Nummõr' 343
Süküskuu 15. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ettevõtja saava huugu
 • Uudissõ
   
 • Ruitlanõ sai Kangro-preemiä
 •  
 • Karulan saa ehitämist oppi
 •  
 • Kõgõ suurõmb tsisnak kasvi kanasita pääl
 •  
 • Räpinäl kõnõldas ristipuiõst
 • Märgotus
   
 • Tsiht om ello jäiä
 •  
 • Inemiisil lätt Saagu Valgusõ keskusõ abikätt vaia
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Janti saa, ku sul om tsärre nimekaim
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tootõarõndaminõ om tävven huun: Alvela Mati lepäpulgõst riiolit vällä märkmän.
  Eichenbaumi Külli pilt
   
  Ettevõtja saava huugu
   
  Harju Ülle

  Seo kuu toukas MTÜ Loov Eesti mi kandin käümä ettevõtmisõ Loov Eesti+Maa, minka paiklikulõ ettevõtlusõlõ huugu mano antas. Kuis saa ettevõtja hindäle parõmba kauba ja müügitii luvva, tuust kõnõldas 23.09. Sännän, 24.09. Moosten ja 25.09. Varbusõ mõisan.

  «Avitami ettevõtja niikavvõlõ, et nä saasi katõ aasta peräst umma kraami vai teenüst vällämaalõ müvvä,» põhjõnd’ ettevõtmisõ mõtõt Loov Eesti juht Leemeti Eva. Et mi kandi ettevõtjil om säänest takasttoukamist vaia, näütäs tuu, et hindäst om teedä andnu uutmada pall’o huviliidsi.

  Loov Eesti näge innekõkkõ võimaluisi kolmõn vallan: turism, puutüü ja paiklik süük.

  Häti om kah kolmõ sorti: kehvä kraam, hädä kundõdõ löüdmise ja suurõmbidõ telmiisiga.

  Loova Eesti as’atundja saava avita väega mitund muudu: ilosast pakõndist ja selge kodolehe kujondamisõst kooni kauba euroalusõ pääle passitamisõ ja tõistmuudu äritegemise oppamisõni vällä.

  Mi kandi ettevõtja esi arvasõ, et nä mõistva tetä häid asjo, hädä om maahamüümisega.

  «Hoiat silmä-kõrva vallalõ, kullõt, midä inemiisil vaia om,» selet’ umma tootõarõndusõ päämõtõt puutüümiis Alvela Mati Rõugõ kihlkunnast Nursist.

  Kümme aastakka tagasi ettevõtjas naanu Mati alost’ puupulgõst pudõlihoitjaga, no tege tä pudõlihoitjit mitund sorti, päält tuu pingikeisi, riioliid jne. «Sõbõr telse kandigu – täl katõkõrdnõ maja, hää asjo tõsõ kõrra pääle viiä,» kõnõl’ Alvela Mati uma perämädse ao hitt-as’a sündümisest.

  Käsitüüriistu ja tõisi puust as’akõisi tegijä Parijõgi Ahti (OÜ Sujur) ütel’, et timä tootõarõndus nakkas pääle tuust, midä inemiisile vaia om. Ahti mõtlõs vällä, kuis tuud tetä. Tä om parhilla Eestin üts parõmbahe otsa pääle saanuid käsitüüriistu tegijit. Tä löüd, et tootõarõndusõ aigu saa-i ette üteldä. «Mõnõ as’a visandusõ tiit paprõ pääle kümne minutiga, a mõnõ müüblitüküga om eski puul aastat aigu lännü.»

  «Vaia lätt aigu ja kunstnigusilmä,» märk’ ka kunstimiis Kalve Toomas Kanepi kihlkunnast Kaagvere küläst, kinkal läts’ jüräskimustriga puust lavvalampõ vällämärkmises neli-viis aastakka. «Pidi pruuvma ütte ja tõistmuudu: kuis lampi kokko säädi ja juhtmõ seen juuskma panda, et lamp saasi tüü- ja ullikimmäs.»

  Peräkõrd sai valmis sääne lamp, määndse muudu lampi olõ-i Kalve Eestin egä muial ilman nännü. «Parhilla märgi vällä tsill’okõist jüräskimustriga patareilampi, iks sammamuudu LED-valgusõga nigu lavvalambiki,» ütel’ Toomas.

  Kalve Toomas om õkva sääne vahtsõnõ ettevõtja, kinkal om vaia jüräskilampõ müümises kõgõ parõmb müügivõrk löüdä. «Kodolehe pääl võiva ilosa pildi olla, a kiä tiid ülepää kaia säänest kodolehte nigu hinokad.eu?» ohas’ tä.

  Alvela Mati käve edeotsan küländ pall’o laatu pite, a no om rehkendänü, et tuu ei taso är. «Kõgõ parõmbidõ müü iks edesimüüjä, kelle puut om suurõn kaubakeskusõn,» tiid tä.

  Vällämaalõ müümise pääle om tä külh mõtõlnu, a tuu man om tõnõ hädä – ei jõvva niigi pall’o tetä, ku tahetas. Tüülist võtta ja ettevõtõt laembas aia sekä Matit tuu, et tegijäl piät silmä olõma, timä iist piät vastutama ja tälle piät olõma kõikaig kimmäle tüüd anda.

  Müügivõrku luvvas

  Loov Eesti juht Leemeti Eva ütel’, et vällämaalõ päsemises om ettevõtjal vaia võrku, partnõriid vällämaalt.

  No Vana-Võromaa ettevõtjil lätt eski uma kandi võrgu kudaminõ aigupite. Uman võrgun om 70 käsitüüettevõtjat ja Uma Meki söögivõrgun 29 ettevõtjat. Söögitegejide kõgõ suurõmb kuuntüü-ettevõtminõ om egäsügüsene Uma Meki suurlaat.

  Käsitüüinemiisi kuuntüüvõrgu takasttoukaja Eichenbaumi Külli ütel’, et ettevõtmisõl om sama tsiht nigu tuul vahtsõl programmil (Loov Eesti+Maa).

  Jõulus piässi tüüle nakkama Vana-Võromaa paikligu käsitüü e-puut.

  Külli om üten abiliidsiga andnu ka nõvvu, kuis käsitüüle ja tuu müümisele uma kandi, Vana-Võromaa mekki mano anda. Ka Loova Eesti nägemise perrä om tuu hää müügitüü man üts tähtsämpi nippe.

  Külli ütel’, et ettevõtja es pidänü kuuntüü man konkurentsi pelgämä: «Ettevõtja omma uma näoga ja tävvendäse ütstõist, lihtsäle olõssi vaia Vana-Võromaa kaubaga parõmbalõ vällä paistu.»
   
  Kalve Toomassõ jüräskilamp.
  Kalve Toomassõ pilt
     
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
     
    
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
     
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm  
     
    
     
    
     
  Uma Internetin