Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kirämiis
   
    
  Pääle Indiat näemi Võrol!
   
  Kirodi vahepääl raamatut, mõtli, et ei olõ tükk aigu kõrralikku Võro liinast kirotõdut asja olnu. Päält Raidaru Vole 1976. aastal ilmunut «Poisid tänavalt» ma tõist ei tiiäki. Om Jaik ja om Adson ja Rahman ja Pulga Jaan ja ma olõ kah, a Raidaru kõrval olõmi õks poiskõsõ.

  Nüüt om kolm kuud spurti sällätakan ja õkvalt pääle seo artikli kirotamist lää panõ raamatulõ lõpupunkti. A ega tuu midägi ei muuda. Õks olõmi Raidaru Vole kõrval poiskõsõ.

  Mõni aasta tagasi, või-olla joba kümme, sõidimi Volega üten Uma Lehe pidolõ. Harju Ülle ütel’, et Vole taht suurõ kiränikuga sõita. Sõidimigi.

  Volli kõnõl’ elost, as’ost, tä kah kalamiis, hõrnapüüdjä, muu kala timmä es huvida. Kõnõl’, et tõõsõ kala haisasõ kõik kuigipall’o, a hõrnas om sääne, kiä ei haisa.

  Olõs ma ka veidükese kõvõmb kiränik, lupasi kah hindäle hõrnast, a nii om, et ma, Jaik, Adson, Rahman ja Pulga Jaan uma tasõmõga piämigi särekotlette süümä. Hää külh, Pulga Jaan ja Rahman võiva verevil kuupäivil Norra lõhet kah neeldä.

  Vole oll’ sõs vana miis, no joba hulga aastit «tõsõlpuul». Ma, suur kiränik, es julgu piidsahtagi, selle et ma tiidse külh, et mu kõrval om sama kõva miis ku Solþenitsõn. Kulssi ja panni kõrva taadõ. Õks latsõpõlvõ lemmikraamadu kirotanu miis.

  Nüüt tei esi Võro raamadu, sai sääne 1982. aasta raamat Tamula pääl kalalkäümisest ja inneskidse Leegeni, parhilladsõ Karja uulidsa pääl eletüst aost. Tull’ õks miilde asjo ja et Võro liin om ilma naba, ja parõmbat kotust inemisele elämises ja olõmisõs ei olõ kunagi tettü. Vana Raidaru tiidse toda, ma tiiä kah.

  Lää kuus aos Indialõ. Ku tagasi tulõ, trükimi raamadu är ja sõs teemi Võron suurõ pido. Löömi kümme tsika maaha, kõik Pulga Jaani kana söömi är, säändse katlatävve sülti teemi, et tuu juusk uulitsat piten ja nii nilbõs lätt, et liinavalitsus saat soolamassina vällä.

  Ütspäiv tulõ kimmäle Võrro tagasi. Ma arva, et mõisavalitsõjas, vai oblastivalitsusõ pääarhitektis. Mõis piät olõma Raidaru uulidsa pääl, nii et ma aknõst suurõmehe kujjo näes, a tuu om vormistamisõ asi.
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin