Nummõr' 326
Vahtsõaastakuu 20. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kats oodõtut raamatut
 • Uudissõ
   
 • Võrolt nõssi lindu ummamuudu kunstnik
 •  
 • Aasta kaitsõliitlanõ om võrokõnõ Kiisa Tiia
 •  
 • Tunnustõdi umakultuuritegijit
 •  
 • Põlva om lõõdsapääliin!
 • Märgotus
   
 • Lina Kalmer: hää ettevõtja näge suurt pilti
 •  
 • Mu vanaesä ja mets’okõsõ
 •  
 • Määne om Eesti aastaga tsirk – viu?
 • Elo
   
 • Luudusõusku Antsla pildimiis
 •  
 • 60 aastakka kuun: Võõpso paar om nigu sukk ja saabas
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Mõttusõ Kadi.
  Leimanni Eve pilt.
   
  Võrolt nõssi lindu ummamuudu kunstnik
   
  Leimanni Eve

  Hummõnidsõst (21.01. kelläst 17.30st) saa Vana Võromaa kultuurikuan (Võrol Katariina allee 11) nätä Võrolt peri kiriväsulõlidsõ kunstnigu Mõttusõ Kadi (23) näütüst «Maailma piiri pääl».

  Esierälidselt kirivä pildi, kon pääl muhhe eläjäkese ja ummamuudu värvi luudus, jääse õkvalt silmä. «Eläjä ja kasvu, midä ma kujota, ommava periselt olõman, a õhkkund, olokõrd, kohe ma nä ummi pilte seen nõsta, om muinasjutulinõ, unõnäolinõ,» seletäs nuur kunstnik esi. Õgal pildil om ka määnegi vimka seen. «Eläjä omma keskmädse kotusõ pääl, a sakõst tulõ tuu vimka mõnõst põnõvast lausõst, miä sis pildiallkiräs saa.»
  Kadil olõ-i ammõtlikku kunstiharidust, a joonistanu om tä nii kavva, ku hinnäst mälehtäs.

  Võrol Kreutzwaldi gümnaasiumi lõpõtanu ja päält tuud Tartolõ maaülikuuli opma lännü Kadi jaos om Võro iks armsa kotus. «Koton olnu loomingulinõ ja üttehoitva hõng om minno nii joonistama ku ummi töiega vällä tulõma julgustanu,» kitt Kadi.

  Täl om olnu joba mitmit näütüisi, laemba rahva silma ala võiva trehvädä Kadi kujondõdu joonistuspaprõ ploki. Tuud tüüd pakk’ tälle plokkõ tegijä OÜ Sulemees.

  «Tuu kotsilõ omma kunstioppaja ütelnü häid sõnno,» om Kadil hää miil. «Latsilõ saa näüdädä, et piä ei puul lehe kõgõ rohilidsõ olõma – tsehkendüse sisse saa ka uma fantaasia ja nägemise panda.»

  Õkva sai Kadi Võromaalt vahtsõ tüü: tä kujondas koolilatsi võrokeelitside kirätöie kogomikku «Mino Võromaa 28».

  Kadi pilte saa nätä http://kadisdiary.blogspot.com päält.

  Kadi näütüs trehväs’ Võrolõ niimuudu, et galõrist Huulõ Jana otsõ põnõvat pildinäütüst vanameistri Koppeli Liive (74) juubõlinäütüse mano.

  «Liive klassikaliidsi, pallasligõ, pastelside töie kõrvalõ tundu Kadi süämligu, helge, värvilidse pildi kontrastina õkva õigõ,» ütles Jana.

  Koppeli Liive uut ummi pilte avvustajit näütüst kaema umal juubõlipääväl, 4. radokuul kell 16. No pildi omma välän joba Kadi näütüse vallalõtegemise aigu.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin