Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ilma Esper ai talgo lõpuh Orava pritsimiihi ZIL 131 (kural) ja GAZ 66 kuurist vällä, et põrmand puhtas mõskõ.
  Säinasti Ene pilt
   
  Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
   
  Säinasti Ene

  Orava kandi rahvas pidä tulõohutust tähtsäs. Tuu kinnitüses avit’ pia 40 Orava keskusõ inemist «Teemi är!» talgopääväl (2.05.) priitahtligõ pritsimiihi maja ümbre ilosas tetä. Tsiht om Orava pritsimaja paari-kolmõ aasta peräst valmis saia.

  Mõni päiv inne talgopäivä tõmpsi mehe majani viitoro ja talgopääväl sai külärahva abiga muld ümbre maja lakja veetüs ja muroseeme külvetüs. Talgolidsõ tulli hää meelega appi, Kõik saava olla rahulikumba, ku pritsiauto om lähküh.

  Orava tulõtõrjõ seldsi teivä kümme aastat tagasi kats Tammõ külä miist, mõtsa- ja põllutüümehe Ilma Esper (49) ja Klaasi Aigur (47). Otsus sündü päält tuud, ku mehe olli mito päivä kaitsnu ummi huunit tulõ iist.

  Oravil oll’ kül jo sovhoosi aigu uma tulõtõrjõmassin. Tuuaignõ tüüohutusõ iistvidäjä Mällmanni Kalju (83), kiä ka timahava talossõtüüle käe külge pand’, mõistsõ asjo nii aia, et paigapäälidse mehe saiva uma massinaga vällä sõita. A vaihõpääl oll’ asi soiku jäänü.

  Täämbädses omma mehe uma priitahtligu tüüga nii kavvõhe jõudnu, et kuulsus käü kodovallast kavvõmbahegi. «Põlva mehe ütlese, et kül Orava «elokutsõlisõ» tulõva ja kistutasõ,» naard’ Esper. Ku mõts palas, sõs Orava väiku kerge auto sõit mõtsa ja kistutas, a riigi suurõ auto saisva tii veereh. «Nä ei päse läbi ja voolikidõ vidämine om ka paras teema,» selet’ Aigur. «Pästeammõt ost’ hindäle igävädse kalli ja suurõ auto, a maastigu pääl ei olõ noidõga midägi tetä.»

  Priitahtligõ pritsimiihi kipõ tüüaig omgi keväjä. «Ku lumi är lätt, sõs võit jo päivä puul kats autoruuli istu,» kõnõl’ Ilma Esper. «Minevaasta oll’, et sei lõuna aigu kotoh kõtu täüs, tei kuuriussõ vallalõ ja panni auto käümä, ni puul kats nakas’ telehvon helisemä. Nii nätälpäivi järest.» Tuudaigo olli mito päivä järest Vilustõ kandih suurõ palamisõ.

  Esper tõi vällä üte suurõ uhkõ maja palamisõ, koh oll’ pall’o autit platsih. A vesi es nakka mano, iks vahtsõst ja vahtsõst lei tulõ vällä. «Ehitämise man oll’ tarvitõt muudsit matõrjaalõ läbisegi puuga,» selet’ Esper. «Kivivill es lasõ vett läbi ja puu palli sääl vahel iks edesi. Nii pidi kõik maja lakja kakma.»

  Seo keväjä oll’ luudus miihi puult ja vällä om tulnu sõita küländ veidü. Perämäne kistutaminõ oll’ nädälivaihtusõl, ku Madi küläh palli elomaja.

  Vällä sõitki päämidselt kolm miist: Esper, Aigur ja kõgõ vanõmb pritsimiis Baškirovi Advi (64). Kokko om koolitusõ läbi tennü kümme miist, ja ku vaia, tulõva appi.

  Priitahtligu pritsimehe tiidvä, et inämbüs kulopalamiisi saava algusõ eelmädse päävä tulõasõmist. Õdagu kaias, et tuli om är kistunu, a päävä pääle kuivatasõ päiv ja tuul tulõasõmõ är ja tuu lätt vahtsõst palama.

  Kitsas riba palas säält kas mõtsa ala vai elämise mano ja omgi jäl tuli vallalõ. Inemise ei tiiä, et tulõasõmõ piät viiga üle valama. Nii omgi üts tüü, midä priitahtligu pritsimehe viil tegevä, inemiisile tulõohutusõ seletämine. Orava ja Verska valla kododõh omma nä pandnu üles suidsuandurit, kaenu pliite ja ahjõ hääkõrda.

  Liiga kõva mehe tohe-i kah olla

  Esper ütel’, et tuu olõ-i kah hää, ku priitahtligu pritsimehe väega kimmä omma. «Ku priitahtligu pritsimehe nakkasõ kipõstõ tulõ mano jõudma, sõs ülevälpuul kaias, et riiklikku pästeammõtit olõ-i vaiagi,» selet’ tä. «Meil piät olõma kõrrast rohkõmb paagiautit, suurõmb võimõkus ja piirkunda pandas suurõmbas. Joba piämi Vahtsõliinani minemä.»

  Viimäte taheti Orava priitahtlikõlõ anda kohustus avariipaika kah sõita. «A ku ma ütli, et meil om massinas väiku GAZ 66, kohe pääle mahus õnnõ kolm voolikut, sõs lõpõtõdi tuu jutt är,» vangut’ Aigur pääd.

  Kimmäle priitahtlikulõ tahetas kohustusõ üle anda, selle et nä ei nõvva palka. Päästeammõtist saa rahha kütüsse jaos ja oppuisil käümises, miihile mastas egä välläsõidu iist. A kutsõlisõ saava kõgõ palka.

  Ku rahha olõssi küländ, võissi olla ka priitahtlikõl üts miis üüpäiv läbi valvõh. Parhilla om üts miis iks telehvonivalvõh. «Hummogu kaet, kas nakkas sadama vai tulõ kuiv. Kas võit kavvõmbahe tüüle minnä, vai olõt kümne kilomiitre kandih,» selet’ Esper tüükõrraldust.

  Pritsimaja saa valmis jupikaupa, a kimmähe

  Orava tulõtõrjõ seldsi tsiht om vanast katlamajast teküs pritsikuur vällä ehitä. Selts om küsünü tuus rahha PRIA Leader-programmist. Umaosalusõ jaos om andnu rahha vald. Nelä aastaga om pantu vahtsõ ussõ-aknõ, katus ja põrmand, om ostõt katla.

  Pritsimehe luutva saia ka tukõ, et majja eelektri sisse panda ja sainu lämmistä.

  Projekte kirotas koolioppaja Haki Kaire, kiä haardnu priitahtligõ tegemiisihe inämb nuuri üteh. Kõgõ noorõmba pritsimehe omma 18 täüs. Noorõmba tohe-i tulõ mano minnä. Kül saava nä tiidmiisi ja tüüvõttit har’ota pritsikuurih muusõumi-opiklassih, sinnä tulõ edespite ka näütüs Orava pritsimiihi aoluust.
   
  Klaasi Aigur (kurra kätt) ja Ilma Esper.
  Säinasti Ene pilt
   
  Mulla laotaminõ ja murosiimne külbmine.
  Säinasti Ene pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin