Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Maainemise omma kimmä valija
   
  Käve inne valimiisi Räpinä kihlkunna lõunaotsan uurman, kas maainemise valima läävä ja mille perrä nä tuu kõgõ meeleperätsembä kandidaadi vällä valisõ. Ai juttu noidõga, kiä trehvsi tüüpäävä hummoguspoolõ koton olõma.

  Harju Ülle
   
  Villa Alo uman valdusõn: vanast kolhoosilaudast tekk’ tä viläkuivusõ.
  Harju Ülle pilt
   
  Villa Alo (35)
  Suuhara küläst Suurõkivi talost:

  Iks lää valima, kõik aig olõ käünü. Otsust ei olõ viil tennü, a tuud külh mõtlõ, et Reform om ülearvo kavva võimul olnu, võissi muutuisi tulla. Põllumajandusministri Padar miildüs, tä om iks maaeloga kursih.

  Ma elä esä perändedüh taloh, olõ esihindä tüüandja. Kasvata villä, maad om 40–50 hektäri ümbre – ütsindä tetä peris paras. Ku talvõl saa tsipakõsõ mõtsa vitä ja viil puutüüd kah tetä, sis eläs maal är külh.

  Liinah om lihtsämb, a ma olõ pääliinah katõssa aastat elänü ja inämb ei taha.

  Ku sa iks maalt peri olõt, sis ei suta tuu kortõrieloga kuigi är harinõda. Kavva sa iks aknõst Mustamäke kaet.

  Midä Riigikogo saanu maaelo hääs är tetä? Iks nuuri tulõ tukõ. A mitte lihtsäle projektikirotajit. Mullõ lätt süämehe, et sõbraga tõmbami tüüd tetä nii et nõnast veri väläh, teemi põldu, a toetust saava nuu kah, kes midägi ei tii.

  Tuu vahtsõ väikutalonigu toetusõ man om pall’o konksiga küsümüisi. Tuu ei olõ peris nii, et võta 15 000 eurot ja omgi kõik. Egäüts uurgu esi, mändse nuu konksi omma, a niipall’o ütle, et ma tuud toetust ei võta.
   
  Mustingu Külli uma kodotalo man.
  Harju Ülle pilt
   
  Mustingu Külli (73)
  Võika küläst Mõtsanurga talost:

  Ma elli inne pääliinah, sis valisi iks IRL-ist tuu Vaheri Ken-Marti, tä tundu sääne tõsinõ, sümpaatnõ ja tüükas kah.

  A mis minno nüüt hiidüt’ – piir! Vaher oll’ kah jo mitu aastat siseministri, sääne olokõrd mi piiri pääl?!

  Mäletät, kuis Kersna Vahur hüpäs’ üle piiri edesi-tagasi ja tedä taheti tuu peräst kinni panda? No ütelge, midä tuust arvata?

  No ei tiiäki, kedä valli. Olõ kodokanti tagasi tulnu, no omma tah nigunii tõsõ kandidaadi. No piät valima, ma olõ kõgõ valinu ja lää nüüt kah. Lää Verioralõ ja kae sääl saina päält nuu nime üle ja vali üte vällä.

  Valli om muidoki rassõ. Ma tahassi, et kõik eräkunna olõssi üte Eesti iist. Kas nä es võinu ütehkuuh mõtõlda, kuis meil elo lääsi parõmbas? A säänest kuuhtüüd nä sukugi ei tii. Austust ja ausust olõ-i kah. Tuu kipõlainu reklaam tulõssi kah kipõlt är keeldä! Ku kavva nä tuuga viil vinütäse?

  Piät kaema, midä nuu kandidaadi neli aastat tagasi lubasi ja kas nä omma nuu as’a är tennü. Vot tuu perrä võissi valli.
   
  Tobrelutsu Helve ja Jüri valiva kumbki esimuudu, a kodorahu tuuperäst katski lää-i.
  Harju Ülle pilt
   
  Tobrelutsu Jüri (74)
  Võuküläst Kaldi talost:

  Ma esi olõ Võromaal sündünü, Võromaal elänü ja võro miist vali kah! Tä om läbi ja lahki põllumiis, põllupidäjä perekunnast. Põrõhõla om põllumajandusministri kah: mis ma iks varja, kelle puult ma olõ!

  Olõ esi kah 20 aastat põllumiis olnu, inne tuud olli autojuht.

  Taha, et maal elo iks edesi lääsi, mitte võsso es kasusi. Umal aol Laari Mart naas’ võsso kasvatama.

  Nüüt omma esiki pall’o inemise põldu pidämä nakanu. Mul kah siih üts tege nüüt põldu, inne es olõ vaia.

  Vaia olõssi otsussit ja säädüisi iks põllumehe poolõ tetä. Küte ja väetüs omma kalli, a ilma maarammulda ütski põld ei kasu. Vanast papp ütel’ kah, et jumalasõna ei avita, piät lehmäpaska pandma!

  Tobrelutsu Helve (74)
  Võuküläst Kaldi talost:

  Ma vali Keskeräkunda. Selle et Keskeräkund lupa väega pall’o, mis om maainemisele vajalik. Näütüses mullõ tege murõt nuuri inemiisi tüüstaaž. Mu tütär om tanklah tüül joba ütessä aastat. Palk om nii väikene, et üte tüüaasta saa kolmõ aastaga! Ja egä päiv käüse tüüle!

  Keskeräkunnast Simsoni Kadri kõik aig tuud taht, et tuu kõrda aetas, a näil ei olõ võimu.Simsoni valli ei saa, vali tuu, kedä umbõs tiiä. Ilmselt om tuu iks Põlva miis.

  Pensioni lubatas kah nõsta, a mi olõmi täütsä rahul uma katõ pensioniga. Mi tulõmi ilosahe läbi. Elämine om olõmah, küttepuu teemi esi mõtsast, nii pall’o ku jõvvami. Noil om muidoki rassõ, kellel maal väikese latsõ omma. Latsitoetus võissi külh suurõmb olla.

  Ja üts asi viil: 101 tükkü om näid pall’o sääl Tuumpääl, võissi poolõ veidemb olla.
   
  Miisna Rita valinu hää meelega tegüsä naistõrahva.
  Harju Ülle pilt
   
  Miisna Rita (65)
  Ruusalt Mõtsalaanõ talost:

  Egä kõrd olõ iks valimah käünü, vahelõ ei olõ jätnü ja nüüt lää kah. A ei mõista valli kedägi. Lupasõ kõik, a kuis noil tuu täütmisega lugu om...

  Mi olõmi kotoh arotanu, a iks ei tiiä viil, kedä valli. Üts tubli naanõ tunnus Tobrelutsu Sirje – iks 30 aastat vallavanõmb olnu. Tunnus mullõ häste sõnakas naanõ. Ma olõ esi kah kunagi Laheda vallah elänü, Tilsih.

  Midä piässi Eestih muutma? No tuu ei olõ sukugi õigõ, et koka ja müüjä piät tüütämä kolm aastat, et üts tüüaasta kirja saia!

  Mul oll’ kah 44 aastat tüüstaaži, a pensioni saa 33 aasta iist. Seo om väega ülekohtunõ!

  Maaello piässi nuu poliitigu külh inämb tugõma, et kõik inemise es lääsi är Talliina vai vällämaalõ elämä.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin