Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Om aig talomaja kõrdategemist plaani
   
  Harju Ülle

  «Suur heränemine tulõ keväjä, a õigõ aig olõssi sügüse plaan paika panda,» kuts MTÜ Vanaajamaja üts vidäjä Lõbu Ragner vana maja kõrdategemisega pääle nakkama. Seost sügüsest om Vanaajamaja nõvvuandmis- ja oppuskoda Moosten huuga tüüle lännü.

  «50 mi kandi majaumanikku omma seo süküs joba nõvvu saanu,» ütel’ Lõbu Ragner. Vanaperädse ehitüse as’atundja nõvvu iist pall’o rahha ei küsü – keskusõ mõtõ om innekõkkõ inemiisi avita.

  Lõbu selet’, et kõgõ targõmb olõssi nõvvu küssü inne tuud, ku perändüses saadu majaga jõudu pruuvma naada. Kiä taht osta vana maja, tuu võissi inne ostmist nõvvu küssü.

  «Keväjä om muid tegemiisi pall’o, meistriil kah järekõrd takan,» selet’ Lõbu tuud, mille om õkva õigõ aig uma maja ette võtta.

  Lõbu Ragner om vanaperädse ehitüskunsti man olnu päält 20 aasta ja näge, et inemise tahtva mugu inämb uman talon ka talvõl ellä. «Kas sis nuur pere vai ka vanõmba inemise tahtva liinast är tulla,» selet’ tä. «A ku inemine taht aasta läbi tarõn seen ellä, sis sakõst om vana maja kõrdategemine sama kallis ku vahtsõ maja ehitämine.»

  Tüü tulõ tetä õigõn järekõrran

  «Paaripuiõ toetuspalgi omma är nihkunu, katus koskilt joba ammu läbi juusknu,» lugi Lõbu üles vana maja päämiisi häti. «Kõgõpäält tulõssi kõrda tetä vundament, sis saina ja katus. Sis saa lämmistüse ja kütte ette võtta, edesi tulõssi vii- ja tsolgiviisüstem.»

  Sakõst arvas inemine, et päst katussõ är ja sis kaes, mis edesi saa. Lõbu ütel’, et ku vesi om joba maja är tsurknu, sis vahtsõnõ katus pall’o pästä-i.

  Ku tahat Vanaajamaja miihi käest nõvvu saia, sis tulõssi näide kodolehe pääl vastamisleht är täütä. Ku as’atundja omma elämise üle kaenu, sis järgmäne samm om kimmä ehitäjä otsminõ.

  «Mi kodolehe pääl on nimekiri, kelle puhul olõmi kimmä, et nä tulõva sändse tüüga toimõ, a säält om viil hulga meistrit puudu, kiä võissi hindäst teedä anda,» ütel’ Lõbu Ragner.

  Vana maja kõrdategemise man soovitas Lõbu Ragner kaia maja kujju ja pruuki vannamuudu matõrjaalõ. Vähämbält välläst võissi tarõ vannamuudu vällä nätä, seen saa vanna ja vahtsõt ilosahe kokko passita.

  Ku maja sainu inämb pästä ei saa, saa sainapalkõ pruuki sisesainu ehitämise man. «Palgi tulõssi üle kuumuta, et satika säält kimmähe vällä saasi, a vana sainapalgi andva majalõ hinge ja aoluku mano,» hinnas’ Lõbu.

  Vanaimä maja sai väärika perrätulõja

  Erlemanni Jaanus (43) om üts noist, kelle vanaimä tarrõ Rõugõ kihlkunnan Luutsniku lähkül Loogamäe külän es saa kõrda tetä: saina ja aho olli hallitanu, vamm seen, vundamenti piaaigu es olõ. A Jaanus tahtsõ, et maja iks vannaimmä Kaljuste Lindat miilde tulõtanu.

  «Haani valla üldplaneeringun om kirän, et seo om üts 20st kõgõ ilosamba vaatõga kotussõst,» selet miis tõist põhjust, mille tä tahtsõ säänest maia, miä sinnä passis.

  2012. aastagal valmis saanu maja ehit OÜ Hobbiton Home, Lõbu Ragner oll’ ehitüse juht.

  Et Jaanus tege tüüd pääliinan, sis es saa tä kõgõ ehitämisele pääle passi. «Avit’ tuu, et inne ehitämist sai kõik põh’alikult läbi märgitüs, ehitäjäga pall’o pilte vahetõdus,» selet’ tä.

  Murõ oll’, kuis maia pätte iist kaitsa. Nii saiva aknidõ ette luugi ja turvakardina. Valvõsüstem and teedä nii liikmisõst ku elektrikatkõstusõst: ku eelektri pikält är om, võiva maaküttega majan viitoro är külmäda.

  Et maja om mäe otsan, sis läts’ hulga rahha 600 miitre pikkudsõ tii ehitämises. A tuu oll’ tähtsä: Jaanussõ perrel om mõtõ kunagi tallo perises elämä tulla.

  Vähämbält sann ummi kässiga

  «Mi kandin om pall’o miihi, kiä vähämbält sannakõsõ tahassi ummi kässiga valmis tetä,» hinnas’ Lõbu Ragner. «Vana maja lämmistämise oppuisi võissi kah lõppõmada kõrralda, egä kõrd tulõ kokko iks sada inemist.»

  MTÜ Vanaajamaja oppusõ omma kõgõ rahvast täüs. Seo süküs om olnu säidse oppust: vahtsõ palkmaja ragominõ, vana tarõ kõrdategemine, vahtvärkmaja tegemine, puukatus, põrmandu ja aknidõ-ussi vahtsõst kõrdategemine, tüüriistu huuldaminõ ja teritämine.

  «Mi mõtõ om, et väärt vana ehitüstraditsiooni elässi aoga üten ja võtassi vahtsõst aost mõistlikumba as’a üle,» ütel’ Lõbu Ragner. «Ku inne olli pikä kursusõ, sis oll’ inemiisil keerolinõ tüü mant kävvü. No omma oppusõ riidist pühäpääväni, sis katõ nädäli peräst jäl kolm päivä.» Vanaperädse ehitämise teedüst saa kõgõ kipõmbahe Vanaajamaja sõpru meililistin ollõn.
   
   
  Erlemanni Jaanussõ maja Loogamäe külän om vahtsõnõ (ülemäne pilt), a vanaimä maja (tõnõ pilt) vällänägemisega.
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin