» nakas’, sis mu sõpru-tutvidõ käest, kes olli joba sinnä mängu pallõldu, küsüti inemiisi, kes võisi sääl viil olla. Nuu kutsõva.

  Kuku raadion om paarinmäng «Naisi-eri» (kats naist Tal’nast ja kats Tartust) ja tuu mullõ ka häste miildüs. Küsümüisi kokkosäädjä ei tii määnestki hinnaalandust. Mullõ es miildünü, ku naatanu küsümä mändsitki puudrituusõ vai naisi tettüid ettevõttit – sis ma mängu ei tulõ! Kuku tarku klubin olõ kah mõni riide käünü vastaman.

  Sa olõt pikä aoluuga «Mnemoturniiri» saatõn võistkunna edimäne naanõ. Pall’o mälumängjä tahtnu «Mnemoturniiri» saia, kas sinno kutsuti sinnä vai ait esi jala ussõ vaihõlõ?

  Es aja esi jalga ussõ vaihõlõ, ma tõmmanu jala väega pallodõ ussi vaihõlt är, ku õnnõ saanu.

  Sis ku Aasmäe Hardo iks häbemädä varra mi siäst är läts’, oll’ jutus, et mille «Mnemoturniirin» õnnõ mehe omma. Sis arvati toimõndusõst, et ma võinu tulla, et ma olõ vallalidsõ jutuga ja pelgä-i võlssi vastada. Nii taa läts’.

  Mändsit ummamuudu juhtumiisi om sul mälumängun ette tulnu?

  «Mis? Kus? Millal?» saatõ aigu om iks ütte-tõist ette tulnu. Ütskõrd oll’ kaamõra õkvalt lavva all ja ma astsõ seolõ pääle: es panõ tähele, et seo parajidõ sääl ruumas. Es olõ harinu, et kaamõra omma põrmandu pääl. Õnnõs midägi es juhtu, aparaat jäi terves ja kaamõramiis kah.

  Mõnikõrd om tehniga üles ütelnü ja om tulnu mõni kotus vahtsõst üles võtta. Om juhtunu, et kiäki om mobiili sisse unõhtanu vai om kaamõridõga määnegi jandal.

  Ütskõrd es nakka tehniga jäl tüüle. Ku lõpus oll’ tävvelik havvavaikus, et nakkami no saadõt tegemä, sis koskilt takast ruumist tull’ selgen eesti keelen ja kõva helüga: «P...e!» Sis naksimi muiduki naarma ja jäl tull’ vahtsõst võtta.

  «Mnemoturniirin» unõhtami iks hinnäst hirmsalõ targutama. Taa lõigatas kokku ja mis ma või üteldä: tuu, kiä edimädsen õigõ vastussõ vällä ütles, jääs.

  Mändse omma su leevä-teema, millega sa saat iks «är panda»?

  Ku «Mnemoturniiri»-asi oll’ meediän, sis küsüti, mis mu lemmikteema om. Ku ütli, et varia, sis kiäki Delfin kommõntiirse väega kihvtitsele, et mändsen ülikoolin tuud variat opatas, mitu paksu raamatut tuul teemal om.

  Mul om niimuudu, et tiiä sändsit esimuudu faktõ, ütte-tõist siist-säält. Om näüdänü niimuudu, et folkloori ja perimüsteemadõga ei õnnistu minnu väega purki aia.

  No ütskõrd aeti. Pääliinan Viru keskusõ söögipoodi kassan tüütäs üts mu kandist peri inemine. Mi alasi kõnõlõmi.

  Ütskõrd olli «Mis? Kus? Millal?» saatõlõ (supõrfinaalmäng 14.12.2013 – UL) mändsegi hargi tuudu ja mi sääl kaamõra iin üten Millingu Madissõga hirmsalõ võimlimi, et mille jaos nuu omma. Es mõtlõgi vällä, et külärätsepä tarviti noid pükse viikmises.

  Sis tuu mu kandist peri kassapidäjä hõigas’ üle poodi: «Mi vidimi kihla, et Kõivupuu Marju tiid, a tä es tiiä!» Sis oll’ vaikus ja kõik kaiva minnu sääl poodisaban. Sis külh tundsõ, et piä näo ette Miki Hiire maski pandma.

  Mõnikõrd sul lihtsäle tulõ «lühis» ja sa ei tiiä kõgõ lihtsämbät asja. Kotust om alasi lihtsämb vastada. Ja ku mõnikõrd tulõ mitu saadõt kõrraga tetä, sis lõpus om «kumm tühi» – pää lihtsäle inämb ei võta.

  No spordi ja poliitikaga minnu väega piinada ei massa. Sis ma olõ ull’, a mõnikõrd trehväs.

  Mullõ miildüse sändse küsümüse, mille vastussõ saat vällä märki. Sa nakkat võlss vastussit vällä pildma ja lõpus jõvvat õigõ vastussõni. A ku omma sändse küsümüse, et mis aastal sündü vai kuuli, sis ma ei tiiä sändsit asju. Õnnõs «Mnemoturniirin» ja «Mis? Kus? Millal?» mängun sändsit ei olõ.

  Kas tuust om sul kah mõnikõrd kassu olnu, et olõt Võromaalt peri?

  Õks om. «Mis? Kus? Millal?» saatõn sai kipõ vastussõ anda (26.04.2014, huuao finaalmäng, küsümüs: «Reheaho man oll’ sakõst üts istõ, milles oll’ inämbüisi suur lamõ kivi. Seo es olõ mõtõld mitte pererahvalõ, a määnestki sorti küläliisile. Kelle jaos oll’ mõtõld koldõ veeren olnu istõ?» – UL). Küsüti sandikivvi – tuu om tuu kivi rehetarõn reheahu ussõ iin, kost vallasandikõnõ kavvõmbalõ tarrõ es tohe tulla. Ma naarsõ, et olõ esi tuust Võro lugõmikun kirutanu.

  Tõnõ kõrd ma ütli vastussõ ette (16.01.2015, päältkaejidõ abi võistkunnalõ, küsümüs: «Midä pruuksõva eesti miis-nõia kõgõ inämb tuus, et tõbi lihtsä vaivaga tõsõ talopoja kihä sisse toimõnda?» – UL), kon õigõ vastus oll’ «õlu». Talomehe kaibsi nõiakohtuhe, et näile om kõrtsin nõiutut olut sisse joodõt ja tuuperäst omma näil kõtun hussi, kunna vai kur’a vaimu.

  Kas sul om umalõ Võromaa rahvalõ mõni sääne kavval, konksiga küsümüs «Kõivupuu avvohinna» pääle?

  Ku olli lats, sis minnu saadõti naabridõ manu küsümä, et olõ hää, mine tuu Alma käest aialehti. Midä ma pidi tuuma? (Kiä vastust tiid, saatkõ tuu info@umaleht.ee vai ütelge tel 782 2221).

  Küsse Harju Ülle
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin