Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus, õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 11. jutuvõistlusõlõ! Parõmba kirätükü saava avvohinna ja trükümi neo lehen är 2015. aastaga joosul.

  Võistlusjuttõ sordi:
   
  Koha Priidu tsehkendüse
   
  1. Periselt elon juhtunu nal´alinõ vai tõsinõ lugu

  Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu.

  Juhtuminõ olku peri kas hindä vai mõnõ tutva-sõbra perrest, umast küläst-liinast, bussist, tüükotussõst... Lugu piäsi olõma juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält kuultu-nättü.
   
   
  2. Mõtsalugu

  Esieräline juhtuminõ mõtsan vai muud muudu mõtsaga köüdet lugu.

  Tuu või olla näütüses ummamuudu juhtuminõ seene- vai mar’akorjamisõ aigu (või panda mano pilte suurõ vai ummamuudu saagiga).

  Jahimehelugu.

  Esieräline ja seletämäldä lugu, kon mõts om umma väke näüdänü. Kuis inemine om mõtsa abiga hädäst päsnü vai muud muudu api saanu. Vai vastapite, mängun om olnu essütäjä – inemine om väikun vai muido tutvan mõtsanukan tävveste är essünü.
   
   
  3. Tohtõrdamisõ lugu

  Uutmada lõpuga lugu tohtri man käümisest. Ummamuudu, nal’alinõ vai hallõnal’alinõ juhtuminõ haigõmajan. Kuis targa tohtri abiga tervüs tagasi tull’ vai vastapite – väikust hädäst hoobis suurõmb hädä vallalõ pässi.

  A või olla ka esieräline juhtuminõ apteegin, vipõrus vai nali rohoostmisõ man.

  Kõva tohtri omma iks olnu ummamuudu inemise. Saata või esimuudu jutuajamiisi vai juhtumiisi elävide tohtridõga, a ka vanõmbidõ-vanavanõmbidõ käest kuultuisi juttõ kokkoputmisõst mõnõ umal aol tunnõdu tohtriga (nt Võrol Piho Ruudi vai Põlvan Juhasoo Aadu).
   
   
  4. Mehidselugu
  Nal’alinõ vai muido uskmalda lugu mehitsist: sülemi püüdmisest, mehitside kolimisõst väega ands’akahe kotussõhe jne. Lugu mesipakkõ lahkmisõst vai pihtapandmisõst (olkõ tuu olnu sis inemise vai kahru pahatüü). Lugu mehitside tarkusõst vai muu mehitsidega köüdet juhtuminõ.

  NB! Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

  Lugu piät olõma periselt juhtunu. Anõkduutõ, häüsä- vai lõmpsijuttõ, Internetist loetuisi vai lavva takan vällä mõtõlduisi jutukõisi ärke saatkõ! Pankõ lugu kirja nii, nigu oll’, ärke mõtõlgõ elon juhtunulõ luulõ määnestki juppi mano.

  Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni kümme juttu. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit egä Internetti üles pant.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle. Ku om mano panda pilte, om maru hää (pildi saadami perän tagasi).

  Ku om ütest inemisest, kotussõst vai as’ast mitu luku, pankõ egä lugu kirja eräle. Ärke pankõ tervet inemise eloluku vai kõiki juhtumiisi ütes jutus kokko.

  Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494. Ku om miäkit muud jutuvõistlusõ kotsilõ küssü, sis või kah kõlista.

  Egän jutun olku kirän: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, tuu kotussõ nimi, kon lugu juhtu.

  Jutu tegeläisil olku õigõ nime. (Ärke pankõ tegeläisile nimes Mihkli-Manni, Juku vms! Ku tahati, et lehen olnu teil ja/vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu mano!)

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

  Oodami juttõ nikani ku 17.11.2014.

  Jutu saatkõ info@umaleht.ee pääle (ku saa-i e-kiräga saata, sis saatkõ postiga Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin). Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Parõmba jutu saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes vahtsõ Võro-seto tähtraamadu ja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto (12.12. kell 13 Võrol, Tarto uulits 48).
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin