Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiviti Kadri plaan ökofestivalil näüdädä, kuis saa liivast ökovärve tetä..
  Harju Ülle pilt
   
  Rohilinõ nädälilõpp
   
  Harju Ülle

  Põlva maakunnan peetäs 20.–23.08 suurt ökofestivali päälkiräga «Rohilidsõmb elo». Ettevõtmisõ mõtõ om tetä tutvas luudusõ-lähküst elämist.

  Huvilidsõ saava mõtsa pite roita ja oppi sääl toimõ tulõma, saa ilosit taloaidu kaia ja pühäpäävädse perrepäävä laada päält talokraami osta.

  Päält tuu saa egäüts oppi mitmõsugumast luuduslikku kraami tegemä, midä või uman majapidämisen vaia minnä.

  Näütüses saa pühäpäävä Piusal tetä liivast ökovärve. Tuud oppas Orava kooli luudusõainidõ oppaja, Liivamäe talo pernaanõ Kiviti Kadri (52). Inne oppamist tulõt’ tä uman koton miilde taad kunsti, mille tä mõnõ aasta iist Orava küläkeskusõn är opsõ ja päält tuud nii uma kooli oppajidõ ku latsiga om pruuvnu.

  «Kävemi Piusah liiva otsmah, sis tull’ liiva paar päivä leota ja sekä,» selet’ tä. «Sis tulõ pann võtta – rasvanõ ei tohe olla! Sis panõt panni tulõ pääle ja keedät nii kavva, ku vesi päält är auras ja värvipigment põhja jääs. Sis panõt tsipakõsõ ätiket ja munavalgõt ja omgi kõrrah.»

  Varramba om Kadri värvi vana eelektripliidi pääl kiitnü, a uutmada kipõstõ läts’ grilli pääl tegemine. «Imehtä, taa ei olõ tunni aigugi olnu, a joba valmis,» ütel’ Kadri.

  Ütest pannitävvest sai Kadri supiluidsatävve värvipigmenti. Tä märgot’, et purgitävve värvi saamisõs tulõ terve päiv mässädä.

  A tuu iist massa-i liiv midägi, Piusa om lähkün ja Kadri mõist säält kokko kor’ada kümmekund esi värvi liiva. Mändse tooniga liivast määne värv tulõ, tuud saava huvilidsõ uma silmäga Piusal perrä kaia.

  Iloaida kaema!

  Määne näge vällä üts illos kodoaid, tuud kuts ökofestivali aigu kaema Uibu talo pernaanõ Kukõ Sirje (56), kiä eläs Varbusõl Suurõtiimuusõumi lähkül.

  «Rehkendüs om vussi lännü, a nii tuhat liiki om vast är,» arvas’ Sirje uma aia kotsilõ, kohe tä om kasvõ kor’anu joba 11 aastat.

  Noid vali tä süäme perrä. «Ma olõ okaspuiõ-haigõ,» muheli tä. «Miildüse ka pihlapuu, elulanga, liilia, iirisse, tsireli ja ebajasmiini, floksi, rüälilli ja lavandlit ei saa unõhta.»

  Lõhna perrä pasva tälle jasmiini ja tsireli. «A tsireli ei taha mu maa pääl häste kassu, ma ei mõista näid süütä vast.»

  Sirje tunnist’, et inemine ja kasv saava kuigimuudu ütstõsõst arvo ja kas sis pasva kokko vai ei. «Mul om Kanada kuusõpuu, üts aasta läts’ täl tutt pruunis,» selet’ Sirje. «Ütli tälle: ku sa läät pruunis, sis ma lõika su maaha! Mõtlõ – läts’ ilosas ja om nüüt mitu aastat illos olnu.»

  Suurt hätä om Sirje nännü kadajidõga. «Lumõsiin tull’ sisse. Sai külh pritsitüs, a es avita midägi, sai hää lõkkõ...» ohas’ tä.

  Kitsõ ja jänessega om tä kah vägipulka vidänü: jänes jõudsõ mitu uibut otsast lõpuni är kuuri. No kimmäs aid avitas mõlõmba vasta.

  Terve suvi lätt Sirjel aian mässämise pääle är, no sääl man jõud tä keldri siini, sahvti ja mahla täüs vaarita. Et Sirje om ammõdi poolõst kokk, sis löüd tä tuus iks ao.

  Timahavadsõ suvõ kotsilõ om Sirje tähele pandnu, et lilli häitsi kavvõmb ja marju om häste hulga. Esieränis häste häitsi rododendroni.

  Sirje aida käütäs peris pall’o kaeman, esieränis naasõ. Ku mehe üten omma, ei tõmba näid mitte häitsmit, a Sirje mehe tettüt mügrälõksi kaema. Tuu lõks tüütäs häste. «Edimäne aasta saimi 15, sis 19 ja timahava olõmi saanu kuus mükrä kätte,» kitt Sirje.

  Sirje suur suuv om saia umma aida kasuma Jaapani rodgersia. Ku kellelgi om, sis võtkõ Sirje jaos üten. Vasta pakk tä midägi ilosat hindä aiast.

  Midä viil ökofestivalil tetä ja kaia saa, kae eco.polvamaa.ee päält.
   
  Kukõ Sirje aian kasus tuhat liiki puid, puhmõ ja muid kasvõ, külälisele mekmises nopsõ Sirje vüüni puhman kasuvit mustikit.
  Harju Ülle pilt
   
  Miihile pakk huvvi, kuis tüütäs mügrälõks.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin