Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
   
  Estonia laiva merrevaomisõst saa 28. süküskuu pääväl 20 aastakka – terve inemisepõlv. Nuu, kellel uma inemine üten Estoniaga merepõhja jäi, omma pidänü saatusõga lepmä. A olõ-i täämbägi kerge tuust kõnõlda.

  17 võrokõsõst kõgõ noorõmba laiva jäänü, Ahmani Pille sõsar Ahmani Piret (44) oll’ nõun veidükese tagasi kaema.

  Kuis om Estonia laiva põhjaminemine ti perre ello mõotanu?

  Sõsar Pille oll’ keväjä keskkooli lõpõtanu. Täl oll’ plaan aastas aos Ruutsi minnä, et ülikoolin roodsi keele opmisõs põhi alla saia. Tä läts’ki tüü otsmisõ kokkosaamisõlõ.

  Mõni päiv inne trehvsimi kaema filmi Titanicu hukkasaamisõst ja tundu hirmsa asi. Pille saa es kõrraga tuu reisi pääle piletit, a jo oll’ täl iks ette nättü sääl laiva pääl olla. Tuustsaadik ma rehkendä, et ku millelegi nakkas takistus ette tulõma, sis ma jätä as’a katski, nakka ei presmä ega pingutama.

  Pille oll’ pere pesämuna, tuudaigu 18aastanõ. Ma olli timäst kuus, veli Märt neli aastakka vanõmb. Pille tükse sakõst häälega reismä ja ma pahandi timäga. Tuukõrd oll’gi meil väiku tülü olnu ja mi es jätä hüväste. Tuu om mul hinge pääle jäänü. Mu pahandaminõ oll’ jo iks huulmisõ peräst, tahtsõ tedä kaitsa.

  Üts tähtsämpi opitunnõ mu jaos tuust omgi ärtundminõ, et umilõ tulõsi sakõst üteldä, ku pall’o mi näist hoolimi. Mi olõ-i jo harinu säändsist as’ust kõnõlama. Mõista ei ma parhillaki tuud tõisilõ umatsilõ õigõlõ üteldä, kuigi tahasi.

  Latsõn mi hoitsõmi väega kokko. Ku koolin sõbra sünnüpääväl kommi paksõ, sis mi lõiksimi nuu koton kolmõs ja jagasimi umavahel. A sai krutskit kah tettüs. Näütüses mi velega tahtsõmi hummogu telekat kaia, a taha es Pillet, kiä elotarõn magasi, üles aia.

  Lätsimi sis velega telehvoniputkahe ja helistimi kodo, a nii, et kõnõ kõrraga är lõppi. Pille võtsõ vasta ja oll’ jo heränü, ku mi tagasi tullimi... Et ma olli vanõmb sõsar, sis pidi ma iks latsõkõsõ perrä kaema ja no sai tuust viländki. Parhilla hoiasi tedä viil ja viil… Mu latsi tä joudsõ nätä, a vele latsi mitte. Kahitsõ, et saa es tälle üteldüski, et vele perren oll’ jo sis last uuta.

  Meil om perrel ka ildampa olnu rasõhit aigõ ja juhtumiisi. A mõtlõt, et saat nakkama, kõik tähtsä – latsõ, kodo – om jo olõman. Ku mu tütär inneaigu sündü, pallõl’ Pille ummi kogohusõkaaslaisiga timä iist.

  Mul om tunnõ, et tä iks hoit meil nüütki silmä pääl ja tugõ meid. Ma usu, et tä olõs minno kõgõn avitanu. Tunnõ timäst puudust.

  Latsõn ollimi sakõst vanavanõmbidõ puul Paidra järve veeren ja opsõmi jo väikust ujoma. Luutsõmi, et Pille mõist ujju, vast pässi laiva päält är. Üts päsnü reisiseldsiline ütel’, et Pille lää es magama – no jäl oll’ rohkõmb luutust. Ja Pille nimi oll’ liinapää Oti Jaagu kõrval ainumanõ võrokõsõ nimi, kiä kõrra ka päsenüs vällä hõigati.

  Ildampa tiiä es kiäki, kost tuu nimekiri tull’, mõlõmba nime kattõ päsenüide hulgast är. A no iks jäi luutus viil pikäs aos.

  Ma esiki osti Pillele viil jõulukingis rõivit – et ku äkki kodo tulõ… Imä pidi viil aastit Pille sünnüpäivi – tuu oll’ timä viis leinäga nakkama saia.

  Vett olõ-i pelgämä nakanu. Latsõn miildü mullõ kalla püüdmän kävvü ja olõ jälki käümä nakanu. A veli tüütäs Soomõn ja ku täl jäl minek om ja tormihoiatus andas, sis lätt iks kõigil kõhetus.

  Estonia mälehtüssammas Võrol om mi jaos havva iist, kon käümi tähtpäivil Pillet miilde tulõtaman. A sääl võisi olla ka pingi, et istu saasi.

  Küsse Leimanni Eve
   
  Ahmani Piret tulõtas Tamula järve veeren Estoniaga merepõhja lännüt sõsarat Pillet (väikumba pildi pääl) miilde.
  Leimanni Eve pilt
   
  Estonia laiva pääl hukkasaanuidõ mälehtämine Võrol

  28.09. kell 17 mälehtüshetk Estonia mälehtüsmärgi man.

  Kell 18 kontsõrt Kandlõ kultuurimajan. XXI Sajandi Orkester, dirigent Pehki Erki, solisti Randvere Johan (klaver), Lauri Rene (saksofon) ja Altrovi Lisanne (viiul).
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin