Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
   
  Harju Ülle

  Seo kooliaasta lätt Võro liinan vahtsõ riigigümnaasiumi luumisõ tähe all – liinajuhi tahtva hääd ja ummamuudu gümnaasiummi.

  «Olõmi löüdnü riigigümnaasiumilõ vahtsõ direktri – Kurvitsa Karmo, nuur miis, kellest või pall’o luuta. A kooli ülesehitämine om iks seo aasta iin,» ütel’ Võro liinapää Allasõ Anti.

  Liinapää meelest tulõ vahtsõ kooli mainõt naada kujondama joba ette, õkva kõrraga.

  Edimäne asi om koolitarõ kõrdategemine. «Kõrda tetäs illos ja aoluulinõ, Võro liina kõgõ vanõmb maja,» selet’ liinapää.

  Järgmädse suurõ ettevõtmisõ omma oppajidõ ja kooli nime valiminõ. Liinapää taht nimme üten rahvaga märgotama naada joba seo sügüse.

  Võro abiliinapääl Silla Sixtenil om silmi iin tsiht, et Võrolt saa hää ja ummamuudu haridusõ. «Tuu tähendäs, et ku olõt Võrol opnu, om su seen midägi esierälist,» selet’ tä. «Et su seen helises iks võro kiil, vaim ja vägi. Tuu piässi olõma koolin sügäväle seen.»

  Allasõ Anti nägemise perrä piässi kooli hää nime luumisõs uma sisemidse väe kokko võtma nii oppaja, latsõ ku vanõmba. «Ku üts võtt iist ja pand hinge sisse, külh sis om perrätulõjit,» selet’ Allasõ Anti. «Ku om sändsit inemiisi, kes võro vaimu ja jõu mõistva latsi seest üles löüdä ja vällä tuvva, olnu tuu väega hää, ja latsõ omma egäl juhul võitja.»

  Liinapää märgot’ viil, et kuul pidänü üten avitama inemiisi toimõtulõmisõlõ.

  «Tulõsi praktilist julgust inemiisi sisse tsuski nii luudusõn, spordin ku ütskõik mis muun valdkunnan. Et maal toimõ tulla, piät esi teküs ja ettevõtlik inemine olõma,» selet Allasõ Anti.

  Võro riigigümnaasiumi vahtsõl direktril Kurvitsa Karmol (28) om himmo umma hinge vahtsõ kooli sisse panda. «Mullõ miildüs kooli kotsilõ sääne sõna nigu «haridustempli»,» märgot’ tä. «Võro riigigümnaasium võissi olla sääne pühä kotus, kohe nii Võro liina ku ümbretsõõri latsõ tahtva tulla. Et kuuli teedäs ja kallis peetäs.»

  Ka Kurvits om tuud miilt, et Võro riigigümnaasium võissi olla ummamuudu, võrokõisi kuul.

  Tä tunnist’, et om külh kasunu Jõgõva-mail, a võrokõsõ juurõ kiskva tedä iks peris kõvastõ.

  «Vanavanõmba elli Põlva kandin ja kõnõli kõgõ uma kandi kiilt,» selet’ tä. «Ma saa seost keelest väega häste arvo, no kõnõlõminõ om muidoki esiküsümüs.»

  Nii Vanal Võromaal ku ka Võro liinan tund nuur direktri hinnäst häste. «Tuu aig, ku tiinse Võrol Kupõrjanovi pataljonin aigu, oll’ mu elo kõgõ parõmb aig.»

  Parhilla om Kurvitsa Karmo viil ammõtin Tarton uman vanan tüükotussõn – tä om Miina Härma gümnaasiumi õppõjuht. Võrol nakkas tä toimõndama koolivaheaost, 18. rehekuu pääväst.

  «Kõgõpäält tulõ ja kullõ väega pall’osit inemiisi. Taha teedä saia, midä kogokund vahtsõst koolist uut,» ütel’ tä. «Kellel om häid mõttit, andkõ teedä!»
   
  Võro riigigümnaasiumi direktril Kurvitsa Karmol omma juurõ Vanal Võromaal.
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin